Hotărârea nr. 794/2019

pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului,în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea, situate în zona străzii Făcliei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului,

în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea,

situate în zona străzii Făcliei

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330861/1 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 330861/2 din 19.09.2019 prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea (constituit din imobilul cu nr. topo 7166-7169/31, provenit din alipirea suprafeței de 1.035 mp din nr. topo 7168 cu suprafața de 2.260 mp din nr. topo 7169/5), respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea, imobile situate în zona străzii Făcliei.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 983/2014, redactată la Biroul Notarului Public - Tomulescu Laurențiu - Sebastian din Oradea, prin care dl. Tăutu Ovidiua renunțat la dreptul de proprietate asupra terenului, însuprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683- Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 (provenit din conversia CF 64784 - Oradea).

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și ale art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 291 alin. (3) lit. „a”, art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu:

J nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea (constituit din imobilul cu nr. topo 7166 - 7169/31, provenit din alipirea suprafeței de 1.035 mp din nr. topo 7168 cu suprafața de 2.260 mp din nr. topo 7169/5), respectiv

J nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea (provenit din conversia CF 64784 - Oradea), imobile situate în zona străzii Făcliei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -       Primarul Municipiului Oradea;

  • -       Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -       PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -      PMO - Direcția Economică;

  • -        Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 794


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila