Hotărârea nr. 792/2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privindmodificareaHotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018

pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren și construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului

Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local

"Coridor verde din strada Ion Bogdan"

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330885/1 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 330885/2 din 18.09.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018pentruaprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren și construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan".

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018, s-a dat acordul pentru demararea procedurii de transmitere a unui imobil - teren și construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan".

Această Hotărâre a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 1067 din 19.11.2018,ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Imobilul solicitat a fi transmis din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Oradea se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale a municipiului Oradea.

Prin adresa nr. 2/76176 din 16.09.2019, Ministerul Justiției în calitate de autoritate avizatoare a proiectului de act normativ a transmis oservațiile făcute pe marginea acestuia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu propunerea de a modifica hotărârile Consiliului Local, adoptate în acest sens în conformitate cu noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și c), alin. 4 lit. d ), alin 6 lit. c), alin. 10 lit. b), art. 139 alin. 2 și art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. I.Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradeanr. 837 din 31.08.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 1.Se aprobă cererea de transmitere,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în proprietatea publică a municipiului Oradeajudețul Bihor a imobiluluisituat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan, înscris în CF 177703 -Oradea cu nr. cadastral 177703, compus din:

J teren, în suprafață de 6.000 mp;

J construcții, notate în CF nr. 177703 - Oradea sub nr. A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, reprezentând:

J  C1 - Magazie pesticide, suprafața construită de 407 mp;

J  C2 - Magazie pesticide, suprafața construită de 241 mp;

J  C3 - Șopron metalic,   suprafața construită de 144 mp;

J  C4 - Garaj + Puț absorbant + Chioșc metalic, suprafața construită de 76 mp;

J și Cabină Portar (C5), suprafața construită de 21 mp."

Art. II. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradeanr. 837 din 31.08.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 1*.Bunul identificat la Art. 1., se declară de interes public local."

Art. III. Se aprobă modificarea Art. 4din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 3.Dacă în termen de 2 ani de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivul de investiții"Coridor verde din strada Ion Bogdan", imobilul transmis să revină de drept în domeniul public al statului și în administrarea deținătorilor inițiali, în condițiile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Art. IV. Orice dispoziții contrare prezentei Hotărâri, se revocă.

Art. V.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -Autoritatea Națională Fitosanitară.

Art. VI. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -    PMO - Direcția Juridică;

  • -   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • - Autoritatea Națională Fitosanitară prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 792


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila