Hotărârea nr. 791/2019

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018

privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 330895/1 din 18.09.2019 Și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 330895/2 din 18.09.2019 prin care se supune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018, s-a dat acordul pentru demararea procedurii de transmitere a unui imobil - teren și construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local.

Această Hotărâre a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 1069 din 19.11.2018, ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Imobilele solicitate a fi transmise din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Oradea se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale a municipiului Oradea.

Prin adresa nr. 2/76176 din 16.09.2019, Ministerul Justiției în calitate de autoritate avizatoare a proiectului de act normativ a transmis oservațiile făcute pe marginea acestuia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu propunerea de a modifica hotărârile Consiliului Local, adoptate în acest sens în conformitate cu noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și c), alin. 4 lit. d ), alin 6 lit. c), alin. 10 lit. b), art. 139 alin. 2 și art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. I.Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradeanr. 940 din 01.10.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 1.Se aprobă cererea de transmitere, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, a imobilelor:

>situat în municipiul Oradea, str. Ion Mihalache (fostă Șos. Calea Borșului nr. 26), având nr. MF 37422, 37423 și 37429, reprezentând în natură teren, curte în suprafață de 9.924 mp, și trei construcții:

K laborator recoltare maerial seminal + rețele electrice + alei tehnologice, descriere Sc - 200 mp; P + 1; Sd - 380 mp; S curte - 9.924 mp;

K saivan oi, descriere tehnică Sc - 432 mp - P; adăpost; și

K grajd furaje, descriere tehnică Sc -144 mp - P.

>situat în municipiul Oradea, str. Rectorului nr. 2, având nr. M.F. 37424 și 101295, reprezentând în natură teren, curte în suprafață de 670 mp, și două construcții:

K clădire UARZ Episcopia, descriere tehnică: Sc - 60 mp; Sd - 50 mp; S curte - 670 mp; birou - P.

K grajd reproducători Episcopia, descriere tehnică: Sc -180 mp - grajd."

Art. II.Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradeanr. 940 din 01.10.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 1*. Bunurile identificate la Art. 1., se declară de interes public local."

Art. III. Se aprobă modificarea Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 3.Dacă în termen de 2 ani de la data preluării imobilelor prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivele de investiții menționate la art. 3, imobilele transmise să revină de drept în domeniul public al statului și în administrarea deținătorilor inițiali, în condițiile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Art. IV. Orice dispoziții contrare prezentei Hotărâri, se revocă.

Art. V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -Autoritatea Națională Fitosanitară.

Art. VI. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -    PMO - Direcția Juridică;

  • -   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ruraleprin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • -   Autoritatea Națională Fitosanitarăprin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 791


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila