Hotărârea nr. 790/2019

privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unor investiţii de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea și modificareaHotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul

public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes local

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 329659/1 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 329659/2 din 18.09.2019prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 pentru inițierea demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unor investiții de interes local.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018, s-a dat aprobat inițierea procedurii de transmitere a unui imobil - teren și construcție, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția pentru Agricultură a Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local, respectiv realizarea proiectului de interes public local "Drum de legătura între centura municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi)" și reabilitarea construcției aflate într-o stare avansată de degradare.

Imobilul solicitat a fi transmis din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Oradea se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale a municipiului Oradea.

Prin adresa nr. 2/76176 din 16.09.2019, Ministerul Justiției în calitate de autoritate avizatoare a proiectului de act normativ a transmis observațiile făcute pe marginea acestuia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu propunerea de a modifica hotărârile Consiliului Local, adoptate în acest sens în conformitate cu noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și c), alin. 4 lit. d ), alin 6 lit. c), alin. 10 lit. b), art. 139 alin. 2 și

art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradeanr. 348 din 12.04.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 1. Se aprobă cererea de transmitere, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, a imobilului situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, înscris în CF 172863

- Oradea, cu nr. cadastral 172863, identificat cu nr. MF. 37851, necesar pentru:

J realizarea proiectului de interes public local "Drum de legătura între centura municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi)"; și

J reabilitarea imobilului aflat într-o stare avansată de degradare."

Art. II. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018, cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

"Art. 1A. Bunul identificat la Art. 1., se declară de interes public local."

Art. III. Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 3. Dacă în termen de 5 ani de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivele de investiții, imobilul transmis în scopul celor prevăzute la art. 2. să revină de drept în domeniul public al statului și în administrarea deținătorilor inițiali, în condițiile art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Art. IV. Orice dispoziții contrare prezentei Hotărâri, se revocă.

Art. V. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -Direcția pentru Agricultură a Județului Bihor.

Art. VI. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -    PMO - Direcția Juridică;

  • -   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

  • -   Direcția pentru Agricultură a Județului Bihorprin grija DPI - Serviciul Terenuri;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 790


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila