Hotărârea nr. 79/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în folosința Universității din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 25664 din 29.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea și în folosința Universității din Oradea a suprafeței de 135.842 mp rezultată din dezmembrarea acestui imobil.

Potrivit Cărții Funciare 169772 - Oradea, imobilul cu nr. cadastral 169772 se compune din teren, în suprafață de 179.368 mp, înscris în proprietatea publică a Statului Român și 42 construcții în scrise în proprietatea Universității din Oradea.

Nr. cadastral 169772 - Oradea își găsește corespondentul în nr. cadastrale înscrise în CF:

 • >  152230 - Oradea (nr. cad. vechi 19869 din CF vechi 93361 - Oradea) cu suprafață de 176.040 mp, și din

 • >  168122 - Oradea (nr. cad. vechi 9571 din CF vechi 168122 - Oradea) cu suprafață de 3.328 mp.

Văzând că la baza documentațiilor intabulărilor sus menționate au stat:

 • > Hotărârea Guvernului nr. 834 din 31.07.2002 prin care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației și Cercetării pentru Universitatea din Oradea, suprafața de 1,2386 ha teren cu construcții, având suprafața construită de 2.313 mp și suprafață desfășurată de 5.157 mp, din imobilul situat în mun. Oradea - str. Armatei Române nr. 30, precum și suprafața de 4,3565 ha teren cu construcții, având suprafața construită de 2.311, 25 mp și suprafață desfășurată de 2.311, 25 mp, din imobilul situat în mun. Oradea - str. Armatei Române nr. 5;

 • > Cartea Funciară nr. 37433/A, deschisă în anul 1991 prin încheierea nr. 11309, pentru intabularea imobilului - teren situat în mun. Oradea, strada Armatei Române nr. 5, identificat cu nr. top 4611/1, 4611/3, 4613/1, 4613/2, 4614/1 și 4614/2 înscrise în proprietatea Statului Român. Odată cu această înscriere se notează în CF și dreptul de administrare operativă asupra terenului în favoarea Universității din Oradea;

 • > documentația cadastrală pentru constituirea nr. cadastral 152230 - Oradea (nr. cad. vechi 19869 din CF vechi 93361 - Oradea) ce preia suprafața de 176.040 mp din nr. top 4611/1, 4611/3, 4613/1, 4613/2, 4614/1 și 4614/2 înscrise în CF 37433/A, ce a stat la baza intabulării construcțiilor din mun. Oradea, str. Armatei Române nr. 5, și

 • > documentația cadastrală pentru constituirea nr. cadastral 168122 - Oradea (nr. cad. vechi 9571 din CF vechi 168122 - Oradea) prin preluarea suprafeței de 3.328 mp din nr. top 4611/3 înscris în CF 37433/A, ce s-a întocmit în vederea construirii sălii de sport în incinta Universității din Oradea.

Urmare a obținerii unor informații și documente ce nu au fost disponibile la data aprobării constituirii nr. cadastrale 169772, 168122 și 152230 - Oradea, s-a constatat că o suprafață de 135.842 mp teren din nr. cadastral 169772 - Oradea aparține de drept proprietății Municipiului Oradea, deoarece:

 • > nu a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 834 din 2002 sau a unei alte dispoziții a autorității publice centrale sau locale prin care suprafața de 135.842 mp să fie transmisă în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Oradea;

 • > la încheierea de Carte Funciară nr. 11309, nu s-au prezentat acte prin care proprietarul să dispună trecerea terenului identificat cu nr. top 4611/1, 4611/3, 4613/1, 4613/2, 4614/1 și 4614/2, din Cărțile funciare 3174 și 5423 - Oradea în Cartea Funciară 37433/A și atribuirea acestui teren în administrarea Operativă a Universității din Oradea și / sau a Ministerului Educației;

 • > în Cartea Funciară nr. 3174 - Oradea, regăsim intabulate sub A 194, 195 și 196, terenurile cu nr. top. 4611/1, 4613/1 și 4614/1. Potrivit Sentinței Civile nr. 6626/2008, pronunțată la data de 23.10.2008 în Dosarul nr. 7483/271/2008 de pe rolul Judecătoriei Oradea, prin care se corectează eroarea materială survenită la traducerea numelui proprietarului de sub B1 din CF 3174 - Oradea, proprietarul imobilelor cu 4611/1, 4613/1 și 4614/1, este de drept Municipiul Oradea;

 • > nr. top 4611/2, 4613/2 și 4614/2 aduse din Cartea Funciară 3174 - Oradea, în CF 5423 -Oradea în proprietatea Statului Român, au suferit modificări privind regimul de proprietate ca urmare a:

 • încheierii nr. 4250/4256 din 30.06.1933 pronunțate de Judecătoria Urbană Oradea, Secția Reformă Agrară, care dispune scoaterea din circuitul civil, pentru orașul Oradea, unei serii de imobile din CF nr. 5423 - Oradea, printre care și nr. top 4613/2 ca drum public și se trec alte imobile în proprietatea orașului;

 • Ordinul de transfer al Ministerului Afacerilor Interne nr. 307 din 16.09.1963 prin care Comitetul executiv al Sfatului Popular al regiunii Crișana a preluat în proprietate, după care, cu procesul verbal din 08.01.1964, a predat în folosința Institutului Pedagogic de 3 ani Oradea, 17 construcții și o suprafață totală de 11,46 ha teren (din care 5,23 ha teren aferent construcțiilor și 6,23 ha teren ce a fost folosit pentru grădina de zarzavaturi);

Drept urmare, proprietarul suprafeței de 11,46 ha teren, din nr. top 4611/2 și 4614/2 și în totalitate nr. top 4613/3 (al cărui înscriere în circuitul civil ca dezmembrământ al nr. top 4613/2 s-a făcut fără acordul proprietarului) este Municipiul Oradea.

În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, Ținând seama de prevederile art. 914 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, lit. „b”, ale art. 45 alin. (3) și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 169772, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în CF - mp -

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

M e n ț i u n i reprezintă

169772 -Oradea

169772

179.407

203647

43.565

Teren - proprietate publică a Statului Român, transmis în administrare Universității din Oradea prin H.G. nr. 834/2002

203648

135.842

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

Art.2. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >  203647 - având suprafața de 43.565 mp, proprietate publică a Statului Român, transmis în administrare Universității din Oradea prin H.G. nr. 834/2002;

 • >  203648 - având suprafața de 135.842 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă transmiterea în favoarea Universității din Oradea a dreptului de superficie pe durata existenței construcțiilor și a dreptului de folosință a suprafeței de 135.842 mp, teren cu nr cadastral 203648 -Oradea.

Art.4. Durata transmiterii folosinței terenului este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

 • •  PMO - Direcția Economică - Serv. Evidență Active Delegări de Gestiune

 • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • •   Ministerul Educației Naționale, prin grija Serviciului Terenuri

 • •   Universitatea din Oradea, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 79


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”