Hotărârea nr. 788/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.934 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din strada Stupilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.934 mp teren, cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din strada Stupilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 304242/1 din 10.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 309242/2 din 16.09.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.934mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din strada Stupilor.

Prinschița cadastrală se delimitează un tronson necadastrat încă din str. Stupilor, adiacent str. Branului, ce se constituie din numerele topo. indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Văzând că, terenul studiat face parte din strada Stupilor înscrisă la poz. 698 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

În baza prevederilor alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,conform căruia„Terenurileneatribuite, rămase la dispozițiacomisiei, vortreceîn domeniulprivat al comunei, orașuluisau al municipiului.”

Având în vedere prevederile art. 27 dinLegea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), art. 286 alin.(4) și 296 din O.U.G. nr. 57 din 2019

privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobădeschidereaunei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, din teritoriul cadastral Oradea, identificat cu:

> nr. topo 6341, în suprafață de 1.234 / 1.464 mp,

conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 7664 din 20.05.2019.

Art.2.Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenului situat pe str. Stupilor, identificat astfel:

o cota de 675 / 954 mp, teren cu nr. topo 6292/3, înscris în CF 7118 - Oradea, și

o cota de 25 / 533 mp mp, teren cu nr. topo 6293/3, înscris în CF 7118 - Oradea.

Art.3.Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.934 mp, astfel

Suprafața Nr.cad.nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr.cadastral

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Suprafața de teren înscrisa în CF / Adev.

(mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

1.934

C.F. 7118-Oradea

6292/3

675

954

strada Stupilor -tronsonul 1

6293/3

25

533

Adeverința OCPI Bihor nr. 128374 din 07.11.2018

6341

1.234

1.464

Art.4.Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 3 din prezentaHotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea -strada Stupilor - tronsonul 1.

Art.5.Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la strada Stupilor,conform celor aprobate prin prezentaHotărâre.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art.7.Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)- Serviciul Terenuri

  • •  PMO - DPI - Serviciul Cadastru

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 788


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila