Hotărârea nr. 786/2019

privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare cu suprafețele de 670 mp, 4782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente străzilor Aviatorilor, Pionierilor și Luceafărului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare cu suprafețele de 670 mp, 4782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente

străzilor Aviatorilor, Pionierilor și Luceafărului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 328.474/2 din 17.09.2019, și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 328680/17.09.2019 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 670 mp, 4.782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente străzilor Aviatorilor (un tronson), Pionierilor și Luceafărului.

Prin Schițele cadastrale aceste imobile, situate în mun. Oradea, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul aprobat prin prezenta Hotărâre.

Văzând că, terenul aferent str. Aviatorilor și str. Luceafărului face parte din străzile înscrise la poz. 60, 61, 62, 414 și 744 din Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale -Străzile cu trotuarele aferente.

Având în vedere că pentru realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor menționate, este necesară reglementarea situației juridice a acestora prin înscrierea în Cartea Funciară.

În baza prevederilor alin. (1) al art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57 din 2019

privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobădeschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat cu:

  • > nr. topo 2513/93, în suprafață de 670/5187 mp, și

  • > nr. topo 2240, în suprafață de 4726 mp, din teritoriul cadastral Sântandrei

  • > nr. topo 4274, în suprafață de 679 mp, din teritoriul cadastral Oradea conf. Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 11375 din 07.08.2019.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 670 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

670

11375/S/07.08.2019

2513/93

670

5187

Teren-

proprietatepublică a mun. Oradea -tronson din Str. Aviatorilor

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificate la art.2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - tronson din str. Aviatorilor.

Art. 4.Se aprobăPlanul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4782 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

4782

Ad.11375/S/07.08.2019

2240

4726

4726

Teren-proprietatepublică a mun. Oradea -Str. Pionierilor

CF 3224 - Santandrei

2208/43

56

12165

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art.4 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea -str. Pionierilor:

Art.6. Se aprobăPlanul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 679 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

679

11375/S/07.08.2019

4274

679

679

Teren-

proprietatepublică a mun. Oradea -tronson din Str. Luceafărului

Art.7. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art.6 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea str. Luceafărului.

Art. 8. Se aprobăactualizarea/completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilele propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 786


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila