Hotărârea nr. 785/2019

privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 324734/1 din 13.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 32473/13.09.2019 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius.

Având în vedere posibilitatea accesării de Fonduri Europene pe Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon - Obiectivul specific 6.3. - Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatorii casnici -"Implementarea unui Sistem de Distribuție Inteligentă a energiei electrice, într-o zonă omogenă din cartierul Rogerius, loc. Oradea", Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a solicitat sprijin pentru reglementarea folosinței imobilelor - construcții cu teren aferent - afectate de proiect.

Văzând că o parte din aceste construcții sunt cuprinse în Inventarul Domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, la poz. aferente Punctelor Termice, Stațiilor de hidrofor și terenurilor aferente acestora din cap. IV. - Bunuri existente în patrimoniul Regiei Autonome Apaterm Oradea la data de 30.06.2002 și la cap. XIV Terenuri, iar altele s-au identificat în cursul analizei prezentei solicitări;

Luând în considerare prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c),alin.(6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 286 alin.(4) și 349 + 353 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă transmiterea în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., a dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică extratabulară a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, pe durata existenței capacității energetice instalate.

Art.2. Se împuternicește primarul Municipiul Oradea să încheie cu Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. contractul de uz și servitute pe / în / sub imobilele cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre și orice alte acte adiționale la acesta, inclusiv cele de majorare a obiectului contractului în cazul unor noi solicitări similare.

Art.3. Se aprobă ca documentațiile cadastrale (apartamentare și întăbulare imobile) să se realizeze prin grija și pe cheltuiala Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •   PMO - Direcția Economică

  • •   PMO - Direcția Juridică

  • •   Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 785


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 785 din 26.09.2019

Lista cu 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în care se găsesc posturi electrice de transformare, și cotele care se transmit prin transmiterea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit,pe durata existenței capacității energetice instalate în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona cartierului Rogerius

Nr. crt.

Denumire post transformare / data punereînfuncțiune

Suprafațacl ădire post mp

Situațieimobil

Cotăimobil, folosințăactuală mp

Adresa / localizare

1.

PT 15 ZV/10.03.1977

52,46

comuntermoficare PT130

52,46/270,86

str. Podului

2.

PT 6 ZV/02.08.1965

73,95

comuntermoficare PT 103

73,95/551,80

str.Șelimbărului

3.

PTZ14ZV/

06.12.1967

37,13

clădireindividuală

37,13/37,13

str. Transilvaniei

4.

PTZ 20 ZV/ 18.01.1973

36,5

comuntermoficare PT 110

36,5/250,00

str. Italiană

5.

PTZ 21 ZV/ 30.12.1972

59,15

comuntermoficare PT 112

59,15/282,75

str. Bernard Shaw

6.

PTZ 35 ZV/ 01.07.1981

67,23

clădireindividuală

67,23/67,23

str. TraianLalescu

7.

PTZ 33 ZV/ 04.07.1980

60,45

clădireindividuală

60,45/60,45

str. Mehedinți

8.

PTZ 34 ZV /04.07.1980

60,45

clădireindividualăînproximitatea

Ptermic 116

60,45/60,45

str.Ștefancel Mare

9.

PTZ 26 ZV/ 01.09.1979

62,89

clădireindividualălipită de bl. AN 7

62,89/62,89

str. Transilvania

10.

PTZ18ZV/ 24.10.1980

62,80

clădireindividuală

62,80/62,80

str. CorneliuCoposu

11.

PTZ 27 ZV/ 02.04.1979

62,76

clădireindividuală

62,76/62,76

str. Moldovei/

str. Transilvaniei

12.

PTZ 37 ZV/ 01.07.1981

59,82

clădireindividualălipită de BirouAsociațielocatari Flammarion 44

59,82/59,82

str. Moldovei/

str. Transilvaniei

13.

PTZ40ZV/

17.07.1981

61,73

clădireindividuală

61,73/61,73

str. 16 Februarie

14.

PTZ BARSEI/ 10.06.1988

80,87

comuntermoficare PT 120

80,87/379,91

str. T. Speranția

15.

PTZ 36 ZV/ 01.01.1981

60,23

comuntermoficare PT 117

60,23/383,36

str. Flammarion

Suprafațatotalăpostu ri

898,42