Hotărârea nr. 780/2019

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 321848/1 din 11.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 321848/2 din 11.09.2019prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local la municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului.

Având în vedere că pe strada Izvorului, în zona secției de pneumologie a Spitalului municipal Dr. Gavril Curteanu, Municipiul Oradea deține în proprietate o parcelă de teren, în suprafață de 7.770 mp, conform CF nr. 180014 - Oradea.

Ținând seama de intenția municipalității de a dezvolta un cartier de locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 180014, prin Schița cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 583 mp ce se constituie din nr. topo 6024/2 înscris în CF nr. 166551 - Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu scopul reglementării accesului la viitorul cartier de locuințe.

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulComisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G.

57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și de

imitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, astfel:

Suprafața Nr. cadastral nou constituit (mp)

Nr.CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

583

166551 - Oradea

6024/2

9.346

Teren -proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.


Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la cele aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 780


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila