Hotărârea nr. 78/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 26038 din 29.01.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”.

Ținând seama de necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de societatea Elmex IMP S.R.L. din mun. Oradea, în calitate de proiectant, conform celor prezentate în Nota de fundamentare elaborată de către Societatea Administrația Domeniului Public Oradea S.A.

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea” a fost identificat conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 8339 din 28.01.2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 38 din 29.01.2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Ținând seama de prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI Ordonatorul principal de credite:.......................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.............municipiul Oradea, prin Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Valoarea totală a investiției (INV)                  7.000.465,81 lei inclusiv TVA

din care construcții-montaj (C+M)                 957.622,71 lei inclusiv TVA

(în prețuri lei/euro la cursul 1 euro = 4,6561 lei, curs BNR în data de 10.02.2018) Eșalonarea investiției INV/C + M

Anul I       7.000.465,81 / 957.622,71       lei inclusiv TVA

Capacități:

 • - rețea alimentare cu apă PEHD PN10 DN 110mm             L = 417,45 m

 • - rețea apă pentru stingerea incendiilor PEHD PN10 DN 110mm L = 411,55

 • - rețea canalizare menajeră, PVC SN8 Dn 200 mm              L = 218,15

 • - rețea canalizare menajeră, PVC SN8 Dn 250 mm              L = 289,75

 • - rețea canalizare pluvială, PVC SN8 Dn 250 mm                L = 371,41

 • - rețea canalizare pluvială, PVC SN8 Dn 300 mm                L = 239,25

Durata de execuție a obiectivului: 12 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții, aprobate conform legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local privind: “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 8339 din 28.01.2019 - Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direccția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul municipiului Oradea;

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • -   Direcția Economică;

 • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • -  Societatea Compania de Apă Oradea S.A.;

 • -   Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 78

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru””