Hotărârea nr. 777/2019

privind respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, greprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingereaPlanului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 325734/1 din 16.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 325734/2 din 16.09.2019,prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă.

Văzând Avizul favorabil al Instituției Arhitectului șef înregistrat cu nr. 491 din 14.03.2019, prin care se propune lărgirea str. Valea Frumoasă la un profil transversal de 12 m, în dreptul amplasamentului studiat prin documentația de urbanism privind intrarea în legaltate a imobilului situat pe str. Valea Frumoasă nr. 128,și înscrierea terenului necesar lărgirii străzii în proprietatea publică a Mun. Oradea.

Prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 22 mp, ce se constituie din numărul topo indicat în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre, identificat prin adeverința O.C.P.I. nr. 89320/28.10.2015.

În scopul înscrierii imobilului în evidențele de Carte Funciară în baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale art. 78 din Ordinul nr. 7/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 286 alin. (4) din

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1.Se respinge deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, din teritoriul cadastral Ep. Bihor, identificat cu:

J nr. topo 2777, în suprafață de 22/7895 mp, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015.


Art. 2.Se respinge Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 22mp, astfel:____________

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

22

Adev. O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din

28.10.2015

2777

22

7895

Teren- proprietatepublică amun. Oradea

Art. 3.Se respinge înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând terencu destinația ”drum” -proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4.Se respingeactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul -drum, propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 777


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila