Hotărârea nr. 77/2019

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp şi 170 mp, reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție \\

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp și 170 mp, reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Legătură centura Oradea (girație Calea Sântandrei) / Autostrada A3 (Biharia)"

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 23659 din 25.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele măsurate de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp și 170 mp.

Având în vedere că, aceste suprafețe de teren reprezintă tronsoane necadastrate ce aparțin municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Legătură centura Oradea (girație Calea Sântandrei) / Autostrada A3 (Biharia)".

Întrucât reglementarea situației juridice a parcelelor din amplasamentul luat în studiu este necesară în vederea punerii terenului la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea proiectului de interes național mai sus menționat.

Conform documentațiilor cadastrale anexate, nr. cadastrale nou constituite preiau suprafața din nr. topo indicate în tabelul propus spre aprobare la art. 3 din prezenta Hotărâre.

Luând în considerare prevederile alin. (2) art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. ”

În baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 13 și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a suprafeței de 929 mp din terenul identificat cu nr. topo 1573/2 - teritoriul cadastral Sântandrei, identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8009 din 2019, reprezentând proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a:

S cotei de 25 / 4.392 părți teren, din nr. topo 1641, înscris în Cartea Funciară nr. 389 - Sântandrei;

Art.3. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp și 70 mp, astfel:

Suprafață măsurată a Nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral - mp -

M e n ț i u n i

25

1641

CF 389 - Sântandrei

4.392

25

Teren

- proprietate publică a Municipiului Oradea

TOTAL

25

2.594

1573/2

Adeverința OCPI Bihor nr. 8009 din 28.01.2019

929

929

1486/40

CF 10143 - Sântandrei

21.718

600

1486/5

CF 10478 - Sântandrei

1.668

830

Teren

- proprietate publică a Municipiului Oradea

TOTAL

2.359

37

1557/3

CF 2646 - Sântandrei

163

37

TOTAL

37

51

1554/3

CF 2646 - Sântandrei

182

51

TOTAL

51

3.080

1555/1

CF 2646 - Sântandrei

5.757

2.472

1554/1

CF 2646 - Sântandrei

176

176

1556/27

CF 10050 - Sântandrei

1.668

152

TOTAL

2.800

170

1555/1

CF 2646 - Sântandrei

5.757

170

TOTAL

170

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 6 (șase) noi coli de Carte Funciară pentru imobilele constituite la art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând terenuri cu destinația drum -proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Se însușește completarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Tehnică

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegare Gestiune

  • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri

  • •   PMO - DPI- Serviciul Cadastru

  • •   O.C.P.I. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 77


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”