Hotărârea nr. 768/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcţionează Punctul Termic nr. 127

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcționează Punctul Termic nr. 127

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, nr. 324289/1 din 12.09.2019 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar nr.324289/2 din 13.09.2019 prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul (teren și construcție) din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcționează Punctul Termic nr. 127.

În scopul înscrierii în CF a proprietății publice a Municipiului Oradea, respectiv a construcției cu terenul aferent, astfel cum este înscris la poz. 5167 și 6876 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor

În baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale art. 78 din Ordinul nr. 7/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.a) și ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 335 mp, astfel:

Suprafața Nr. cadastral nou constituit (mp)

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp)

M e n ț i u n i reprezintă

335

12623-Oradea

4817/23

468

Teren și construcție P.T. 127

- proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând

  • >       teren, în suprafața de 335 mp, având categoria de folosință „Curți - construcții”; și

  • >      construcția în care funcționează Punctul Termic nr. 127,

proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la cele aprobate prin prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

  • -    O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 768


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila