Hotărârea nr. 765/2019

pentru modificarea ACORDULUI DE COLABORARE dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea in vederea realizarii investitiei de utilitatea publica: Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea "ACORDULUI DE COLABORARE" dintre CompaniaNationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea in vederea realizarii investitiei de utilitatea publica "Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al Municipiului Oradea si

strada Universitatii"

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 333014 din 20.09.2019șiRaportul de specialitatenr. 333225/20.09.2019 prin care se supunespre aprobareproiectul de Hotărâre privind modificarea "ACORDULUI DE COLABORARE" dintreCompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea in vederea realizarii investitiei de utilitatea publica "Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii".

Pentru realizarea obiectivului de investitie de utilitate publica al Municipiului Oradea : "Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al municipiului Oradea si strada Universitatii" a fost aprobat prin Hatararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr 679/29.08.2019, ACORDUL DE COLABORARE dintre Compania Nationala Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea.

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 43/1997 , republicata, privind regimul drumurilor

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin (2), lit. e), alin (9), lit. a) și ale art. 139 alin (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se modifica " ACORDUL DE COLABORARE " dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea fiind completat la Obligatiile partilor urmatorul paragraf:

“Compania Nationala Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania se obliga:Sa Instituie in favoarea municipiului Oradea un drept de executie a lucrarilor de investitii "Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre Drumul de Centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii" pe suprafata de 31165 mp reprezentand teren cu infrastructura rutiera din drumul de centura a municipiului Oradea de la poz. Km 6+707,39 pana la poz. 7+750,26, in temeiul art.22’ alin.(3) coroborat cu art.21 alin. (1) si art. 19’ alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Directia Juridica și Directia Economica.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Directia Juridica

  • -   Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -    Institutia Arhitectului Sef

  • -   CompaniaNațională de Administrare a InfrastructuriiRutieredinRomânia S.A., pringrijaDirecțieiTehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 765


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila