Hotărârea nr. 762/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant, privid realizarea obiectivului de investitie “Execuție stație de repompare apă potabilă și branșament electric pe strada Piersicilor, municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catreproiectant, privind realizareaobiectivului de investitie“Execuțiestație de repompareapăpotabilășibranșament electric pestradaPiersicilor, municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr. 330474/18.09.2019și Raportul de specialitate nr. 330549/18.09.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizareaobiectivului de investiție“Execuțiestație de repompareapăpotabilășibranșament electric pestradaPiersicilor, municipiul Oradea”.

Luându-se în considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificată de cătresocietateaS.C. Compania de Apă Oradea S.A în calitate de titular șiproiectant, lucrare prezentatășiîn Nota de fundamentare

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de cătreproiectant, privind realizareaobiectivului de investiție“Execuțiestație de repompareapăpotabilășibranșament electric pestradaPiersicilor, municipiul Oradea”.

cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:........PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar :......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă SA Oradea

Valoareatotală a investiției.........................................271.757,83 lei (inclusiv TVA )

din care C+M...............’...............................................60.561,42 lei (inclusiv TVA)

Eșalonareainvestiției: INV/C+M

Anul I: 271.757,83 lei (inclusiv TVA) / 60.561,42 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizareainvestitiei:

4 luni, din care proiectare - 3 lunișidurata de realizare a lucrărilor de construcții - 1 lună

Capacități :

Nr.crt

Capacități

Cant.

1.

Stațierepompareapăpotabilăprefabricată Q=6.58l/s; H=50 m CA

1 buc

2.

Racord electric stație de repompare

1 buc

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o Direcția Economică

o S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 762


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila