Hotărârea nr. 761/2019

privind aprobarea demararii procedurii legale de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privindaprobareademarariiproceduriilegale de achiziție alucrarilorprivindîntretinerea, reparatiasiexecutia de lucrarinoi, finalizata cu incheiereaunuiacordcadrupe o perioada de 4 ani(2020 -2023) cuprinzand 2loturi (Lot 1 si Lot 2)

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.326150/16.09.2019șiRaportul de specialitatenr.326151 din 16.09.2019 întocmit de DirecțiaTehnicăprincare se propuneConsiliului Local al Municipiului Oradeaaprobareaproceduriilegale de achiziție alucrarilorprivindîntretinerea, reparatiasiexecutia de lucrarinoi, finalizata cu incheiereaunuiacordcadrupe o perioada de 4 ani(2020-2020) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

In conformitate cu prevederileLegii nr.98/2016 privindatribuireacontractelor de achizitiepublica, a contractelor de concesiune de lucraripublicesi a contractelor de concesiune de servicii;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 .Se aprobademarareaproceduriipentruachizitialucrarilorprivindîntretinerea, reparatiasiexecutia de lucrarinoi, finalizata cu incheiereaunuiacordcadrupe o perioada de 4 ani(2017-2020) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2).

Art.2. Se aprobavaloarea maxima de 7.798.100,00 lei fara TVA a achizitieilucrarilorprivindîntretinerea, reparatiasiexecutia de lucrarinoi, finalizata cu incheiereaunuiacordcadrupe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

Art.3.           Se           aprobavalorilemaxime           si           minime           ale

acorduluicadru/contractuluisubsecventprivindachizitialucrarilorprivindîntretinerea, reparatia si executia delucrarinoipe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

LOTUL  NR.1-SECTOR1  domeniulpublic  al  Municipiului  Oradea  cuprinsintremalulstang  al

rauluiCrisuluiRepede si limita intravilanuluiMunicipiului Oradea.

LOTUL  NR.2-SECTOR2  domeniulpublic  al  Municipiului  Oradea  cuprinsintremaluldrept  al

rauluiCrisuluiRepede si limita intravilanuluiMunicipiului Oradea.

Valorilemaximesiminime ale acorduluicadru/contract subsecvententprivindachizitiasunt:

 • -   valoarea maxima a acorduluicadru de lucrari - LOT 1 - SECTOR 1 este de 3.899.050,00 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 974.762,50 lei fara TVA

 • -   valoarea minima a acorduluicadru de lucrari - LOT 1 - SECTOR 1 este de 1.169.715,00 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 292.428,75 lei fara TVA

 • -   valoarea maxima a acorduluicadru de lucrari - LOT 2 - SECTOR 2 este de 3.899.050,00 lei (fara TVA) / valoare maxima contract subsecvent 974.762,50 lei fara TVA

 • -   Valoarea minima a acorduluicadru de lucrari - LOT 2 - SECTOR 2 este de 1.169.715,00 lei (fara TVA) / valoare minima contract subsecvent 292.428,75 lei fara TVA

Art.4. Se aprobaCaietele de sarcinipentruachizitialucrarilorprivindîntretinerea, reparatia si executia de lucrarinoi, finalizatacuincheiereaunuiacordcadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2), conformanexei.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se încredințeazăDirecțiaTehnică, DirecțiaEconomicăsiServiciulAchizitiiPublice.

Art.6. Prezentahotărâre se comunică cu:

 • ■   InstitutiaPrefectuluiJudetului Bihor

 • ■   PrimarulMunicipiului Oradea

 • ■   DirecțiaTehnică

 • ■  DirecțiaEconomică

 • ■   ServiciulAchizitiiPublice

 • ■   DirectiaJuridica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 761


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

9MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR DIRECȚIA TEHNICA SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

APROBAT PRIMAR


ILIE BOLOJAN


NR.            din         2019

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția lucrărilor de: întreținere, reparație si execuție lucrări noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deșeuri stradalee, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip, pamant, pietris, sort, transport, nisip, pamant, pietris, sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local,

LOTUL NR.2-SECTOR2 domeniul public al Municipiului Oradea cuprins intre malul drept al Crisului Repede si limita intravilanului Municipiului Oradea

Capi. Informatii generale:

 • 1.1.Activitatea de intretinere, reparații si completare a mobilierului urban, a construcțiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna, echipamentelor de joaca si a imprejmuirilor confectionate din stalpisori metalici si lant prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri);

 • b) inlocuirea cosurilor de deseuri stradalee distruse si montarea cosurilor pe amplasamente;

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse);

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere;

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depozitarea deseurilor menajere;

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor);

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip;

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata;

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant;

 • k) demontat confectii metalice prin taiere cu flex;

 • l) demolat fundatii si platforme din beton;

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice;

 • n) confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata;

 • o) amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8;

 • p) imprastiat si nivelat nisip/pamant;

r) transport nisip/pamant inclusiv valoare material;

s) transport bunuri/materiale

 • 1.2 Demararea prestarii lucrarilor in baza contractuluicontractului se va face in baza ordinului de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar;

 • 1.3 Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

-comanda de executie a lucrarilor transmisa de beneficiar;

-certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului;

-asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei;

-asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile, conform cap.IV, punct 4.1.

Cap.2. Obiectul activitatii:

2.1.Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci de odihna, cosuri de deseuri stradalee rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant/ pietris sort, transport nisip/pamant/pietris sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor.

 • 3.1.Montat cosuri de deseuri stradale pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare sau cu doua suruburi autofiletante

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % toli si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

 • - turnarea betonului B150, in fundatii

 • - betonarea stalpisorilor din teava zincata

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.3. Demontat cosuri de deseuri stradale deteriorate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate sau a suruburilor autofiletante

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.4. Vopsit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

 • - chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

 • - indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.5. Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea suprafetelor cu peria

 • - indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.7. Lacuit banci sau echipamente de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 3.8. Vopsit banci sau echipamente joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

 • - stergerea prafului,

 • - grunduirea, chituirea, slefuirea,

 • - stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.9. Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

 • - stergerea prafului,

 • - grunduirea, chituirea, slefuirea,

 • - stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.10.Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate - la banci sau la echipamente de joaca

Lucrarea cuprinde:

-confectionat rigle din lemn de esenta tare (fag, stejar), pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi slefuite - fara asperitati.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-demontarea riglelor deteriorate

-fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

-stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

-grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite la echipamentele de joaca

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata; h = 1 m montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40 mm sau inlocuit porțiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 500x500mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - intre stalpii postati in beton se va suda in partea superioara o teava zincata cu dimensiunea de 40 x 30 mm

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 3,5 mm, cu inaltimea de 5,5 m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si h 6,0 m sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 800x800 mm si adancimea 1000mm),

 • - postarea in gropi, la un interval de 2,5 m, a stalpilor cu lungime de 1,0 m si diametru de 88,9 mm; partea superioara a tevii va fi la nivelul solului.

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - in tevile incastrate in beton se vor introduce tevile cu diametrul de 76,1mm si inaltimea de 6,0 m (din care 5,5 m deasupra solului); aceste tevi vor fi sudate la nivelul solului de tevile incastrate in beton.

 • - fixare prin sudura, intre stalpi, a unor bare rectangulare cu dim: 2.500 X 40 X 30 mm la inaltimea de: 1.000mm , 2.000mm, 4.000mm si 5.500mm

 • - grunduirea si vopsirea stalpilor

 • - montarea plasei de sarma zincata pe stalpi si pe barele orizontale; plasa de sarma va fi rigidizata cu sarma zincata cu diametrul de 3 mm.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.13. Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

 • - debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi; debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0 m din care ingropat in beton 0,4m

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

 • - fixarea lantului prin sudura de stalpisor

 • - partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac.

 • - indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrării mai putin pretul betonului care se ofertează separat.

 • 3.14. Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

 • - asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

 • - turnarea betonului in platforma

 • - repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.15. Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm - la elevație

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

 • - asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

 • - realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

 • - turnarea betonului in platforma

 • - repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

 • - decofrare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.16. Amenajare strat suport din piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

Lucrarea cuprinde:

 • - decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice (20 cm);

 • - nivelarea si compactarea stratului suport de pământ;

 • - adăugarea unei umpluturi de 15 cm din piatra sparta de granulatie 0/63 compactat cu placa vibratoare

 • - peste stratul de fundare compactat se aseaza un strat de nisip uscat (sort 0-4 mm) cu grosimea 40 cm - pat de pavaj. Stratul de nisip astfel asternut se compacteaza cu placa vibratoare, apoi se mai împrastie nisip "de pierdere" si se niveleaza. Stratul de nisip trebuie sa fie perfect neted.

Pentru a se asigura drenajul apei, suprafata pavata va avea o panta de scurgere de 1%.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.17. Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - taierea cu discul a betonului/asfaltului

 • - spargerea betonului

 • - saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

 • - amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

 • - tasarea acestui strat

 • - montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

 • - racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

 • - refacere pavaj afectat, prin asfaltare si/sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separat.

 • 3.18. Demontat confecții metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - taierea cu flexul a confectiei metalice

 • - incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.19. Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu utilaje-echipamente adecvate

 • - colectat si incarcat deseuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.20. Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. 1, pe un strat de nisip

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

 • - baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

 • - rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

 • - asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera, certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

 • 3.21. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, a sculelor si personalului la amplasament

-extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.22.Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

3.23.Imprastiat si nivelat pietriș sort 4 - 8

Lucrarea cuprinde imprastierea pietrisului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 3.24. Imprastiat si nivelat pamant mecanizat

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm

 • 3.25. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150, mortar

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.26. Amenajarea cu borduri din cauciuc cu dim: 100x25x4 cm, pentru incadrarea spatiilor de joaca.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei cu dim: 10x15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor si lipirea bordurilor intre ele prin aplicarea unui adeziv pentru cauciuc pe marginile acestora.

 • - materiale: - beton marca B150; adeziv cauciuc; borduri cauciuc.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.27. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea deseurilor in saci

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

In cazul curățirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi răzuite doar afișele care au expirate termenele stabilite de afișare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.28.Inlocuit porțiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata, cu dimensiune ochi: 100X100X4mm (inchis ferestre, inlocuit panouri deteriorate la incinte metalice pentru deseuri menajere, etc)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - debitarea panourilor la dimensiunea necesara

 • - demontarea panoului deteriorat, daca este cazul

 • - montarea panourilor din plasa sudata si prinderea lor prin sudura de cadrul existent.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura cu vopsea zinc.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.29.Inlocuit balama lipsa/rupta (incinta metalica pentru depozitarea deseurilor menajere, porti acces parcuri, etc.)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - inlocuirea balamalei lipsa/deteriorate si prinderea prin sudura de cadrul existent

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura cu vopsea zinc sau grund/ulei dupa caz

 • - gresarea balamalei

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul balamalei).

3.30.Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm.

Lucrarea cuprinde:

 • -  transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - debitarea tablei zincate la dimensiunea necesara urmand ca aceasta sa fie prinsa cu suruburi autoforante pe ramele din teava zincata ale panourilor incintei metalice;

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.31.Inlocuit rulment deteriorat la echipamente de joaca (carusel, balansoar, leagane,etc.) Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea partilor componente ale echipamentului de joaca, extragerea si inlocuirea rulmentului deteriorat si remontarea partilor componente.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul rulmentului).

3.32.Inlocuit scaun carusel din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.33.Inlocuit scaun leagan drept din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.34.Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.35.Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.36.Inlocuit lant din otel galvanizat pentru leagan (diametru za lant min. 6 mm)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea lantului rupt/uzat, demontarea scaunului, refixarea noului lant de cadrul leaganului si remontarea scaunului

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul lantului).

3.37.Inlocuit plasa poarta minifotbal/handbal cu fir de 3mm, din poliamida cu L X H = 3000 X 2000 mm

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea plasei rupte/uzate

 • - fixarea plasei noi

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul plasei).

3.38.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan drept L=3,5 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.39.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan drept L=2,5 m, H=1,3 din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.40.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan spirala L=3,0 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontare piesa componenta din fibra de sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.41.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan tubular L=2,5 m, H=1,3m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.42.Inlocuit podet turn din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul podetului).

3.43.Inlocuit trepte din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea treptelor deteriorate si remontarea noilor trepte

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul treptelor).

3.44.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan tubular curb L=3,5 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrării (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

 • 3.45. Amenajare suprafața betonata cu dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500 mm, grosime 30 mm, amplasate pe suprafața betonata

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - lipirea dalelor din cauciuc; adezivul se pune pe cele patru colturi ale placilor dupa care se lipesc pe fundatie

 • - materiale: - dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500 x 30 mm si adeziv

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.46. Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport existent din piatra compactata.

Lucrarea cuprinde:

 • -  Strat 1:Se amestecă granulele SBR cu binder incolor folosind un mixer. Se aplica manual stratul de baza in grosime de 30 mm. Se lasa sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatura si umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

 • -  Strat 2 - 80% din suprafata amenajata. Se amestecă granulele SBR binder colorat caramiziu folosind un mixer adecvat. Se aplica manual stratul superior in grosime de 10 mm. Se lasă sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatură și umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

 • -  Strat 2 - 20% din suprafata amenajata. Se amestecă granulele EPDM cu binder incolor folosind un mixer adecvat. Se aplica manual stratul superior in grosime de 10 mm. Se lasă sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatură și umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

*Nota: Stratul superior format din granule EPDM si binder incolor va fi utilizat in zone cu o uzura mare (ex. zona aterizare tobogan, zona de sub leagan etc.)

 • 3.47. Curatare suprafete din tartan.

Lucrarea cuprinde:

 • -  transportul materialelor si personalului la amplasament

 • -  curățare cu peria sau mătura

 • -  petele care persistă pe suprafață, după periere, se îndepărtează cu o lavetă umezită cu apă sau cu soluție de detergent cu pH neutru. Pentru deszăpezirea pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

 • -   Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.48. Confectii metalice diverse:

 • - confectionat porti metalice de acces in parcuri diferite tipuri, in tarcuri de caini etc.; confectionat balustrade de protectie sau inlocuit portiuni distruse;confectionari imprejmuiri/garduri metalice (diferite tipuri, cadru metalic mobilier urban, inlocuit portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc.

-transportul confecțiilor metalice la amplasament sau al confecțiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.49 Confecționat porti de fotbal/handbal

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;Dimensiunile portilor vor fi urmatoarele: L= 3000mm, H=2000mm si se vor confectiona din teava neagra cu diametru 88,9mm si teava neagra cu diametru de 33,7mm pentru suportul de plasa;

-transportul confectiilor metalice la amplasament

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri

-grunduirea si vopsirea cu vopsea in ulei de culoare alb - negru

-va fi dotata cu plasa cu fir de 3mm, din poliamida

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii. Anexa 4.1.

 • 3.50 Confecționat rastele de biciclete

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura; dimensiunile tevilor: diametru ext. 26,9 mm - grosime 2,6 mm; teava patrata 800 X800 mm (pentru stalpii de sustinere) si grosimea de 3 mm; talpile pentru fixarea in beton cu conexpanduri - tabla: 180 X180 mm si grosimea de 8 mm

-transportul rastelelor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice cu vopsea de ulei culoarea verde urban -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.2

 • 3.51. Confectionat cosuri de deșeuri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;Dimensiunile platbandei (21 buc./cos) sunt: latime l = 40mm si grosime s = 5mm; Cele 21 buc. de otel lat vor fi sudate la partea superioara de un cerc din teava cu diametrul exterior de 21,3 mm iar in partea inferioara vor fi sudate de un fund din tabla cu grosimea de 4mm prevazut cu orificii pentru scurgerea apei;Vor mai fi sudate 3 inele intermediare din acelasi tip de tabla lata (40 X5 mm) pentru consolidarea structurii cosului

-transportul cosurilor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament prin incastrarea in beton (cosurile vor fi prevazute cu mustati la partea inferioara) sau prin prinderea cu conexpanduri.

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice cu vopsea de ulei culoarea verde urban -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.3

 • 3.52. Confecționat banci de odihna fara spatar

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;

-șlefuirea, grunduirea si vopsirea confecției metalice cu vopsea de ulei culoarea neagra -toate elementele din lemn rindeluit vor fi tratate cu bait mat, culoarea nuc inchis -transportul bancilor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri               -

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.4

 • 3.53. Achizitie si montare mese ping pong de exterior (inclusiv valoarea mesei de ping pong si material necesare)

Caracteristicile meselor de ping pong: suprafata din rasina stratificata, densa (7mm) rezistenta la intemperii (ploaie, zapada, inghet) si la socuri, lovituri cu paleta; Cadrul va fi din aliaj anticoroziune otel, aluminiu, zinc; Picioarele vor fi rotunjite cu sistem de fixare la sol; Dimensiunile mesei: 2750 mm X 1520 mm; Inaltime de 750 mm.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul mesei de ping pong, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea mesei in beton

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul mesei de ping pong).

 • 3.54. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului

 • - transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice

 • - asternerea mixturilor asfaltice

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice

 • - compactarea manuală a porțiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing

 • - semnalizarea lucrarii

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

 • 3.55. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata.Marca betonului va fi B150. Pretul ofertat va include pretul transportului la locul de punere in opera.

 • 3.56. Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract cu furnizorul de mixturi asfaltice.Tipul asfaltului va fi BA8.Pretul ofertat va include pretul transportului la locul de punere in opera.

 • 3.57. Transport nisip sort inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrări vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizația de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.58. Transport pietriș sort inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pietris pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele si autorizatiile necesare pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pietrisului sort este in sarcina ofertantului

Costul pietrisului sort va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.59. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor. Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

3.60.Sapatura mecanizata pana la 50 cm adancime

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul utilajului si personalului la amplasament

 • - executarea lucrarilor de excavare/sapare cu utilaje adecvate

 • - zona de lucru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.) va fi imprejmuita/semnalizata corespunzator cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru.

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate de pe amplasament

3.61.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice(mutare banci, echipamente de joaca, incinte metalice pentru deseuri,etc) desfasurate pe domeniul public pe distante de maxim 15 km.

Toate lucrarile de atelier mecanic care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, cantitatile si U.M (unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

 • 4.1. Prestatorul va asigura minim 3 formatii de lucru (minim 4 oameni pe formatie) pentru a putea lucra simultan pe 3 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la primirea comenzii, cu exceptia reparatiei la echipamentele de joaca care prezinta pericol de accidentare si a inlocuirii cosurilor de deseuri deteriorate, lucrari care vor fi executate in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

 • 4.2. Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare numarul de autovehicule corespunzator pentru a asigura in bune conditii prestarea lucrarilor contractate in Municipiul Oradea si care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.Aceste autovehicule vor detine toate avizele de functionare si autorizatiile legale pentru a circula in Municipiul Oradea.

 • 4.3. Toate cheltuielile privind transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Transportul se va efectua cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

 • 4.4. Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 6 luni la lucrarile de atelier si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.) va fi imprejmuita/semnalizata corespunzator cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru.

 • 4.5. Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul deseurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

 • 4.6. Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului de lucrari sau beneficiarului (datorita efectuarii sau neefectuarii corespunzatoare a lucrarilor de catre prestator) sunt in sarcina prestatorului.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin comenzile de lucrari.

 • 4.7. Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixturi asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respectiv a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului si a mixturilor asfaltice.

 • 4.8. Toate lucrarile prestate vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare, si propunerilor tehnice inaintate de ofertantul castigator al contractului de lucrari.

4.9 Seful formatiilor de lucru va avea specializarea inginer constructii civile sau drumuri si poduri cu o vechime de minim 2 ani in aceasta specializare.

 • 4.10. Prestatorul va detine personal tehnic autorizat de ISCIR conform PT R19 - 2002 aprobata prin OMIR Nr.98 din 2003.

Cap.5. Cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător

 • 5.1. Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

 • 5.2. Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

 • 5.3. Lucrările efectuate de catre prestator se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură amplasamentului unde se efectueaza lucrarea și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor și a mediului ambiant. Intreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terti revine prestatorului de lucrari.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

 • 6.1.Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria Municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si recepția lucrărilor

 • 7.1. Verificarea, controlul si recepția lucrărilor se va face de catre delegatul Primăriei Municipiului Oradea, împreuna cu delegatul prestatorului de lucrari.

 • 7.2. La solicitarea beneficiarului, prestatorul de lucrari va pune la dispozitie un autoturism in vederea verificarii si receptiei lucrarilor.

 • 7.3. La finalizarea comenzilor transmise se va întocmi un proces verbal de receptie de catre achizitor si o situatie de plata de catre prestator. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

 • 7.4. Achizitorul va solicita in timpul executarii lucrarilor si/sau la solicitarea platii acestora, în scopul verificării și confirmării prestării lucrarilor orice documente doveditoare necesare in ceea ce priveste calitatea si cantitatea materialelor folosite si lucrarilor executate.

Cap.8.Dispozitii finale

 • 8.1. Prezentul caietul de sarcini face parte integranta din Acordul -cadru de lucrari ce urmeaza a fi incheiat intre parti.

 • 8.2. Anexele 1,2 ,3 si 4.1,4.2,4.3,4.4 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

  Director Executiv Mircea Ghitea


Director Executiv Adj.

Emil Bentan

Sef Serviciu Mircea Stejeran

Consilier Maxim Adrian

VIZAT Directia Juridica Director Executiv

Eugenia Borbei

ANEXAI

Privind lucrări de: întreținere, inclusiv si execuție lucrări noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de deșeuri, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri pe suport existent

1200

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

120

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

1000

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

6000

mp

5

Vopsit suprafete betonate

200

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

1200

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

800

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

1200

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei,

800

mp

10

înlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

80

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

4000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

2400

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant, sau inlocuit portiuni lipsa

2000

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

350

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

100

mc

16

Amenajare strat suport de piatra

4000

mp

compactata pentru pardoseala cauciucata

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

200

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

3000

kg

19

Demolat suprafete betonate

200

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

200

mp

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

2000

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

1000

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

200

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

2000

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

300

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

3000

ml

27

Razuirea afiselor

2400

mp

28

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

1500

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

800

buc.

30

Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

1000

mp

31

Inlocuit rulment carusel

50

buc

32

Inlocuit scaun carusel

50

buc.

33

Inlocuit scaun leagan drept din fibra

50

buc

34

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

50

buc

35

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

60

buc

36

Inlocuit lant leagan

300

ml

37

Inlocuit plasa poarta fotbal

20

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

25

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

25

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

25

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

20

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

20

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

40

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5 m

8

buc

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

1800

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

4000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

3000

mp

48

Confectii metalice diverse

3000

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

20

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

80

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

50

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

50

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

8

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

1000

mp

55

Achizitie beton B150

400

mc

56

Achizitie asfalt BA8

120

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

1000

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

200

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

2000

mc

60

Sapatura mecanizat

600

mc

61

Transport bunuri/materiale

350

to

TOTAL OFERTA ( LEI

tara TVA)

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 4 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

MIRCEA GHITEA Director Executiv


EMIL BENTAN Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN

Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deseuri stradalee, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant/ pietris sort, transport nisip/pamant/pietris sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local,

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr. crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri pe suport existent

360

1200

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

36

120

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

300

1000

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

1800

6000

mp

5

Vopsit suprafete betonate

60

200

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

360

1200

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

240

800

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

360

1200

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant , in ulei,

240

800

mp

10

Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

24

80

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

1200

4000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

720

2400

mp

13

Confecționat imprejmuire din stalpisori de țeava si lanț, sau inlocuit porțiuni lipsa

600

2000

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

105

350

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

30

100

mc

16

Amenajare strat suport de piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

1200

4000

mp

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

60

200

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

900

3000

kg

19

Demolat suprafete betonate

60

200

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

60

200

mp

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

600

2000

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

300

1000

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

60

200

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

600

2000

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

90

300

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

900

3000

ml

27

Razuirea afiselor

720

2400

mp

28

înlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

450

1500

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

240

800

buc.

30

închis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

300

1000

mp

31

înlocuit rulment carusel

15

50

buc

32

înlocuit scaun carusel

15

50

buc.

33

înlocuit scaun leagan drept din fibra

15

50

buc

34

înlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

15

50

buc

35

înlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

18

60

buc

36

înlocuit lant leagan

90

300

ml

37

înlocuit plasa poarta fotbal

6

20

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

8

25

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

8

25

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

8

25

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

6

20

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

6

20

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

12

40

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5 m

2

8

buc

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

540

1800

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

1200

4000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

900

3000

mp

48

Confectii metalice diverse

900

3000

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

6

20

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

24

80

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

15

50

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

15

50

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

2

8

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

300

1000

mp

55

Achizitie beton B150

120

400

mc

56

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

300

1000

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

60

200

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

600

2000

mc

60

Sapatura mecanizat

180

600

mc

61

Transport bunuri/materiale

105

350

to

MIRCEA GHITEA                    EMIL BENTAN

Director Executiv                         Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr. crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri pe suport existent

90

300

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

9

30

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

75

250

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

450

1500

mp

5

Vopsit suprafete betonate

15

50

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

90

300

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

60

200

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

90

300

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant , in ulei,

60

200

mp

10

Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

6

20

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

300

1000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

180

600

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant, sau inlocuit portiuni lipsa

150

500

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

26

88

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

8

25

mc

16

Amenajare strat suport de piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

300

1000

mp

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

15

50

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

225

750

kg

19

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele

15

50

mp

normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

150

500

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

75

250

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

15

50

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

150

500

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

23

75

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

230

750

ml

27

Razuirea afiselor

180

600

mp

28

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

113

375

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

60

200

buc.

30

Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

75

250

mp

31

Inlocuit rulment carusel

4

13

buc

32

Inlocuit scaun carusel

4

13

buc.

33

Inlocuit scaun leagan drept din fibra

4

13

buc

34

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

4

13

buc

35

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

5

15

buc

36

Inlocuit lant leagan

23

75

ml

37

Inlocuit plasa poarta fotbal

2

5

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

2

6

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

2

6

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

2

6

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

2

5

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

2

5

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

3

10

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5

1

2

buc

m

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

135

450

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

300

1000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

225

750

mp

48

Confectii metalice diverse

225

750

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

2

5

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

6

20

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

4

13

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

4

13

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

1

2

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

75

250

mp

55

Achizitie beton B150

30

100

mc

56

Achizitie asfalt BA8

9

30

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

75

250

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

15

50

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

150

500

mc

60

Sapatura mecanizat

45

150

mc

61

Transport bunuri/materiale

26

88

to

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimează ca vor fi atribuite 4 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentând durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2020- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2021- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2022- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2023- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2020- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2021- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2022- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2023- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

MIRCEA GHITEA                      EMIL BENTAN

Director Executiv                         Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr. crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1

Montat cosuri de deșeuri stradale pe suport existent

1an

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

3 ani

3

Vopsit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2 ani

4

Vopsit suprafete betonate

2 ani

5

Baituit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa

2 ani

6

Lacuit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa

2 ani

7

Vopsit banci sau echipamente de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

2 ani

8

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

2 ani

9

Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

3 ani

10

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

3 ani

11

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

3 ani

12

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

3 ani

13

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

5 ani

14

Amenajare platforme betonate la elevatie

5 ani

16

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

15

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

3 ani

16

Amenajat teren de joaca cu nisip

5 ani

17

Imprastiat si nivelat pamant

-

18

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat

-

19

Amenajare cu borduri

5 ani

20

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata, cu dim. ochi: 100X100X4mm

3 ani

21

Inlocuit rulment deteriorat la echipamente de joaca

3 ani

22

Inlocuit scaun carusel din fibra de sticla

5 ani

23

Inlocuit scaun leagan drept din fibra de sticla

5 ani

24

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra de sticla

5 ani

25

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra de sticla

5 ani

26

Inlocuit lant din otel galvanizat pentru leagan (diametru za lant min. 6 mm)

5 ani

27

Inlocuit plasa poarta minifotbal/handbal cu fir de 3mm, din poliamida cu L X H = 3000 X 2000

6 luni

28

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan drept L=3,5 m, H=1,9m

5 ani

29

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan drept L=2,5 m, H=1,3

5 ani

30

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan spirala L=3,0 m, H=1,9m

5 ani

31

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan tubular L=2,5 m, H=1,3m

5 ani

32

Inlocui piesa componenta din fibra sticla - tobogan tubular curb L=3,5 m, H=1,9m

5 ani

33

Amenajare pavaj cauciuc, dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500mm, grosime 30 mm, amplasate pe suport de nisip

2 ani

34

Confectii metalice diverse

3 ani

35

Confectionat porti de fotbal/handbal

3 ani

36

Confectionat rastele de biciclete

3 ani

37

Confectionat cosuri de deseuri metalice

3 ani

39

Confectionat banci de odihna fara spatar

3 ani

40

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

3 ani

41

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

3 ani

42

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

3 ani

43

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

5 ani

MIRCEA GHITEA

Director Executiv


EMIL BENTAN Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN

Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

9MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR DIRECȚIA TEHNICA SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

APROBAT PRIMAR


ILIE BOLOJAN


NR.            din         2019

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția lucrărilor de: întreținere, reparație si execuție lucrări noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deșeuri stradalee, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip, pamant, pietris, sort, transport, nisip, pamant, pietris, sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local,

LOTUL NR.1-SECTOR1 domeniul public al Municipiului Oradea cuprins intre malul stang al Crisului Repede si limita intravilanului Municipiului Oradea

Capi. Informatii generale:

 • 1.1.Activitatea de intretinere, reparații si completare a mobilierului urban, a construcțiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna, echipamentelor de joaca si a imprejmuirilor confectionate din stalpisori metalici si lant prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri);

 • b) inlocuirea cosurilor de deseuri stradalee distruse si montarea cosurilor pe amplasamente;

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse);

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere;

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depozitarea deseurilor menajere;

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor);

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip;

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata;

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant;

 • k) demontat confectii metalice prin taiere cu flex;

 • l) demolat fundatii si platforme din beton;

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice;

 • n) confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata;

 • o) amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8;

 • p) imprastiat si nivelat nisip/pamant;

r) transport nisip/pamant inclusiv valoare material;

s) transport bunuri/materiale

 • 1.2 Demararea prestarii lucrarilor in baza contractuluicontractului se va face in baza ordinului de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar;

 • 1.3 Inceperea lucrarilor va fi conditionata de existenta urmatoarelor:

-comanda de executie a lucrarilor transmisa de beneficiar;

-certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului;

-asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei;

-asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile, conform cap.IV, punct 4.1.

Cap.2. Obiectul activitatii:

2.1.Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci de odihna, cosuri de deseuri stradalee rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant/ pietris sort, transport nisip/pamant/pietris sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor.

 • 3.1.Montat cosuri de deseuri stradale pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare sau cu doua suruburi autofiletante

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % toli si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

 • - turnarea betonului B150, in fundatii

 • - betonarea stalpisorilor din teava zincata

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.3. Demontat cosuri de deseuri stradale deteriorate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate sau a suruburilor autofiletante

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.4. Vopsit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

 • - chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

 • - indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.5. Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea suprafetelor cu peria

 • - indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.7. Lacuit banci sau echipamente de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 3.8. Vopsit banci sau echipamente joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

 • - stergerea prafului,

 • - grunduirea, chituirea, slefuirea,

 • - stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.9. Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

 • - stergerea prafului,

 • - grunduirea, chituirea, slefuirea,

 • - stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.10.Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate - la banci sau la echipamente de joaca

Lucrarea cuprinde:

-confectionat rigle din lemn de esenta tare (fag, stejar), pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi slefuite - fara asperitati.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-demontarea riglelor deteriorate

-fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

-stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

-grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite la echipamentele de joaca

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata; h = 1 m montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40 mm sau inlocuit porțiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 500x500mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - intre stalpii postati in beton se va suda in partea superioara o teava zincata cu dimensiunea de 40 x 30 mm

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 3,5 mm, cu inaltimea de 5,5 m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si h 6,0 m sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 800x800 mm si adancimea 1000mm),

 • - postarea in gropi, la un interval de 2,5 m, a stalpilor cu lungime de 1,0 m si diametru de 88,9 mm; partea superioara a tevii va fi la nivelul solului.

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - in tevile incastrate in beton se vor introduce tevile cu diametrul de 76,1mm si inaltimea de 6,0 m (din care 5,5 m deasupra solului); aceste tevi vor fi sudate la nivelul solului de tevile incastrate in beton.

 • - fixare prin sudura, intre stalpi, a unor bare rectangulare cu dim: 2.500 X 40 X 30 mm la inaltimea de: 1.000mm , 2.000mm, 4.000mm si 5.500mm

 • - grunduirea si vopsirea stalpilor

 • - montarea plasei de sarma zincata pe stalpi si pe barele orizontale; plasa de sarma va fi rigidizata cu sarma zincata cu diametrul de 3 mm.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 3.13. Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

 • - debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi; debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0 m din care ingropat in beton 0,4m

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

 • - fixarea lantului prin sudura de stalpisor

 • - partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac.

 • - indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrării mai putin pretul betonului care se ofertează separat.

 • 3.14. Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

 • - asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

 • - turnarea betonului in platforma

 • - repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.15. Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm - la elevație

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

 • - asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

 • - realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

 • - turnarea betonului in platforma

 • - repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

 • - decofrare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.16. Amenajare strat suport din piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

Lucrarea cuprinde:

 • - decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice (20 cm);

 • - nivelarea si compactarea stratului suport de pământ;

 • - adăugarea unei umpluturi de 15 cm din piatra sparta de granulatie 0/63 compactat cu placa vibratoare

 • - peste stratul de fundare compactat se aseaza un strat de nisip uscat (sort 0-4 mm) cu grosimea 40 cm - pat de pavaj. Stratul de nisip astfel asternut se compacteaza cu placa vibratoare, apoi se mai împrastie nisip "de pierdere" si se niveleaza. Stratul de nisip trebuie sa fie perfect neted.

Pentru a se asigura drenajul apei, suprafata pavata va avea o panta de scurgere de 1%.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.17. Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - taierea cu discul a betonului/asfaltului

 • - spargerea betonului

 • - saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

 • - amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

 • - tasarea acestui strat

 • - montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

 • - racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

 • - refacere pavaj afectat, prin asfaltare si/sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separat.

 • 3.18. Demontat confecții metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - taierea cu flexul a confectiei metalice

 • - incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.19. Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu utilaje-echipamente adecvate

 • - colectat si incarcat deseuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.20. Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. 1, pe un strat de nisip

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

 • - baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

 • - rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

 • - asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera, certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

 • 3.21. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, a sculelor si personalului la amplasament

-extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.22.Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

3.23.Imprastiat si nivelat pietriș sort 4 - 8

Lucrarea cuprinde imprastierea pietrisului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 3.24. Imprastiat si nivelat pamant mecanizat

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm

 • 3.25. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150, mortar

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.26. Amenajarea cu borduri din cauciuc cu dim: 100x25x4 cm, pentru incadrarea spatiilor de joaca.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei cu dim: 10x15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor si lipirea bordurilor intre ele prin aplicarea unui adeziv pentru cauciuc pe marginile acestora.

 • - materiale: - beton marca B150; adeziv cauciuc; borduri cauciuc.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 3.27. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea deseurilor in saci

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

In cazul curățirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi răzuite doar afișele care au expirate termenele stabilite de afișare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.28.Inlocuit porțiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata, cu dimensiune ochi: 100X100X4mm (inchis ferestre, inlocuit panouri deteriorate la incinte metalice pentru deseuri menajere, etc)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - debitarea panourilor la dimensiunea necesara

 • - demontarea panoului deteriorat, daca este cazul

 • - montarea panourilor din plasa sudata si prinderea lor prin sudura de cadrul existent.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura cu vopsea zinc.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.29.Inlocuit balama lipsa/rupta (incinta metalica pentru depozitarea deseurilor menajere, porti acces parcuri, etc.)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - inlocuirea balamalei lipsa/deteriorate si prinderea prin sudura de cadrul existent

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura cu vopsea zinc sau grund/ulei dupa caz

 • - gresarea balamalei

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul balamalei).

3.30.Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm.

Lucrarea cuprinde:

 • -  transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - debitarea tablei zincate la dimensiunea necesara urmand ca aceasta sa fie prinsa cu suruburi autoforante pe ramele din teava zincata ale panourilor incintei metalice;

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

3.31.Inlocuit rulment deteriorat la echipamente de joaca (carusel, balansoar, leagane,etc.) Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea partilor componente ale echipamentului de joaca, extragerea si inlocuirea rulmentului deteriorat si remontarea partilor componente.

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul rulmentului).

3.32.Inlocuit scaun carusel din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.33.Inlocuit scaun leagan drept din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.34.Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.35.Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul scaunului).

3.36.Inlocuit lant din otel galvanizat pentru leagan (diametru za lant min. 6 mm)

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea lantului rupt/uzat, demontarea scaunului, refixarea noului lant de cadrul leaganului si remontarea scaunului

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul lantului).

3.37.Inlocuit plasa poarta minifotbal/handbal cu fir de 3mm, din poliamida cu L X H = 3000 X 2000 mm

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea plasei rupte/uzate

 • - fixarea plasei noi

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul plasei).

3.38.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan drept L=3,5 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.39.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan drept L=2,5 m, H=1,3 din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.40.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan spirala L=3,0 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontare piesa componenta din fibra de sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.41.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan tubular L=2,5 m, H=1,3m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

3.42.Inlocuit podet turn din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea scaunului deteriorat si remontarea noului scaun

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul podetului).

3.43.Inlocuit trepte din fibra de sticla

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea treptelor deteriorate si remontarea noilor trepte

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul treptelor).

3.44.Inlocuit piesa componenta din fibra de sticla - tobogan tubular curb L=3,5 m, H=1,9m din fibra de sticla, deteriorat

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - demontarea piesa componenta din fibra sticla a toboganului deteriorat (inclusiv demolare beton)

 • - refixarea si repostarea in beton a piesei componenta din fibra de sticla a toboganului nou

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrării (inclusiv costul componentei din fibra de sticla a toboganului).

 • 3.45. Amenajare suprafața betonata cu dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500 mm, grosime 30 mm, amplasate pe suprafața betonata

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - lipirea dalelor din cauciuc; adezivul se pune pe cele patru colturi ale placilor dupa care se lipesc pe fundatie

 • - materiale: - dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500 x 30 mm si adeziv

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.46. Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport existent din piatra compactata.

Lucrarea cuprinde:

 • -  Strat 1:Se amestecă granulele SBR cu binder incolor folosind un mixer. Se aplica manual stratul de baza in grosime de 30 mm. Se lasa sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatura si umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

 • -  Strat 2 - 80% din suprafata amenajata. Se amestecă granulele SBR binder colorat caramiziu folosind un mixer adecvat. Se aplica manual stratul superior in grosime de 10 mm. Se lasă sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatură și umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

 • -  Strat 2 - 20% din suprafata amenajata. Se amestecă granulele EPDM cu binder incolor folosind un mixer adecvat. Se aplica manual stratul superior in grosime de 10 mm. Se lasă sa se usuce (intareasca) pana cand se poate calca pe suprafata fara a mai ramane urme de pasi. Procesul de uscare depinde de temperatură și umiditate. Nu se permite traficul până când suprafața nu este intarita suficient.

*Nota: Stratul superior format din granule EPDM si binder incolor va fi utilizat in zone cu o uzura mare (ex. zona aterizare tobogan, zona de sub leagan etc.)

 • 3.47. Curatare suprafete din tartan.

Lucrarea cuprinde:

 • -  transportul materialelor si personalului la amplasament

 • -  curățare cu peria sau mătura

 • -  petele care persistă pe suprafață, după periere, se îndepărtează cu o lavetă umezită cu apă sau cu soluție de detergent cu pH neutru. Pentru deszăpezirea pardoselilor din cauciuc nu se vor folosi unelte sau utilaje cu lame metalice.

 • -   Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.48. Confectii metalice diverse:

 • - confectionat porti metalice de acces in parcuri diferite tipuri, in tarcuri de caini etc.; confectionat balustrade de protectie sau inlocuit portiuni distruse;confectionari imprejmuiri/garduri metalice (diferite tipuri, cadru metalic mobilier urban, inlocuit portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc.

-transportul confecțiilor metalice la amplasament sau al confecțiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.49 Confecționat porti de fotbal/handbal

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;Dimensiunile portilor vor fi urmatoarele: L= 3000mm, H=2000mm si se vor confectiona din teava neagra cu diametru 88,9mm si teava neagra cu diametru de 33,7mm pentru suportul de plasa;

-transportul confectiilor metalice la amplasament

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri

-grunduirea si vopsirea cu vopsea in ulei de culoare alb - negru

-va fi dotata cu plasa cu fir de 3mm, din poliamida

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii. Anexa 4.1.

 • 3.50 Confecționat rastele de biciclete

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura; dimensiunile tevilor: diametru ext. 26,9 mm - grosime 2,6 mm; teava patrata 800 X800 mm (pentru stalpii de sustinere) si grosimea de 3 mm; talpile pentru fixarea in beton cu conexpanduri - tabla: 180 X180 mm si grosimea de 8 mm

-transportul rastelelor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice cu vopsea de ulei culoarea verde urban -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.2

 • 3.51. Confectionat cosuri de deșeuri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;Dimensiunile platbandei (21 buc./cos) sunt: latime l = 40mm si grosime s = 5mm; Cele 21 buc. de otel lat vor fi sudate la partea superioara de un cerc din teava cu diametrul exterior de 21,3 mm iar in partea inferioara vor fi sudate de un fund din tabla cu grosimea de 4mm prevazut cu orificii pentru scurgerea apei;Vor mai fi sudate 3 inele intermediare din acelasi tip de tabla lata (40 X5 mm) pentru consolidarea structurii cosului

-transportul cosurilor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament prin incastrarea in beton (cosurile vor fi prevazute cu mustati la partea inferioara) sau prin prinderea cu conexpanduri.

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice cu vopsea de ulei culoarea verde urban -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.3

 • 3.52. Confecționat banci de odihna fara spatar

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura;

-șlefuirea, grunduirea si vopsirea confecției metalice cu vopsea de ulei culoarea neagra -toate elementele din lemn rindeluit vor fi tratate cu bait mat, culoarea nuc inchis -transportul bancilor, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu conexpanduri               -

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

Dimensiunile sunt prezentate in Anexa 4.4

 • 3.53. Achizitie si montare mese ping pong de exterior (inclusiv valoarea mesei de ping pong si material necesare)

Caracteristicile meselor de ping pong: suprafata din rasina stratificata, densa (7mm) rezistenta la intemperii (ploaie, zapada, inghet) si la socuri, lovituri cu paleta; Cadrul va fi din aliaj anticoroziune otel, aluminiu, zinc; Picioarele vor fi rotunjite cu sistem de fixare la sol; Dimensiunile mesei: 2750 mm X 1520 mm; Inaltime de 750 mm.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul mesei de ping pong, materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea mesei in beton

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul mesei de ping pong).

 • 3.54. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului

 • - transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice

 • - asternerea mixturilor asfaltice

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice

 • - compactarea manuală a porțiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing

 • - semnalizarea lucrarii

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate

Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

 • 3.55. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata.Marca betonului va fi B150. Pretul ofertat va include pretul transportului la locul de punere in opera.

 • 3.56. Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract cu furnizorul de mixturi asfaltice.Tipul asfaltului va fi BA8.Pretul ofertat va include pretul transportului la locul de punere in opera.

 • 3.57. Transport nisip sort inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrări vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizația de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.58. Transport pietriș sort inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pietris pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele si autorizatiile necesare pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pietrisului sort este in sarcina ofertantului

Costul pietrisului sort va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 3.59. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor. Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

3.60.Sapatura mecanizata pana la 50 cm adancime

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul utilajului si personalului la amplasament

 • - executarea lucrarilor de excavare/sapare cu utilaje adecvate

 • - zona de lucru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.) va fi imprejmuita/semnalizata corespunzator cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru.

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului deseurilor rezultate de pe amplasament

3.61.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice(mutare banci, echipamente de joaca, incinte metalice pentru deseuri,etc) desfasurate pe domeniul public pe distante de maxim 15 km.

Toate lucrarile de atelier mecanic care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, cantitatile si U.M (unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

 • 4.1. Prestatorul va asigura minim 3 formatii de lucru (minim 4 oameni pe formatie) pentru a putea lucra simultan pe 3 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la primirea comenzii, cu exceptia reparatiei la echipamentele de joaca care prezinta pericol de accidentare si a inlocuirii cosurilor de deseuri deteriorate, lucrari care vor fi executate in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

 • 4.2. Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare numarul de autovehicule corespunzator pentru a asigura in bune conditii prestarea lucrarilor contractate in Municipiul Oradea si care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.Aceste autovehicule vor detine toate avizele de functionare si autorizatiile legale pentru a circula in Municipiul Oradea.

 • 4.3. Toate cheltuielile privind transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Transportul se va efectua cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza Municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului.

 • 4.4. Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 6 luni la lucrarile de atelier si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.) va fi imprejmuita/semnalizata corespunzator cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru.

 • 4.5. Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul deseurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

 • 4.6. Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului de lucrari sau beneficiarului (datorita efectuarii sau neefectuarii corespunzatoare a lucrarilor de catre prestator) sunt in sarcina prestatorului.

Prestatorul de lucrari raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin comenzile de lucrari.

 • 4.7. Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixturi asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respectiv a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului si a mixturilor asfaltice.

 • 4.8. Toate lucrarile prestate vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare, si propunerilor tehnice inaintate de ofertantul castigator al contractului de lucrari.

4.9 Seful formatiilor de lucru va avea specializarea inginer constructii civile sau drumuri si poduri cu o vechime de minim 2 ani in aceasta specializare.

 • 4.10. Prestatorul va detine personal tehnic autorizat de ISCIR conform PT R19 - 2002 aprobata prin OMIR Nr.98 din 2003.

Cap.5. Cerințe privind impactul asupra mediului înconjurător

 • 5.1. Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

 • 5.2. Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

 • 5.3. Lucrările efectuate de catre prestator se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură amplasamentului unde se efectueaza lucrarea și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor și a mediului ambiant. Intreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terti revine prestatorului de lucrari.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

 • 6.1.Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria Municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si recepția lucrărilor

 • 7.1. Verificarea, controlul si recepția lucrărilor se va face de catre delegatul Primăriei Municipiului Oradea, împreuna cu delegatul prestatorului de lucrari.

 • 7.2. La solicitarea beneficiarului, prestatorul de lucrari va pune la dispozitie un autoturism in vederea verificarii si receptiei lucrarilor.

 • 7.3. La finalizarea comenzilor transmise se va întocmi un proces verbal de receptie de catre achizitor si o situatie de plata de catre prestator. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

 • 7.4. Achizitorul va solicita in timpul executarii lucrarilor si/sau la solicitarea platii acestora, în scopul verificării și confirmării prestării lucrarilor orice documente doveditoare necesare in ceea ce priveste calitatea si cantitatea materialelor folosite si lucrarilor executate.

Cap.8.Dispozitii finale

 • 8.1. Prezentul caietul de sarcini face parte integranta din Acordul -cadru de lucrari ce urmeaza a fi incheiat intre parti.

 • 8.2. Anexele 1,2 ,3 si 4.1,4.2,4.3,4.4 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

  Director Executiv Mircea Ghitea


Director Executiv Adj.

Emil Bentan

Sef Serviciu Mircea Stejeran

Consilier Maxim Adrian

VIZAT Directia Juridica Director Executiv

Eugenia Borbei

ANEXAI

Privind lucrări de: întreținere, inclusiv si execuție lucrări noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de deșeuri, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri pe suport existent

1200

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

120

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

1000

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

6000

mp

5

Vopsit suprafete betonate

200

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

1200

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

800

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

1200

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei,

800

mp

10

înlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

80

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

4000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

2400

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant, sau inlocuit portiuni lipsa

2000

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

350

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

100

mc

16

Amenajare strat suport de piatra

4000

mp

compactata pentru pardoseala cauciucata

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

200

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

3000

kg

19

Demolat suprafete betonate

200

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

200

mp

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

2000

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

1000

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

200

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

2000

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

300

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

3000

ml

27

Razuirea afiselor

2400

mp

28

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

1500

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

800

buc.

30

Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

1000

mp

31

Inlocuit rulment carusel

50

buc

32

Inlocuit scaun carusel

50

buc.

33

Inlocuit scaun leagan drept din fibra

50

buc

34

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

50

buc

35

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

60

buc

36

Inlocuit lant leagan

300

ml

37

Inlocuit plasa poarta fotbal

20

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

25

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

25

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

25

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

20

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

20

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

40

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5 m

8

buc

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

1800

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

4000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

3000

mp

48

Confectii metalice diverse

3000

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

20

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

80

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

50

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

50

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

8

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

1000

mp

55

Achizitie beton B150

400

mc

56

Achizitie asfalt BA8

120

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

1000

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

200

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

2000

mc

60

Sapatura mecanizat

600

mc

61

Transport bunuri/materiale

350

to

TOTAL OFERTA ( LEI

tara TVA)

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 4 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

MIRCEA GHITEA Director Executiv


EMIL BENTAN Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN

Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de deseuri stradalee, rastele de biciclete, echipamente de joaca si componente echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasate pe domeniul public, confectii metalice, lucrari de vopsitorie, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant/ pietris sort, transport nisip/pamant/pietris sort inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri, etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local,

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr. crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri pe suport existent

360

1200

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

36

120

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

300

1000

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

1800

6000

mp

5

Vopsit suprafete betonate

60

200

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

360

1200

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

240

800

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

360

1200

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant , in ulei,

240

800

mp

10

Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

24

80

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

1200

4000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

720

2400

mp

13

Confecționat imprejmuire din stalpisori de țeava si lanț, sau inlocuit porțiuni lipsa

600

2000

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

105

350

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

30

100

mc

16

Amenajare strat suport de piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

1200

4000

mp

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

60

200

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

900

3000

kg

19

Demolat suprafete betonate

60

200

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

60

200

mp

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

600

2000

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

300

1000

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

60

200

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

600

2000

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

90

300

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

900

3000

ml

27

Razuirea afiselor

720

2400

mp

28

înlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

450

1500

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

240

800

buc.

30

închis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

300

1000

mp

31

înlocuit rulment carusel

15

50

buc

32

înlocuit scaun carusel

15

50

buc.

33

înlocuit scaun leagan drept din fibra

15

50

buc

34

înlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

15

50

buc

35

înlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

18

60

buc

36

înlocuit lant leagan

90

300

ml

37

înlocuit plasa poarta fotbal

6

20

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

8

25

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

8

25

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

8

25

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

6

20

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

6

20

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

12

40

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5 m

2

8

buc

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

540

1800

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

1200

4000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

900

3000

mp

48

Confectii metalice diverse

900

3000

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

6

20

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

24

80

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

15

50

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

15

50

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

2

8

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

300

1000

mp

55

Achizitie beton B150

120

400

mc

56

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

300

1000

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

60

200

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

600

2000

mc

60

Sapatura mecanizat

180

600

mc

61

Transport bunuri/materiale

105

350

to

MIRCEA GHITEA                    EMIL BENTAN

Director Executiv                         Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr. crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri pe suport existent

90

300

buc

2

Fixat stalpisori din teava zincata

9

30

buc

3

Demontat cosuri de gunoi deteriorate

75

250

buc

4

Vopsit banci sau aparate de joaca-Parte lemnoasa, in vopsea ulei

450

1500

mp

5

Vopsit suprafete betonate

15

50

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

90

300

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -parte lemnoasa

60

200

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca -parte metalica

90

300

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant , in ulei,

60

200

mp

10

Inlocuit rigle din lemn lipsa/deteriorate -la banci sau aparate de joaca

6

20

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati, sau inlocuit portiuni lipsa; h = 1 m

300

1000

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava; h = 5,5 m

180

600

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant, sau inlocuit portiuni lipsa

150

500

kg

14

Amenajare platforma betonata la nivelul solului, beton B150

26

88

mc

15

Amenajare platforma betonata la elevatie, beton B150

8

25

mc

16

Amenajare strat suport de piatra compactata pentru pardoseala cauciucata

300

1000

mp

17

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

15

50

ml

18

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

225

750

kg

19

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

20

Amenajare pavaj cu pavele

15

50

mp

normale prefabricate cal. I, pe un strat de nisip

21

Amenajare teren de joaca cu nisip

150

500

mp

22

imprastiat si nivelat nisip manual

75

250

mc

23

imprastiat si nivelat manual, pietris sort

15

50

mc

24

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat (cu buldozer)

150

500

mc

25

Amenajare cu borduri din beton

23

75

ml

26

Amenajare cu borduri din cauciuc

230

750

ml

27

Razuirea afiselor

180

600

mp

28

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata cu dim.100X100X4mm (incinta metalica, etc)

113

375

mp

29

Sudat balama lipsa/rupta (incinta metalica, porti acces parcuri, etc)

60

200

buc.

30

Inchis panouri/usi incinte metalice pentru depozitarea deseurilor menajere cu tabla zincata dreapta de 2 mm

75

250

mp

31

Inlocuit rulment carusel

4

13

buc

32

Inlocuit scaun carusel

4

13

buc.

33

Inlocuit scaun leagan drept din fibra

4

13

buc

34

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra

4

13

buc

35

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra

5

15

buc

36

Inlocuit lant leagan

23

75

ml

37

Inlocuit plasa poarta fotbal

2

5

buc

38

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 3,5m

2

6

buc

39

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan drept 2,5m

2

6

buc

40

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan spirala 3,0m

2

6

buc

41

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular 2,5 m

2

5

buc

42

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - podet turn

2

5

buc

43

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - trepte scara

3

10

buc

44

Inlocuit piesa componenta fibra sticla - tobogan tubular curb 3,5

1

2

buc

m

45

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

135

450

mp

46

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

300

1000

mp

47

Curatare suprafete din tartan.

225

750

mp

48

Confectii metalice diverse

225

750

kg

49

Confectionat porti de fotbal/handbal

2

5

buc

50

Confectionat rastele de biciclete

6

20

buc

51

Confectionat cosuri de deseuri metalice

4

13

buc

52

Confectionat banci de odihna fara spatar

4

13

buc

53

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

1

2

buc

54

Amenajare platforme betonate cu strat de mixtura asfaltica

75

250

mp

55

Achizitie beton B150

30

100

mc

56

Achizitie asfalt BA8

9

30

to

57

Transport nisip inclusiv valoare material

75

250

mc

58

Transport pietris sort inclusiv material

15

50

mc

59

Transport pamant inclusiv valoare material

150

500

mc

60

Sapatura mecanizat

45

150

mc

61

Transport bunuri/materiale

26

88

to

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimează ca vor fi atribuite 4 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentând durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2020- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2021- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2022- un contract subsecvent acordului cadru

In anul 2023- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2020- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2021- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2022- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

In anul 2023- un contract subsecvent in valoare de 974.762,50 lei fara TVA

MIRCEA GHITEA                      EMIL BENTAN

Director Executiv                         Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier

PRIVIND PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr. crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1

Montat cosuri de deșeuri stradale pe suport existent

1an

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

3 ani

3

Vopsit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2 ani

4

Vopsit suprafete betonate

2 ani

5

Baituit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa

2 ani

6

Lacuit banci sau echipamente de joaca - partea lemnoasa

2 ani

7

Vopsit banci sau echipamente de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

2 ani

8

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

2 ani

9

Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

3 ani

10

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

3 ani

11

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

3 ani

12

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

3 ani

13

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

5 ani

14

Amenajare platforme betonate la elevatie

5 ani

16

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

15

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

3 ani

16

Amenajat teren de joaca cu nisip

5 ani

17

Imprastiat si nivelat pamant

-

18

Imprastiat si nivelat pamant mecanizat

-

19

Amenajare cu borduri

5 ani

20

Inlocuit portiuni lipsa/deteriorate plasa sudata, zincata, cu dim. ochi: 100X100X4mm

3 ani

21

Inlocuit rulment deteriorat la echipamente de joaca

3 ani

22

Inlocuit scaun carusel din fibra de sticla

5 ani

23

Inlocuit scaun leagan drept din fibra de sticla

5 ani

24

Inlocuit scaun leagan cu spatar din fibra de sticla

5 ani

25

Inlocuit scaun balansoar cu spatar din fibra de sticla

5 ani

26

Inlocuit lant din otel galvanizat pentru leagan (diametru za lant min. 6 mm)

5 ani

27

Inlocuit plasa poarta minifotbal/handbal cu fir de 3mm, din poliamida cu L X H = 3000 X 2000

6 luni

28

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan drept L=3,5 m, H=1,9m

5 ani

29

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan drept L=2,5 m, H=1,3

5 ani

30

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan spirala L=3,0 m, H=1,9m

5 ani

31

Inlocuit piesa componenta din fibra sticla - tobogan tubular L=2,5 m, H=1,3m

5 ani

32

Inlocui piesa componenta din fibra sticla - tobogan tubular curb L=3,5 m, H=1,9m

5 ani

33

Amenajare pavaj cauciuc, dale din cauciuc cu dimensiunea 500 x 500mm, grosime 30 mm, amplasate pe suport de nisip

2 ani

34

Confectii metalice diverse

3 ani

35

Confectionat porti de fotbal/handbal

3 ani

36

Confectionat rastele de biciclete

3 ani

37

Confectionat cosuri de deseuri metalice

3 ani

39

Confectionat banci de odihna fara spatar

3 ani

40

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

3 ani

41

Achizitie si montare mese ping pong de exterior

3 ani

42

Amenajare suprafata betonata cu dale din cauciuc cu dim 500 x 500 x 30 mm

3 ani

43

Amenajare pardoseala cauciuc tip tartan cu grosimea de 40 mm pe suport de piatra compactata

5 ani

MIRCEA GHITEA

Director Executiv


EMIL BENTAN Director Executiv Adj.

MIRCEA STEJERAN

Sef Serviciu

ADRIAN MAXIM Consilier