Hotărârea nr. 76/2019

privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a 3 Loturi de teren, suprafaţa totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuinţe colective

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitație publică, a 3 Loturi de teren, suprafața totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuințe colective

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 22392 din 25.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea alipirea parcelelor cu nr. cadastrale 192692 și 192693, respectiv aprobarea concesionării a 3 loturi de teren, în suprafață totală de 3.059 mp, proprietate a municipiului Oradea, în scopul construirii de locuințe colective în ansamblu rezidențial „Universitate”.

Având în vedere oportunitatea realizării unui cartier de locuințe colective ce a făcut obiectul Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuințe colective, str. Ceyrat - Oradea, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 404 din 30.06.2015, respectiv Planul Urbanistic Zonal modificator ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018.

Văzând că prin P.U.Z. - ul inițial a rezultat posibilitatea realizării a 20 de tronsoane (scări de bloc) de locuințe colective cu regim de înălțime Steh/D + P + 4E, din care 5 tronsoane prevăzute cu spații comerciale la parter, precum și 6 tronsoane de locuințe ANL cu regim de înălțime de P + 3E + M.

Întrucât prin P.U.Z.- ul modificator s-a prevăzut ca în locul blocurilor ANL cu regim de înălțime P + 3E + M, pentru care Agenția Națională pentru Locuințe nu poate asigura finanțare, să se construiască blocuri de locuințe în regim de înălțime Steh + P + 4E, în regim privat, destinate vânzării.

A fost pregătită documentația necesară concesionării terenurilor, prevăzute inițial ca amplasamente pentru blocuri ANL, în vederea construirii de locuințe de către orice investitor interesat, cu obligația de a respecta întocmai pentru terenul concesionat a prevederilor documentației de urbanism aprobate.

Condițiile și termenele de realizare a investițiilor se găsesc detaliate în Caietul de Sarcini, anexă la prezenta Hotărâre.

În acest context, în baza art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Având în vedere art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; În baza art. 871, art. 872 și art. 873 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (2), din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de

1.045 mp, astfel:

Situația înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastral

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața nr. cadastrale - mp -

Nr. cadastral nou

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou constituit - mp -

Mențiuni reprezintă

192692

192692 - Oradea

523

203560

1.045

Teren

- proprietate publică a

Municipiului Oradea

192693

192693 - Oradea

523

Total

1.046

1.045

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastral nou 203560, cu suprafața măsurată de 1.045 mp, rezultat în urma alipirii Loturilor, conform Referatului de admitere emis de O.C.P.I. Bihor cu nr. 4163 din 22.01.2019, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a terenurilor identificate cu:

 • 3.1. nr. cadastral 192690, înscris în CF 190002 - Oradea, în suprafață de 1.007

 • 3.2. nr. cadastral 192691, înscris în CF 192691 - Oradea, în suprafață de 1.007 mp,

 • 3.3. nr. cadastral 203560, înscris în CF 203560 - Oradea, în suprafață de 1.045

Art.4. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren identificate cu nr. cadastrale

192690, 192691 și 203560, având suprafața totală de 3.059 mp, în vederea construirii de locuințe colective în condițiile Planului Urbanistic Zonal modificator - la PUZ-ul inițial aprobat cu HCL nr. 404/2015 - Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cadastrale 192678 -:- 192693, nr. cadastrale 195511 -:-195522 - Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018.

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini - Anexa nr. 1, pentru organizarea licitației publice în vederea concesionării terenurilor identificate la art. 3 și care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.6. Prețul de pornire al licitației este de 37,00 lei/ mp/ an.

Redevența stabilită, în urma adjudecării licitației, va fi indexată de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.7. Durata concesiunii este de 10 ani, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

Art.8. Se aprobă vânzarea directă, în favoarea concesionarilor, a suprafețelor de teren ce fac obiectul contractului de concesiune, după finalizarea construcțiilor și notarea acestora în Cartea Funciară.

Art.9. Prețul terenului se va stabilii la valoarea de piață la momentul vânzării, respectiv va rezulta din Raportul de evaluare întocmit în acest sens de către un evaluator autorizat și însușit prin Hotărâre a Consiliului Local, la care se va adăuga costul lucrărilor cu infrastructura, rămasă neachitată.

Art.10. Se aprobă termenul de obținere a Autorizației de construire de cel mult 12 (douăsprezece) luni de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului.

Art.11. Se aprobă termenul pentru începerea lucrărilor de cel mult 60 (șaizeci) zile de la data emiterii Autorizației de construire, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului.

Art.12. Se aprobă termenul pentru finalizarea lucrărilor de 24 (douăzecișipatru) luni de la data emiterii Autorizației de construire.

Art.13. Se aprobă punerea la dispoziția concesionarilor, cu titlu gratuit, a suprațelor de teren necesare organizării de șantier și / sau pe care urmează a fi efectuate lucrări de utilitate publică de către concesionari.

Art.14. Contractul de concesiune va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.16. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

o   Primarul Municipiului Oradea;

o PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

o   Direcția Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.)

o   Serviciul Terenuri;

o   D.P.I. - Serviciul Cadastru

o   O.C.P.I. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 76


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

4643e5beb8e1ff23a8529a9e3590a6beccfd60c5a78bb1e0e9d8337c77ab62bb

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 76 din 30.01.2019

Aprob Primar Ilie Bolojan

C A I E T d e S A R C I N I

pentru concesionarea, prin licitație publică, a parcelelor de teren identificate cu nr. cadastrale 192690, 192691 și 203560, în suprafață totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei (zona str. Ceyrat)

în vederea construirii unor locuințe colective

DATE GENERALE

 • I. Prezentul Caiet de Sarcini stă la baza organizării licitației și a încheierii Contractelor de concesiune a terenurilor destinate construirii de locuințe colective cu regim de înălțime:

- Steh + P + 4E - câte un corp de clădire cu 60 de apartamente/ parcelă licitată;

 • II. Cele 3 amplasamentele oferite spre concesionare, reprezentând amprentele viitoarelor construcții se vor licita individual (denumite în continuare parcele), pe care investitorul va edifica construcțiile, asigurând o abordare arhitecturală unitară.

 • III.    Terenul destinat concesionării aparține domeniului privat al municipiului Oradea.

 • IV.    Atribuirea în concesiune a parcelelor de teren destinate construirii de locuințe colective se face prin licitație publică, cu plic închis.

 • V.    Ofertele se vor depune distinct pentru fiecare parcelă.

 • VI. Un ofertant va putea ajudeca toate cele 3 parcele.

CAPITOLUL I. - OBIECTUL LICITAȚIEI

 • 1.1.   Se supun licitației publice, cu plic închis, concesionarea a 3 (trei) parcele de teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, în vederea construirii de locuințe colective. Suprafețele individuale ale parcelelor licitate sunt de:

 • - 1.007 mp identificat cu nr. cadasatral 192690;

 • - 1.007 mp identificat cu nr. cadasatral 192691;

 • - 1.045 mp identificat cu nr. cadasatral 203560.

 • 1.2.   Pe amplasamentele ce se concesionează conform prezentului Caiet se vor construi locuințe colective în condițiile Planului Urbanistic Zonal modificator - la PUZ aprobat cu HCL nr. 404/2015 - Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cadastral 192678 -:- 192693, nr. cadastral 195511 -:- 195522 - Oradea, aprobat prin Horărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018 și a prezentului Caiet de sarcini.

 • 1.3.   Pe terenul concesionat, beneficiarul va edifica numai obiectivul - locuințe colective prevăzut la Cap. IV, pe care îl va exploata pe riscul și răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzute la Cap. III.

 • 1.4.   Predarea - primirea terenului destinat construirii se va face în termen de maxim 5 zile de la data semnării Contractului de concesiune, în baza unui Proces verbal de predare - primire.

 • 1.5.   Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile Autorizației de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei mun. Oradea.

 • 1.6.   Parcelele destinate construirii de locuințe colective, rămase eventual, neadjudecate în urma desfășurării licitației publice, se vor supune unor noi licitații până la epuizarea tuturor parcelelor.

 • 1.7.   La rezilierea Contractului, din culpa exclusivă a concesionarului, înainte de finalizarea integrală a investiției, terenul și construcția revin Concedentului - liber de sarcini. Prin culpa exclusivă a concesionarului se înțelege culpa gravă ca: modificarea proiectului sau a cotelor din acesta fără avizul autorității competente, nerespectarea amplasamentului sau a suprafeței concesionate, nerespectarea termenelor privind realizarea inverstiției, ș.a.m.d

 • 1.8.  Dreptul de concesiune se va nota în evidențele de Carte Funciară de către beneficiarul contractului de concesiune, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului.

 • 1.9.  În derularea contractului de concesiune sunt definite următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur - terenul, proprietatea Municipiului Oradea,

 • b) bunuri de preluare: bunurile imobile finalizate sau nefinalizate, construite de concesionar pe terenul

adjudecat;

 • c) bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

CAPITOLUL II. - DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1.  Durata concesionării terenurilor pentru construire ansambluri de locuințe, va începe cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune, adică începând cu data semnării procesului verbal de predare - primire a terenului și va fi de 10 ani.

 • 2.2.  Contractul de concesiune va fi încheiat și semnat în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data adjudecării licitației.

CAPITOLUL III. - ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1.   Prețul de pornire a licitației publice, cu plic închis, stabilit pentru concesiunea terenului prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr.din 30.01.2019 este de 37,00 lei/ mp/ an, valoare care cuprinde costurile cu infrastructura, conform celor stabilite la pct 3.2. și conform anexei la raportul de specialitate, denumit Mod de calcul privind stabilirea redevenței pentru 1 mp teren / an, în vederea concesionării suprafețelor de teren cu nr. cadastrale 192690, 192691 și 203560, situate pe Aleea Lavandei, mun. Oradea (zona str. Ceyrat)

 • 3.2.   Contravaloarea totală (estimată) a costurilor cu infrastructura (drumuri, alei, piste de biciclete, parcări, iluminat public, elaborarea PUZ și descarcare arheologică) este de 4.136.114, 81 Lei, aferent suprafeței construibile totale de 15.299 mp, respectiv 270 Lei / mp.

Pentru parcelele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini este : 270 lei/mp x 3.059 mp = 825.930 lei .

Valoarea investițiilor va fi restituită de concesionar concedentului pe durata de derulare a contractului de concesiune sau la finalizarea acestuia după cum urmează:

Valoarea totală a investiției în sumă de 270 lei/mp, va fi împărțită la 10 (nr. total de ani contractuali), rezultând suma de 27 lei / mp/ an.

 • - această sumă se va plăti anual începând cu intrarea în plată a contractului, fiind cuprinsă în valoarea redevenței.

 • - în cazul în care concesionarul va opta pentru achiziționarea directă a terenului pe parcursul derulării contractului de concesiune, va achita concedentului pe lângă prețul terenului și contravaloarea investiției rămasă neachitată, conform celor mai sus menționate.

 • 3.3.   Prețul adjudecat, prin licitație, va fi indexat de drept, anual, începând din al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

Baza de calcul a indexării este luna decembrie a anului în care se stabilește redevența.

 • 3.4.  Pentru susținerea financiară a investiției asumate, concesionarul beneficiază de scutire la plata redevenței între data de 1 (întâi) a lunii următoare intrării în vigoare a contractului și data emiterii Autorizației de construire, dar nu mai mult de 12 luni.

 • 3.5.   Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestrial, având ca termen de plată data de - 15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 3.6.   Pentru neplata la termen a redevenței și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.7.   Neplata redevenței aferente a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de concesionare și luarea măsurilor pentru preluarea pe cale administrativă a terenului și construcției.

 • 3.8.   Pentru construcție se va acorda o despăgubire calculată prin înmulțirea gradului (procent) de realizarea a acesteia la momentul rezilierii cu suma reprezentând 1/4 (un sfert) din valoarea de autorizare a construcției.

 • 3.9.   La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii/ actualizării garanției pentru neplata redevenței la Contract, egală cu 50%, din redevența datorată pentru 1 (un) an de zile.

 • 3.10. Se stabilește prețul de vânzare al parcelelor de teren, ca fiind valoarea rezultată din Raportul de evaluare care se va întocmit de către un evaluator autorizat și însușit de către Consiliul Local, la care se va adăuga contravaloarea investiției cu infrastructrura, rămasă neachitată.

CAPITOLUL IV. - CARACTERISTICILE ȘI TERMENELE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

 • 4.1.  Investiția se va realiza în baza și în condițiile Planului Urbanistic Zonal modificator - la PUZ aprobat cu HCL nr. 404/2015 - Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad.192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 - Oradea, aprobat prin Horărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018, respectiv în conformitate cu prevederile Autorizației de construire emisă.

 • 4.2.   Investiția, în sensul prezentului Caiet de sarcini, constă în:

 • 4.1.1. construirea de locuințe colective pe amplasamentele licitate,

 • 4.1.2. amenajarea zonelor publice adiacente parcelelor licitate:

 • 4.1.2.1. - spații verzi,

 • 4.1.2.2. - alei de acces,

 • 4.1.2.3. - parcare de biciclete,

 • 4.1.2.4. - platforme de deșeuri,

 • 4.1.2.5. - locuri de joacă în vecinătatea parcelelor, după caz.

 • 4.3.  Amenajările de utilitate publică, descrise la pct. 4.1.2. se vor realiza de către concesionar pe cheltuiala acestuia.

 • 4.4.   Construcțiile (blocurile) vor avea o arhitectură modernă, contemporană, compatibile cu celelalte construcții existente.

 • 4.5.  Înainte de depunerea documentației tehnice în vederea obținerii Autorizației de construire, concesionarul are obligația obținerii Avizului CMUAT.

 • 4.6.   Termenul de obținere a Autorizației de construire este de cel mult 1 (un) an, de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini, în vederea reluării procedurii de licitație a amplasamentului.

 • 4.7.   Lucrările vor fi demarate în cel mult 60 zile de la emiterea Autorizației de construire.

 • 4.8.   Termenul de finalizare a investiției este de 2 (doi) ani de la data emiterii Autorizației de construire, cu o perioadă de

prelungire de maxim 6 luni. Această prelungire se acordă în baza unui memoriu (notă de fundamentare) tehnico -

financiară din care să rezulte capacitatea concesionarului de a finaliza investiția în interiorul termenului de maxim 6

luni. După perioada de doi ani de la data emiterii Autorizației de construire se vor percepe penalități pentru fiecare zi de întârziere, conform pct. 6.7. din prezentul Caiet de sarcini.

 • 4.9.   Nefinalizarea integrală a investiției, în oricare etapă, în termenul stabilit la pct. 4.8. (2 ani și 6 luni) din prezentul Caiet de sarcini, dă dreptul Concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune, la preluarea terenului și a construcției în stadiul fizic existent, fără intervenția instanțelor de judecată și cu plata unor despăgubiri în favoarea concesionarului, conform pct. 3.7., precum și la reluarea procedurii de licitație pentru parcelele preluate în vederea finalizării construcțiilor.

 • 4.10. Concesionarul are obligația de a obține pe cheltuială proprie, toate avizele și acordurile necesare realizării investiției, respectiv racordării la utilități a blocului.

 • 4.11. Să preia terenul în stadiul fizic în care se găsește la data încheierii procesului verbal de predare - primire a terenului, fără a avea vreo pretenție cu privire la amenajarea acestuia sau a unor eventuale vicii ascunse. Orice lucrare de amenajare a terenului se face, exclusiv, pe cheltuiala și pe riscul concesionarului.

CAPITOLUL V. - DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.   Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenurile care fac obiectul Contractului de concesiune;

 • 5.2.   Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de concesiune.

 • 5.3.   La finalizarea investiției și notarea construcției în evidențele de publicitate imobiliară, concesionarul are dreptul de a cumpăra terenul concesionat.

Drepturile Concedentului

 • 5.4.   Concedentul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 5.5.   În cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație rămâne la dispoziția concedentului, care se completează până la nivelul garanției de bună execuție a contractului.

În baza solicitării scrise, Concedentul va elibera garanția de participare la licitație ofertanților cărora nu li s-a 3

adjudecat parcele de teren.

 • 5.6.   Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și în Contractul de concesiune precum și respectarea obligației de plată a redevenței.

Această garanție se va restitui, în termen de 15 zile de la data la care face dovada finalizării investiției, prin prezentarea CF- ului în care este înscrisă construcția sau se pierde în cazul nerespectării obligațiilor și termenelor de realizare a investiției asumate prin Contractul de concesiune, neplata redevenței sau ca urmare a denunțării unilaterale a Contractului, de către concesionar.

 • 5.7.   Concedentul are dreptul, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației, să anuleze atribuirea pachetului și să reia procedura de licitație pentru aceste suprafețe de teren.

 • 5.8.   Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investiției, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 5.9.   Concedentul are dreptul să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a Contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local, cu o justă și prealabilă despăguibire;

 • 5.10. Concedentul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de concesiune - în cazul în care concesionarul nu respectă prevederile Planului Urbanistic Zonal modificator - la PUZ aprobat cu HCL nr. 404/2015 - Ansamblu de locuințe colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad.192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 -Oradea, aprobat prin Horărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018 și ale Autorizației de construire. Dacă nerespectarea a dus la o situație care este încă remediabilă, se acordă un termen de remediere, după care, în caz de nesoluționare a problemei, se trece la rezilierea contractului.

CAPITOLUL VI. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.   Să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării licitației.

 • 6.2.   Să semneze procesul verbal de predare - primire a terenului.

 • 6.3.   Să folosească terenul concesionat numai pentru construire locuințe colective în condițiile Planului Urbanistic Zonal modificator - la PUZ aprobat cu HCL nr. 404/2015 - Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad.192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 - Oradea, aprobat prin Horărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr. 765 din 09.08.2018, cu respectarea prevederilor Autorizației de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef.

 • 6.4.   Să obțină Autorizația de construire în maxim 12 (douăsprezece) luni de la data intrării în vigoarea a Contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de concesiune.

Să depună, la Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri, o copie a Autorizației de construire - în termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la data obținerii acesteia.

 • 6.5.   În termen de maxim 60 zile, de la data emiterii Autorizației de construire, concesionarul are obligația începerii lucrărilor de construire, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului și predarea terenului, liber de sarcini.

 • 6.6.   Neînceperea investiției în termenul stabilit duce la pierderea garanției de bună execuție și la rezilierea unilaterală a Contractului.

 • 6.7.   Nefinalizarea integrală a investiției în termenul stabilit, prin prezentul Caiet de sarcini, duce la calcularea unor penalități în cuantum de 2.500 Lei / zi de întârziere, până la îndeplinirea obligațiilor (recepția finală a construcției), dar nu mai mult de 6 luni.

 • 6.8.   Să nu subconcesioneze, subînchirieze, terenul ce face obiectul concesiunii.

 • 6.9.  Să nu schimbe destinația bunului, respectiv cel de locuințe colective sau spații comerciale, conform PUZ-ului aprobat.

 • 6.10. Să constituie, la semnarea Contractului de concesiune, garanția pentru neplata redevenței, în cuantum de 50% din redevența anuală.

 • 6.11. Să notifice, în scris, Concedentul ori de câte ori există cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării investiției, în vederea luării măsurilor ce se impun.

 • 6.12. Să nu înstrăineze, ipotecheze sau să greveze cu sarcini, total sau parțial, construcția edificată pe terenul concesionat, fără acordul prealabil al Concedentului terenului.

 • 6.13. Să realizeze investiția cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 6.14. Să plătească, pe toată durata concesionării, redevența, impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • 6.15. Să depună, în termen de 30 de zile de la data semnării Contractului de concesiune, declarația de impunere conform Codului fiscal, în vederea impunerii taxei pe terenul concesionat.

 • 6.16. La finalizarea investiției, să facă demersurile necesare întabulării clădirilor în Cărți Funciare colective.

 • 6.17. Să solicite cu cel putin 30 zile înainte, în scris, cumpărarea terenului aferent întregii construcții, în situația în care intenționează înstrăinarea primei unități locative din clădirea construită. Vânzarea se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Obligațiile Concedentului

 • 6.18. Să întocmească și să semneze Contractul de concesiune în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului.

 • 6.19. Să pună la dispoziția concesionarului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare în maxim 5 (cinci) zile de la data semnării Contractului de concesiune.

 • 6.20. Să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de concesiune;

 • 6.21.  Să restituie garanția de participare la licitație ofertanților declarați respinși, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării scrise.

Pentru perioada în care suma reținută cu titlu de garanție se află la dispoziția Concedentului nu se calculează dobânzi, suma se încasează în lei și se va elibera aceeași sumă în lei.

6.23. Sa pună la dispoziția concesionarilor, cu titlu gratuit, suprațele de teren necesare organizărilor de șantier și/ sau pe care urmează a fi efectuate de către concesionari, lucrările de utilitate publică, definite la pct. 4.1.2.

CAPITOLUL VII. - MODIFICAREA , ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1.  Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților.

 • 7.2.  Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b)  în cazul cumpărării terenului de către concesionar;

 • c)  în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea

unilaterală de către administrator, cu preaviz de 30 zile adresat concesionarului;

 • d)  prin acordul părților;

 • e)  prin rezilierea unilaterală a Contractului;

 • f)   alte situații expres prevăzute de lege;

Încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată Concedentul va calcula despăgubiri.

 • 7.3.   Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți.

 • 7.4.   Contractul se reziliază, de plin drept, de către Concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care acesta se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a)  a schimbat destinația bunului concesionat inclusiv destinația locuințelor;

 • b)  a subconcesionat, în totalitate sau în parte terenul;

 • c)  a cedat folosința terenului sau a cesionat Contractul de concesiune unei terțe persoane juridice sau fizice;

 • d)  nu a respectat Autorizația de construire emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • e)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței, inclusiv majorările de întârziere aferente, a 2 (două) trimestre consecutiv;

 • f)   în cazul nerespectării altor obligații stabilite prin contract;

 • g)  nu a constituit/ actualizat garanția pentru neplata redevenței la Contract;

 • h)  în cazul neobținerii Autorizației de construire, în termen de max. 12 luni, respectiv nerealizării investiției în cel mult 30 de luni de la data emiterii Autorizației de contruire (24 luni în termen + 6 luni prelungire cu penalități, după caz), Concedentul va rezilia Contractul de concesiune.

Aceste situații de încetare a Contractului duc la pierderea garanției de bună execuție a investiției;

 • i)   la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

În aceste situații terenul concesionat revine, liber de sarcini, Concedentului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului) iar construcția, în stadiul fizic existent se preia în schimbul despăgubirii stabilite la pct. 3.7.

CAPITOLUL VIII. - RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.1. Concesionarul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata Contractului.

CAPITOLUL IX. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 9.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X. - DISPOZITII FINALE

 • 10.1.    În caz de renunțare, după adjudecarea licitației, concesionarul pierde garanția de participare la licitație, iar Concedentul va reorganiza procedura de licitație în vederea concesionării terenului.

 • 10.2.    Ofertantul care adjudecă a mai mult de 1 parcelă, are obligația contractării tuturor parcelelor, în caz contrar pierde toate parcelele adjudecate.

 • 10.3.    În sensul punctului 10.2., Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri va încheia câte un Contract de concesiune pentru fiecare parcelă, cu fiecare ofertant câștigător.

 • 10.4.    În cazul nesemnării Contractelor, ofertantul pierde garanțiile de participare aferente parcelelor adjudecate în cadrul aceleiași proceduri;

 • 10.5.    Garanția de participare/ bună execuție se pierde în următoarele situații:

 • a)  la neprezentarea ofertantului declarat câștigător, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, de la data adjudecării licitației în vederea semnării Contractului de concesionare;

 • b)  rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune ca urmare a nerespectării obligațiilor și termenelor prevăzute în Contract privitor la realizarea investiției asumate;

 • c)  denunțare unilaterală de către concesionar;

10.6 Garanția de participare la licitație a ofertanților care nu au adjudecat amplasament, se va elibera în baza solicitării scrise, în termen de 5 (cinci) zile de la data depunerii cererii.

 • 10.7.  Ofertantul care adjudecă amplasamente la licitația publică și refuză semnarea Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data adjudecării licitației, nu va putea participa la licitațiile viitoare organizate pentru amplasamente;

 • 10.8.   Contractul de concesiune va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Instrucțiunile de organizare a licitației, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 10.9.  Obținerea tuturor avizelor pentru realizarea investițiilor revin în sarcina concesionarului.

 • 10.10. Lucrările privind racordarea construcției la rețelele tehnico - edilitare existente, obținerea acordurilor de branșare îl privesc pe concesionar.

 • 10.11. Instrucțiunile de participare la licitație, Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației se publică în mass - media și se postează pe site-ul www.oradea.ro - secțiunea licitații.

 • 10.12. Ofertanții vor achita taxa și garanția de participare la licitație pentru fiecare pachet ofertat, la valoarea stabilită prin Instrucțiunile de participare la licitație.

 • 10.13. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, originalul chitanței de plată a taxei și a garanției de participare la licitație / parcelă licitată.

 • 10.14. Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local și bugetul de stat, respectiv achitarea taxei și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice care:

 • a)   au debite restante față de bugetul local (Primăria Municipiului Oradea) sau bugetul de stat (DGFP);

 • b)   se află sub incidența Legii nr. 85 / 2014;

 • c)   au activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice;

 • d)   au deținut Contracte de concesiune cu Municipiul Oradea, care au fost reziliate de către administrator, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale;

 • 10.15. Ofertantul poate depune oferte pentru una sau mai multe parcele și va putea adjudeca parcelele pentru care a depus ofertele cele mai mari, respectiv valoarea totală (redevența anuală) este cea mai mare.

 • 10.16. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

În acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare garanția de participare la licitație și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Oradea.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație se consideră însușite de ofertant.

 • 10.17. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice deschise se vor depune la registratura Primăriei Oradea, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Lucian Popa           Cristian Popescu           Eugenia Borbei          Steliana Marinescu

Director Executiv Adj. Director Executiv Adj      Director - Dir. Juridică      Șef - Serviciul Terenuri

Întocmit, Letea Carmen