Hotărârea nr. 759/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant privind realizarea obiectivului de investitie “ Inlocuire retea de apa, retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Piata Tineretului din Municipiul Oradea ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catreproiectantprivind realizareaobiectivului de investitie“

Inlocuireretea de apa, retea de canalizaremenajerasipluviala pestradaPiataTineretului din Municipiul Oradea ”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr.325381/13.09.2019, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 325387/13.09.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catreproiectant, privind realizareaobiectivului de investitie“ Inlocuireretea de apa, retea de canalizaremenajerasipluvialăpestradaPiataTineretului din Municipiul Oradea”

Luânduîn considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificata de catre societateaS.C. Compania de Apa Oradea S.A. incalitate de titular prinproiectant S.C. RonoAqua S.R.L., lucrare prezentata in nota de fundamentare.

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catreproiectant, privind realizareaobiectivului de investitie“ Inlocuireretea de apa, retea de canalizaremenajerasipluvialăpestradaPiataTineretului din Municipiul Oradea”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :........................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:..........................................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apa SA Oradea

Valoareatotală a investitiei........................................2.365.140,09lei ( inclusiv TVA )

din care C+M......................................................... 1.996.933,40 lei (inclusivTVA)

Esalonareainvestitiei INV/C+M

Anul I: 2.365.140,09lei (inclusiv TVA) /1.996.933,40 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizareainvestitiei:

10 luni, din care: proiectare -2 lunisidurata de realizare a lucrarilorde constructii - 8 luni

Capacitati:

Inlocuireretea de alimentare cu apa PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110 mm

410 m

Inlocuireaconductelor de bransare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 25 mm

152 m

Inlocuireaconductelor de bransare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 50 mm

4 m

Inlocuireacaminelor de bransament

20 buc

Inlocuireretea de canalizaremenajera PVC SN8 Dn 315 mm

229 m

Inlocuireretea de canalizaremenajera PVC SN8 Dn 250 mm

111 m

Camine de vizitare - PVC 0 600 mm

3 buc

Camine de vizitare - PVC 0 600 mm

6 buc

Inlocuireracorduriindividuale - PVC DN 160 mm

160 m

Camine de racorduri PVC Dn 315 mm

20 buc

Inlocuireretea de canalizarepluviala PVC SN8 Dn 315 mm

383 m

Guri de scurgere cu sifonsidepozit

21 buc

Camine de vizitare PVC 0 1000 mm canalizarepluviala

10 buc

Legareaburlanelor de la case la canalizareapluviala cu PVC SN8 Dn110

400 m

Finanțarea investiției

Finantareainvestiției se va face dinbugetul local al municipiului Oradea saudinaltesurse de finantarelegalconstituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

o   Instituția Prefectului județului Bihor

o   Primarul municipiului Oradea

o   Direcția Tehnică

o  Direcția Economică

o CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 759


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila