Hotărârea nr. 758/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie „Extindere reţea apă si canalizare menajeră pe strada Ion Irimescu, municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul Irecomandatde catre elaborator, privind realizareaobiectivului de investitie “Extindererețeaapăsicanalizaremenajerăpestrada Ion Irimescu, municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr.326475/16.09.2019, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 326480/16.09.2019, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator , privind realizareaobiectivului de investitie“Extindererețeaapăsicanalizaremenajerăpestrada Ion Irimescu, , municipiul Oradea”

Luandu-se în considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificata de catre societateaS.C. Compania de Apa Oradea S.A. incalitate de titular prinproiectant S.C. RonoAqua S.R.L. , lucrare prezentata in nota de fundamentare.

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizareaobiectivului de investitie“Extindererețeaapăsicanalizaremenajerăpestrada Ion Irimescu, , municipiul Oradea”- scenariul 1

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.........Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.....................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

Valoareatotală a investiției 529.662,95 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 436.864,66 lei (inclusiv TVA)

Esalonareainvestitiei (INV/C+M)

Anul I             ’       529.662,95 lei (inclusiv TVA)/436.864,66 lei (inclusiv TVA)

Capacităti:

  • -   Retea de alimentare cu apa PEID PE 100 SDR 17 PN 10 Dn 110 mm L = 420 m

  • -  Conducte de bransare PEID PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 25 mm            L = 110m

  • -   Conducte de bransare PEID PE 100 PN 10 SDR 17 Dn 50 mm            L = 20 m

  • -   Camine de bransareDn 1000 mm                                Buc = 2

  • -   Retea de canalizaremenajera PVC SN 8 Dn 250 mm               L = 280 m

  • -   Camine de vizitare - PVC 0 600 mm                           Buc = 8

  • -   Inlocuireracorduriindividuale - PVC Dn 160 mm                          L = 130m

  • -   Camine de racorduri - PVC Dn 315 mm                           Buc = 13

Durata de realizareainvestitiei:

Durata de realizare a investiției - 10 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții- 8 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea SA

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului județului Bihor;

o Primarul municipiului Oradea;

o   Direcția Tehnică;

o  Direcția Economică;

o CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări;

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 758


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila