Hotărârea nr. 757/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator , privind realizarea obiectivului de investitie “ Înlocuire și extindere rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi din cartierul Episcopia Bihor, municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizareaobiectivului de investitie“ înlocuireșiextindererețea de apă, rețea de canalizaremenajerăși SPAU cu branșament electric peșasestrăzi din cartierulEpiscopia Bihor, municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr.326404/16.09.2019în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 326449/16.09.2019 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizareaobiectivului de investițieÎnlocuireșiextindererețea de apă, rețea de canalizaremenajerăși SPAU cu branșament electric peșasestrăzi din cartierulEpiscopia Bihor, municipiul Oradea”, respectivpestrăzileCiucașului, Moviliței, DrumulHotarului, Dealului, Cântărețului, ValeaFrumoasă.

Luându-se în considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificată de cătresocietateaS.C. Compania de Apă Oradea S.A în calitate de titular prinproiectant S.C. RonoAqua S.R.L, lucrare prezentatăîn Nota de fundamentare.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizareaobiectivului de investiție„Înlocuireșiextindererețea de apă, rețea de canalizaremenajerăși SPAU cu branșament electric peșasestrăzi din cartierulEpiscopia Bihor, municipiul Oradea”,pestrăzileCiucașului, Moviliței, DrumulHotarului, Dealului, Cântărețului, ValeaFrumoasă.

cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :... PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar :......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă SA Oradea

Valoareatotală a investiției.........................................3.142.520,11lei ( inclusiv TVA )

din care C+M............................................................2.560.066,17 lei (inclusiv TVA)

Eșalonareainvestiției: INV/C+M

Anul I: 3.142.520,l1lei (inclusiv TVA) / 2.560.066,17 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizareainvestitiei:

10 luni, din care proiectare - 2 lunișidurata de realizare a lucrărilor de construcții - 8 luni

Capacități :

Nr.crt

Capacități

Cant.

1.

Înlocuirerețea de alimentare cu apă PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110 mm

1493 m

2.

Extindererețea de alimentare cu apă PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110 mm

715 m

3.

Înlocuireaconductelor de branșare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 25 mm

512 m

4.

Extindereaconductelor de branșare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 25 mm

144 m

5.

Extindererețea de canalizaremenajeră PVC SN8 Dn 250 mm

953 m

6.

Extindererețea de canalizaremenajeră PVC SN8 Dn 315 mm

358 m

7.

Conductă de refulare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 63 mm

178 m

8.

Cămine de vizitare - PVC 0 600 mm

37 buc

9

Cămine de vizitare - PVC 0 1000 mm

5 buc

10.

Racorduriindividuale-PVC Dn 160mm

332 m

11.

Cămine de racorduri - Dn 315 mm

83 buc

12.

Căminstație de pompare

1 buc

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor;

o Primarul municipiului Oradea;

o   Direcția Tehnică;

o  Direcția Economică;

o CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări;

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 757


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila