Hotărârea nr. 756/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către proiectant, privind realizarea obiectivului de investiție „ Înlocuire rețea canal menajer pe strada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea\\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE pentruaprobareastudiului de fezabilitate, a indicatorilortehnico-economicirezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de cătreproiectant, privindrealizareaobiectivului de investiție„Înlocuirerețea canal menajerpestrada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea"

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr.326482/16.09.2019, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 326492/16.09.2019 Întocmit de Direcția Tehnica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizareaobiectivului de investiție„Înlocuirerețea canal menajerpestrada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea"

Luându-se în considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificată de cătresocietateaS.C. Compania de Apă Oradea S.A în calitate de titular prinproiectant S.C. RonoAqua S.R.L, lucrare prezentatăîn Nota de fundamentare.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, a indicatorilortehnico-economicirezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de cătreproiectant, privindrealizareaobiectivului de investiție„Înlocuirerețea canal menajerpestrada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea"cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :......PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar :......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă SA Oradea

Valoareatotală a investiției..........................................286.113,16 lei ( inclusiv TVA )

din care C+M...............’..............................................236.086,80 lei (inclusiv TVA)

Esalonareainvestiției: INV/C+M

AnulI:                                   286.113,16 lei/236.086,80 lei (inclusivTVA)

Durata de realizareainvestitiei:

10 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții(C+M) - 6 luni

Capacități :

Nr.crt

Capacități

Cant.

1.

Înlocuirerețea de canalizaremenajera PVC SN8 Dn 250 mm

154 m

2.

Înlocuirerețea de canalizaremenajera PVC SN8 Dn 316 mm

69 m

3.

Cămine de vizitare - PVC 0 1000 mm

9 buc

4.

Inlocuireracorduriindividuale - PVC Dn 160mm

24 m

5.

Cămine de racorduri - Dn 315 mm

6 buc

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului județului Bihor;

o Primarul municipiului Oradea;

o Direcția Tehnică;

o Direcția Economică;

o CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări;

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 756


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila