Hotărârea nr. 755/2019

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție„Inlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobareastudiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economicirezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investiție

„Inlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea”

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.326.109/16.09.2019șiRaportul de specialitatenr. 326273/16.09.2019prin care se supunespreaprobareproiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investiție„Inlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea

Luândîn considerare necesitateașioportunitateapromovariiobiectivului, astfel cum este justificata de catre societateaS.C. Compania de Apa Oradea S.A. incalitate de titular prinproiectant S.C. RonoAqua S.R.L., lucrare prezentataîn nota de fundamentare.

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investiție “înlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea”- scenariul 1

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.....................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

1 Euro=4,7340 lei în 16. 07. 2019

Valoareatotală a investiției                             686.094,15 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 572.681,23 lei (inclusiv TVA) Eșalonareainvestiției (INV/C+M)

Anul I                                              686.094,15 lei /572.681,23 lei (inclusiv TVA)

Capacități:

Capacități

Cantitate

Înlocuire rețea de alimentare cu apă PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110 mm

137 m

Înlocuire rețea de canalizare menajeră PVC SN8 Dn 250 mm

130 m

Înlocuire rețea de canalizare pluvială PVC SN8 Dn 315 mm

130 m

Durata de execuție a investiției - 6 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea SA Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică

o Direcția Economică

o CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 755


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila