Hotărârea nr. 752/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada CORIOLAN POP

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada CORIOLAN POP

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 323.517 din 12. 09. 2019șiRaportul de specialitatenr. 323538/12.09.2019prin care se supunespreaprobareproiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada CORIOLAN POP

Luânduîn considerare Nota de Fundamentare înregistrată sub nr. 323530/12.09.2019 privindnecesitateașioportunitateapromovăriiobiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada CORIOLAN POPcu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALEȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:........................................Primarulmunicipiului Oradea

Beneficiar:..........................................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV) 1.889.087,61 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M             1.632.851,50lei inclusiv TVA

In preturi - luna August 2019, 1Euro= 4,7277 lei din 30.08.2019 (BNR)

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL 11.889.087,61/ 1.632.851,50lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI Coriolan Pop categoria a IV-a;

Eremia Grigorescu categoria a IlI-a

—Suprafata carosabil: 2958 mp

—Lungime stradă 685,20 m

Lungime alee de legătură 57,00 m

—Suprafata trotuar: 1534,31mp

—Suprafata spatiu verde: 1669 mp

Suprafata accese: 558 mp

CANALIZARE PLUVIALA Teava PVC SN8 DN 315 780 m

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției

Finantareainvestiției se va face dinbugetul local, saudinaltesurse de finanțarelegalconstituite.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 752


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila