Hotărârea nr. 750/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada PIONIERILOR

AnalizândReferatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr.324.997/13.09.2019 șiRaportul de specialitatenr. 325004/13.09.2019prin care se supunespredezbatereproiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada PIONIERILOR

Luându-se în considerare necesitateașioportunitateapromovăriiobiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentruobiectivul de investițieModernizarestrada PIONIERILOR cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALEȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...................Primarulmunicipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV)             846.996,93lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M 766.330,73lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 846.996,93/ 766.330,73lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI stradă categoria a III-a

  • — lungime stradă 258,10 m

  • — suprafata spatiu verde: 2019,24 mp

CANALIZARE PLUVIALA Teava PVC SN8 DN 315 193 m

Durata de execuție: 3 luni

Finanțarea investiției se va face dinbugetul local, saudinaltesurse de finanțarelegalconstituite.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - CompartimentulInvestiții și Avizare Lucrări

o Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 750


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila