Hotărârea nr. 75/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor -

Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor

Analizând Raportul de specialitate, nr. 23984 din 28.01.2019, întocmit de către Direcția Tehnică în colaborare cu Direcția Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din municipiul Oradea, județul Bihor;

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind ''Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona studiată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului”, se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 2279 din 11.01.2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 11 din 17.01.2019.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de societatea IQ Pro Consulting S.R.L. din mun. Oradea, în calitate de proiectant, lucrare prezentată în Nota de fundamentare,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții privind Amenajare accese pentru autovehicole și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului -Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului din municipiul Oradea, județul Bihor - varianta V1 recomandată de proiectant cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:....................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:........................................................................................municipiul Oradea

  • 1.1.     Valoarea totală (INV)                      2.487.918,12 lei inclusiv TVA,

din care: constructii montaj C+M                      922.959,36 lei inclusiv TVA

  • 1.2.     Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I:   ’                ’          2.487.918,12 lei / 922.959,36 lei inclusiv TVA

Capacități:

  • •        locuri de parcare: 101 bucăți;

  • •       lungime drumuri: 351,04 m;

  • •       suprafață zone verzi: 34,20 mp;

  • •        rețea de canalizare pluvială, L = 108,0 m;

  • •        iluminat public: - lungime 290 m;

- stâlpi noi de iluminat: 14 stâlpi cu H = 8m, echipați cu corpuri de iluminat LED

Durata de execuție: 3 luni

Finanțarea investiției se va face conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind: “Amenajare accese pentru autovehicole și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 2279 din 11.01.2019 - Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o  Instituția Prefectului județului Bihor

o  Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

o  Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian loan

Oradea, 30 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila


Nr. 75

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 5 voturi “împotriva”