Hotărârea nr. 749/2019

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de12 septembrie 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de 12 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 și alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2019, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 749


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila