Hotărârea nr. 748/2019

privind modificarea art. 3 al HCL nr. 5 / 22.01.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 3 al HCL nr. 5 / 22.01.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 316810 din 06.09.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cub nr.316720 din 06.09.2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 al HCL nr.5/ 22.01.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin.(3) lit. a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 5 / 22.01.2019 care va avea următorul conținut:

„Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 29,73% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 3.692.783,46 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr.11 Oradea”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primăria Municipiului Oradea

  • - Direcția Economică din cadrul Municipiului Oradea

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019 Nr. 748

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”