Hotărârea nr. 746/2019

pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare staţie de spălare autobuze S2“

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Modernizare stație de spălare autobuze S2“

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 316043/06.09.2019 și Raportul de specialitate 316050/06.09.2019 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Modernizare stație de spălare autobuze S2”;

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiție “Modernizare stație de spălare autobuze S2“;

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. b) alin. (4), lit.d) și ale art.139, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Modernizare stație de spălare autobuze S2 “ cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.................................Municipiul Oradea prin SC Oradea TRANSPORT LOCAL SA

Valoarea totală a investiției

1.015.424,73 lei inclusiv TVA

din care C+M

326.771,35 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției

Anul I

342.720,00 lei inclusiv TVA

Anul II

336.352,00 lei inclusiv TVA

Anul III

336.352,73 lei inclusiv TVA

Capacități:

Obiectiv1 - stație de spălare autobuze

Suprafața Construită existentă C3

458 mp

Suprafața Construită Existentă Spălătorie

219,25 mp

Suprafața Construită Extindere Propusă

15,75 mp

Suprafața Construită Propusă spălătorie

235 mp

Suprafața utilă existentă

190,98 mp

Suprafața utilă propusă

203,88 mp

Regim de înălțime - P

Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției - 24 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții - 12 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va realiza conform programelor de investiții ale SC OTL SA aprobate potrivit legii din bugetul local prin plata eșalonată în 3 ani.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC ORADEA TRANSPORT LOCAL

SA


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • - Direcția Economică;

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 746

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”