Hotărârea nr. 743/2019

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, jud. Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â RE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

Având în vedere:

 • •  Raportul Comisiei speciale de inventariere desemnată prin dispoziția Primarului nr. 1845/20.08.2019 privind Consituirea Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Oradea conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 • •  Referatul de aprobare nr. 297.639/20.08.2019 al Primarului municipiului Oradea privind motivarea și prezentarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

 • •  Raportul de specialitate nr.297.648/20.08.2019 al Direcției Economice--Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • •  Extrase de Cărțile funciare nr.197063, 177242, 195592, 176789, 195798, 198030, 176791, 176790 din care rezultă intabularea dreptului de proprietate pentru bunurile cuprinse în proiect.

 • •  Fișele mijloacelor fixe

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 1141/17.11.2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenței medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea de la Consiliul Județean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • •  Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011 privind predarea imobilelor aflate în patrimoniul public al județului Bihor și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și preluarea acestor imobile în patrimoniul public de către Municipiul Oradea și în administrarea Consiliului Local Oradea,

 • •  Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 178/07.10.2010 privind transferul Spitalului Clinic Județean Oradea din subordinea Consiliului Județean Bihor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • •  Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018 privind acordarea avizului consultativ Liceului ,, Onisifor Ghibu’’ pentru modificarea denumirii din liceu theoretic în colegiu national,

 • •  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/05.07.2019 privind acordarea titlului de „Colegiu Național’’ Liceului Teoretic ,, Onisifor Ghibu’’ din municipiul Oradea, județul Bihor,

 • •  Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010 privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din Municipiul Oradea,

 • •  Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2113./17.09.2007 privind înființarea Liceului Teologic ,, Episcop Roman Ciorogariu’’ în Municipiul Oradea,

 • •  Dispoziția Inspectorului Școlar General nr.91/12.07.1995 privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ Școala cu cls.I-VIII nr.14,

 • •  Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar,

 • •  Prptocolul de predare-primire încheiat la data de 01.08.2000 privind predarea clădirii Liceului Teoretic ,, Onisifor Ghibu’’ situate în Oradea, str. Onisifor Ghibu nr.3,

 • •  Protocolul de predare primire ]ncheiat la data de 01.08.2000 privind predarea clădirii Școlii cu cls I-VIII ,, A. Mureșan’’ situate în Oradea,str. Aluminei nr.88

 • •  Protocolul de predare primire nr.1318/15.09.2000 privind predarea clădirii Școlii 08 „Dacia’’ cu sediul în Oradea, str. Dacia nr.25,

 • •  Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.78/30.05.2019 privind abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/30.11.2010 privind preluarea patrimoniului Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea din patrimoniul public al Consiliului Județean Bihor în patrimoniul public al Municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea,

 • •  Declarația pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-teritoriale potrivit căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii

 • •  HCL nr.237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • •  Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Prevederile art. 286 - 288, art. 289 alin. (5) și alin. (6) și art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), alin. (6) lit.a) și b), art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se aprobă Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, însușit prin HCL nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, actualizată și modificată și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea „Bunuri imobile”, se modifică și se completează după cum urmează:

 • a) se abrogă pozițiile nr. 6480 și 6481;

 • b) se modifică următoarele poziții:

 • - la poziția nr. 6479, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala Gimnazială Dacia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, Bulevardul Dacia, nr. 25, Corp C1, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafață construită la sol 1.824 mp, suprafața construită desfășurată 5.154 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E, nr. cadastral 197063- C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960 - 1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.011,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare -primire nr. 1318/15.09.2000, Dispoziția Insectorului Școlar General al Județului Bihor, nr.91/07.1995, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/ 13.12.2011, Carte funciară nr. 197063 Oradea”.

 • - la poziția nr. 6487, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - corp A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, cu pereți sau cadre din beton armat, suprafață construită la sol 1.081 mp, suprafața construită desfășurată 3.167,42 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E + pod, nr. cadastral 177242-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.385,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010, Carte funciară nr. 177242 Oradea”.

 • - la poziția nr. 6488, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Corp B”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, cu pereți sau cadre din beton armat, suprafața construită la sol 449 mp, suprafața construită desfășurată 1.286,19 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E + pod, nr. cadastral 177242-C2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „571,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/ 14.06.2010, Carte funciară nr. 177242 Oradea”;

 • - la poziția nr. 6489, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Sală de sport”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, cu pereți sau cadre din beton armat, suprafața construită la sol 235 mp, regim de înălțime P + 1 E parțial, suprafața construită desfășurată 312,28 mp, nr. cadastral 177242-C3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162,72 ”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010, Carte funciară nr. 177242 Oradea”.

 • - la poziția nr. 6557, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Național Onisifor Ghibu - Corp I”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafața construită la sol 2.332 mp, suprafața construită desfășurată 6.996 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E, nr. cadastral 195592-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.389,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/ 05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară nr. 195592 Oradea”.

 • - la poziția nr. 6558, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Național Onisifor Ghibu - Corp II”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafața construită la sol 734 mp, suprafața construită desfășurată 2.202 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E, nr. cadastral 19559-C2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „988,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/ 05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară nr. 195592 Oradea”.

 • - la poziția nr. 7180, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Școala Gimnazială Dacia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, Bulevardul Dacia, nr. 25, categoria de folosință: curți construcții, teren parțial împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 8.699 mp, nr. cadastral 197063, vecinățăți Nord - teren proprietate privată, Sud - drumul public Bulevardul Dacia, Est - teren proprietate publică, Vest - teren proprietate publică” coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.263,47”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare -primire nr. 1318/15.09.2000, Dispoziția Insectorului Școlar General al Județului Bihor, nr.91/07.1995, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/ 13.12.2011, Carte funciară nr. 197063 Oradea”;

 • - la poziția nr. 7183, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, categorie de folosință: curți construcții, teren împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 8.730 mp, nr. cadastral 177242, vecinățăți Nord -proprietate publică, Sud -proprietate privată și proprietate publică, Est - proprietate privată, Vest - drumul public Strada Aluminei ”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „497,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Hotărârea Consiliului Local nr.390/ 14.06.2010 Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.2113/17.09.2007, Carte funciară nr. 177242 Oradea”.

 • - la poziția nr. 7202, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Colegiul Național Onisifor Ghibu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3, categorie de folosință: curți construcții, teren împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 16.167 mp, nr. cadastral 195592, vecinățăți Nord - drumul public Aleea Zidarilor , Sud -proprietate publică parc, Est - drumul public Aleea Onisifor Ghibu, Vest - drumul public Aleea Peneș Curcanul”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.960,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară nr. 195592 Oradea”.

 • c) după poziția nr.7252 se introduc unsprezece poziții, pozițiile nr.7253-7263, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pozițiile 7260-7263, prin excepție se vor aproba și aviza ulterior.

Art.II. Primarul municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. III. Secretarul general al municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019 Nr. 743


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”

ANEXĂ


Comisia specială

Președinte/Primar Ilie Bolojan

(nume, prenume, semnătură și sigiliu)


pentru completarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea

Secretar general: Vila Ionel- membru al comisiei speciale

Director executiv Direcția Economică: Florea Eduard - membru al comisiei speciale

Arhitectul-șef : Radu Fortiș - membru al comisiei speciale

Șef serviciu Evidență Active,Delegări de Gestiune și Datorie Publică: Cosima Cristea-membru al comisiei speciale

Director Executiv Direcția Juridică : Eugenia Borbei -membru al comisiei speciale

Șef Serviciu Administratie Publică Locală: Dana Bungău -membru al comisiei speciale

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - mii lei -

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7253

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

- Corp policlinică

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 1.352 mp;

Suprafața construită desfășurată 7.853 mp;

Construit din beton și cărămidă, Regim de înălțime S + P + 4 Nr. cadastral 176789-C1

2011

43.618,00

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7254

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

- Corp spital

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 1.291 mp; Suprafața construită desfășurată 12.450 mp;

Construit din beton și cărămidă Regim de înălțime S + P + 8 Nr. cadastral 176789-C2

2011

43.297.02

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7255

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea-

Centrală termică

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 364 mp; Suprafața construită desfășurată 364 mp; Construită din beton și cărămidă, Regim de înălțime P Nr. cadastral 176789-C3

2011

915,84

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7256

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

- Spațiu de depozitare

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 85 mp; Suprafața construită desfășurată 85 mp; Construit din beton și cărămidă, Regim de înălțime P Nr. cadastral 176789-C4

2011

213,86

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7257

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

- Post trafo

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 49 mp; Suprafața construită desfășurată 49 mp; Construit din beton și cărămidă, Regim de înălțime P

Nr. cadastral 176789-C9

2011

123,28

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7258

1.6.2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Cabină portar

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, Suprafața construită la sol 6 mp;

Suprafața construită desfășurată 6 mp;

Construită din beton și cărămidă, Regim de înălțime P

Nr. cadastral 176789-C10

2011

15,09

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7259

-

Teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, împrejmuit

Suprafața 21.714 mp

Nr. Cadastral 176789

2011

3.895,89

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr.176789 Oradea

7260

-

Teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, neîmprejmuit

Suprafața 893 mp

Nr. Cadastral 197598

2011

178,60

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010 Protocolul de predare primire nr.

4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr. 197598 Oradea

7261

-

Teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, neîmprejmuit

Suprafața 438 mp

Nr. Cadastral 198030

2011

87,60

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr. 198030 Oradea

7262

-

Teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, împrejmuit si cu construcții: Suprafața 673 mp Nr. Cadastral 176791

2011

320,80

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010

Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr. 176791 Oradea

7263

-

Teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

Oradea, strada Gheorghe Doja nr. 65, împrejmuit și cu construcții: suprafață construită la sol 99 mp spatiu de depozitare depozitare suprafață construită la sol 89 mp rezervor

apa suprafată construită la sol 59 mp, spațiu de depozitare

suprafață construita la sol 24 mp clădire generator

Suprafața 1866 mp Nr. Cadastral 176790

2011

587,79

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1141/2010 Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr.

66856/PMO/07.04.2011,

Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.

178/2010,

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/2010, Cartea Funciară nr. 176790 Oradea