Hotărârea nr. 742/2019

privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare nr. 315.385 din 05.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 315420 din 05.09.2019 întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2019,

Ținând cont de adresa și nota de fundamentare nr. 12.786/04.09.2019 înregistrate la Primăria Municpiului Oradea cu nr. 314.228/04.09.2019 înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139, alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Termoficare Oradea SA conform modificărilor menționate la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   societatea Termoficare Oradea SA

  • •   Directia Economica

  • •   Direcția Tehnică

  • •  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019 Nr. 742


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”