Hotărârea nr. 741/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Referatul de aprobare nr.315531 din 05.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 315535 din 05.09.2019 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

Ținând cont de prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.29, art.49,art.50 și ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a) alin.7, art.139 alin.3 lit.a) și ale art.291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă rectificarea “Programului - activități iluminat public pe anul 2019” conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă achiziționarea unor echipamente folosite pentru protecția personalului în situații de intervenție antiteroristă în sprijinul cetățenilor Municipiului Oradea.

Art.7. Se aprobă darea în folosință de către Municipiul Oradea a echipamentelor care se vor achiziționa pentru protecția personalului în situații de intervenție antiteroristă în sprijinul cetățenilor Municipiului Oradea către Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu’’ Bihor pe baza unui protocol de predare-primire.

Art.8.Se aprobă donația încasată de la Episcopia Romana Unita cu Roma în sumă de 264 mii lei pentru „Reabilitarea și reconstrucția Palatului Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii’’.

Art.9. Se validează rectificarea bugetului consolidat al Municipiului Oradea, a creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale și a modificării „Programului-activități de salubritate pe anul 2019” aprobate prin Dispoziția Primarului nr.1895/02.09.2019 privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •    Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •    Unitățile de învățământ preuniversitar de stat

  • •    Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019 Nr. 741


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă”

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1


la HCL /2019


Rectificare buget local pe anul 2019

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

46,223.56

56,645.56

10,422.00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția consiliului județean

04.02.05

Functionare

0.00

100.00

100.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

Functionare

28,774.00

37,579.00

8,805.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

Functionare

3,427.00

4,680.00

1,253.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de functionare

16.02.03

Functionare

950.00

1,550.00

600.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

8,897.12

7,844.36

-1,052.76

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

Functionare

600.00

0.00

-600.00

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

164.36

428.36

264.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-154,583.27

-155,343.41

-760.14

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

154,583.27

155,343.41

760.14

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

3,411.08

4,463.84

1,052.76

CHELTUIELI

48,999.66

59,421.66

10,422.00

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

0.00

20.10

20.10

Sisteme climatizare tip individual pe perete cladire PMO

71.01.30

Dezvoltare

0.00

20.10

20.10

Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

1,816.00

8,383.85

6,567.85

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

1,816.00

8,383.85

6,567.85

Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

0.00

128.25

128.25

Cap. 61.02. 50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

0.00

128.25

128.25

Uniforme si echipament

20.05.01

Functionare

0.00

128.25

128.25

Cap.65.02 Invatamant

3,643.45

5,481.45

1,838.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

910.55

1,317.31

406.76

Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie antepreșcolară si prescolara în Municipiul Oradea

58.01.03

Dezvoltare

5.10

85.10

80.00

Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea

58.01.03

Dezvoltare

5.43

10.43

5.00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Functionare

900.02

1,221.78

321.76

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

0.00

500.00

500.00

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”

277.02

277.02

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

252.02

272.02

20.00

Alte obiecte de inventar

25.05.30

Functionare

25.00

5.00

-20.00

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior PMO

0.00

500.00

500.00

Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11 BL

58.01.01

Dezvoltare

0.00

148.50

148.50

Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11 BS

58.01.01

Dezvoltare

0.00

46.50

46.50

Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11 UE

58.01.02

Dezvoltare

0.00

305.00

305.00

Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

2,682.90

3,614.14

931.24

Cap. 65.02.04.02 Colegiul National Iosif Vulcan

120.18

120.18

0.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Functionare

65.18

75.18

10.00

Alte obiecte de inventar

25.05.30

Functionare

40.00

35.00

-5.00

Pregătire profesionala

20.13

Functionare

15.00

10.00

-5.00

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior PMO

2,562.72

3,493.96

931.24

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Functionare

2,562.72

3,493.96

931.24

Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

50.00

50.00

0.00

Achizitie masini de spalat vase

71.01.02

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Achizitie masini de gatit

71.01.02

Dezvoltare

50.00

40.00

-10.00

Cap.66.02.06 Sanatate

17,467.84

17,295.71

-172.13

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

17,467.84

17,295.71

-172.13

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

3,377.54

3,556.91

179.37

Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu

58.01.01

Dezvoltare

1,869.12

1,822.62

-46.50

Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu

58.01.02

Dezvoltare

12,221.18

11,916.18

-305.00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

1,395.00

1,085.20

-309.80

Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

240.00

163.70

-76.30

Echipamente de joaca

71.01.30

Dezvoltare

240.00

163.70

-76.30

Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

1,155.00

921.50

-233.50

Consolidarea si refacerea versantului in Gradina Publica Dealul Ciuperca

71.01.30

Dezvoltare

1,155.00

921.50

-233.50

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

335.12

395.12

60.00

Cap. 68.02.11 - Crese

335.12

395.12

60.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

335.12

395.12

60.00

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

23,651.91

24,296.00

644.09

Cap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

9,700.00

10,300.00

600.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

9,700.00

10,300.00

600.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

13,951.91

13,996.00

44.09

Amenajare Gradina Botanica si parc, str. Meiului -proiectare SF

71.01.30

Dezvoltare

130.90

134.99

4.09

Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. losif Vulcan nr. 14 (exec)

71.01.30

Dezvoltare

133.00

67.00

-66.00

Reabilitare fațadă și învelitoare imobil str. Arany Janos nr. 2

71.01.30

Dezvoltare

0.00

30.00

30.00

Achizitie sericii dirigintie de santier (instalatii, monumente, etc)

71.01.30

Dezvoltare

200.00

70.00

-130.00

Reabilitare fatade 23 imobile str. Primariei pana la sinagoga - PT+exec

71.01.30

Dezvoltare

200.00

300.00

100.00

Construire hale de depozitare,ateliere si birouri str.Atelierelor

71.01.01

Dezvoltare

3,288.01

3,294.01

6.00

Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii

71.01.01

Dezvoltare

10,000.00

10,100.00

100.00

Cap. 74.02 - Protectia mediului

202.84

279.14

76.30

Cap. 74.02.05.01 - Salubritate

202.84

279.14

76.30

Realizare incinte metalice pentru platforme de colectare a deseurilor menajere

71.01.30

Dezvoltare

202.84

279.14

76.30

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

0.00

551.43

551.43

Cap. 81.02.06 - Energie termica- Termoficare

0.00

551.43

551.43

Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

55.01.12

Dezvoltare

-

352.29

352.29

Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Gradinita 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)

55.01.12

Dezvoltare

-

199.14

199.14

Cap.84.02 Transporturi

487.50

1,505.41

1,017.91

Cap.84.02.03.03 Strazi

487.50

1,505.41

1,017.91

Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie)

58.01.03

Dezvoltare

309.00

1,331.00

1,022.00

Construire pasarela pietonala peste Crisul Repede în Municipiul Oradea

71.01.30

Dezvoltare

178.50

174.41

-4.09

mii lei

Nr.cr t

Unitatea de învățământ particular cu personalitate juridică

Buget ch.personal calculat cf HG nr.168/2019 -

Buget ch.personal repartizat AJFP an 2019 - din care:

Buget ch.personal repartizat inițial -la data de 04.04.2019

Suplimentare

Buget ch. personal -la data de 06.09.2019

1

Gradinita cu Program Prelungit Americano Română „Crinul"

360.08

356.81

261.02

95.79

2

Gradinita cu Program Normal Evanghelică Lutherană

267.75

265.33

194.10

71.23

3

Grădinița cu Program Normal ”Lumina”

82.11

81.37

59.52

21.85

4

Grădinița cu Program Prelungit "Aleodor"

163.68

162.18

118.64

43.54

5

Grădinița cu Program Prelungit ,,Casa Minunată''

235.62

233.49

170.80

62.69

6

Liceul ,,Don Orione'' Oradea

3,205.87

3,176.82

2,323.92

852.90

TOTAL

4,315.11

4,276.00

3,128.00

1,148.00

mii lei

Nr.cr t

Unitatea de învățământ particular cu personalitate juridică

Buget ch.bunuri si servicii calculat cf HG nr.168/2019 -

Buget ch.bunuri si servicii repartizat AJFP an 2019 - din care:

Buget ch.bunuri si servicii repartizat initial - la data de 04.04.2019

Suplimentare

Buget ch.bunuri si servicii la data de 06.09.2019

1

Gradinita cu Program Prelungit Americano Română ,,Crinul''

22.50

23.12

17.11

6.01

2

Gradinita cu Program Normal Evanghelică Lutherană

30.68

31.54

23.34

8.20

3

Grădinița cu Program Normal ”Lumina”

9.40

9.67

7.16

2.51

4

Grădinița cu Program Prelungit "Aleodor"

10.22

10.51

7.78

2.73

5

Grădinița cu Program Prelungit ,,Casa Minunată''

26.99

27.74

20.53

7.21

6

Liceul ,,Don Orione'' Oradea

293.23

301.42

223.08

78.34

TOTAL

393.02

404.00

299.00

105.00