Hotărârea nr. 739/2019

privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a activului fix ,,Canalizare menajeră/pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase” și concesionarea acestuia societății Compania de Apă Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a activului fix „Canalizare menajeră/pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase” și concesionarea acestuia societății

Compania de Apă Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare nr. 311.901 din 03.09.2019 și Raportul de specialitate nr. 312028/03.09.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea retragerea concesionării de la societatea Termoficare Oradea SA a activului fix „Racord canal menajer pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase”, identificat prin nr. de inventar 24092, cu o valoare de 28.479,15 lei și concesionarea acestuia societății Compania de Apă Oradea SA,

Luând în considerare:

 • - adresa societății Termoficare Oradea S.A. nr. 6.945/16.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 185.599/20.05.2019

 • - adresa societății Compania de Apă Oradea SA nr. 37.045/20.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 297.748 din 20.08.2019

Ținând cont de prevederile:

 • •   Art. 8 pct. 4 și art. 60 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-Dispoziții Generale,

 •   art. 31 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit.a), alin. 7 lit. n) și art.139, alin (3), lit.g) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA activul fix „Racord canal menajer pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase”, identificat prin nr. de inventar 24092, cu o valoare de 28.479,15 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea SA.

Art.2. Se concesionează societății Compania de Apă Oradea SA activul fix „Racord canal menajer pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase”, identificat prin nr. de inventar 24092, cu o valoare de 28.479,15 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. PMO 263571/19.10.2010, nr. CAO 2173/28.01.2010.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Societatea Termoficare Oradea SA

 • •   A.D.I. Termoregio

 • •   Societatea Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 12 septembrie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 739

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”