Hotărârea nr. 736/2019

privind aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                   

 H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți

 

Având în vedere Referatul de aprobare și Raportul de specialitate nr.302062 din 23.08.2019 întocmit de Compartimentul Management Spitale privind aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril, Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți

          Luând în considerare:

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății-actualizată;

- Ordonanța de urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*) privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

- Hotărârea de guvern nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12008   162180 301   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locală;

- Hotărârea nr.363 din 26 mai 2010  privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril, Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN” având ca obiect darea în folosință, pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață utilă totală de 654,26 mp, situate la parterul imobilului - Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea - Corp Policlinică - situat în Oradea, str.Corneliu Coposu nr.12, în favoarea Fundației MAN, în vederea funcționării “Centrului de Sănătate și Imagistică Maria” și actele adiționale ulterioare încheiate la Convenția nr.49473 din 09.06.2010 încheiată între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril, Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN” având acest obiect,

- Adresa Fundației MAN inregistrată la Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea nr.24048 din 23.08.2019;

Văzând proiectul de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.1 lit.„a” și „d”, alin.3 lit.„c”, alin.7 lit. „c”, precum și a art.139 alin.3 lit.„g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Începând cu data de 01.09.2019 se aprobă modificarea convenției nr.49473 din 09.06.2010 încheiată între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, după cum urmează:

- diminuarea cu 340,24 mp a suprafeței date în folosința Fundației Man, cu revenirea acesteia în administrarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, astfel încât obiect al convenției de închiriere rămâne suprața totală de 595,59 mp;

- reducerea chiriei proporțional cu suprafața rămasă în folosința Clinicii Maria;

- în intervalul septembrie 2019 - 31 decembrie 2019 Clinica Maria se obligă să presteze spitalului servicii medicale de CT și RMN în mod gratuit;

 

            Art.2. Toate aceste modificări, prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se vor concretiza printr-un Act Adițional între Municipiul Oradea - în calitate de titular al dreptului de proprietate/locator cu Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea și cu Fundația MAN.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Management Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea și Fundația MAN.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

            - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

            - Primarul Municipiului Oradea;

            - Compartimentul Management Spitale;

            - Fundația MAN prin grija Compartimentului Management Spitale

            - Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea prin grija Compartimentului Management Spitale

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 736

                    

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila