Hotărârea nr. 734/2019

privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale; Parcelare teren, zona str.Facliei; nr.cad.200256, 201285,201306, 201305 - Oradea

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                             

HOTARARE

 

privind aprobare Plan  Urbanistic Zonal de Urbanizare

 pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale;

Parcelare teren, zona str.Facliei;

nr.cad.200256, 201285,201306, 201305  - Oradea

 

                Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 301335/23.08.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 301415/23.08.2019, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale zona str.Facliei, nr.cad. 201305, 201306, 200256, 201285,  Oradea”,  proiect intocmit de catre Zero Pozitive Arhitecture SRL-D, arh.Szabo Anemari, specialist cu drept de semnatura RUR, elaborat la iniţiativa beneficiarilori Zaha Ioan Paul, Barui Victor Constantin, Sangeorzan Lazar si Sangeorzan Sabina, Matias Mircea-Claudiu, Matias Diana Raluca, in baza certificatului de urbanism nr.655/11.02.2019, in scopul stabilirii conditiilor de dezvoltare a unei zone rezidentiale de locuinte individuale,, rezolvarea circulatiei carosabile, circulatia juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu,  este situat in intravilanul municipiului Oradea, in zona de dealuri, zona cu potential redus de alunecare;

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Zonă de urbanizare pentru  locuinte cu regim mic de inaltime.

Legatura zonei cu  reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Facliei.

Terenul care a generat PUZ-ul, este  identificat  cu nr.cad.200256 inscris in CF nr.200256( proprietar Zaha Ioan Paul);

            Suprafata de teren reglementata prin PUZ este de 7907,0mp si cuprinde, pe langa terenul care a generat PUZ-ul,  parcelele identidicate cu nr.cad.201285 inscris in CF.nr.201285 (proprietar Barui Victor Constantin), nr.cad.201306 inscris in CF.nr.201306 (proprietari Sangeorzan Lazar si Sangeorzan Sabina), nr.cad.201305 inscris in CF nr.20305 (proprietari Matias Mircea-Claudiu, Matias Diana Raluca)

Reţele tehnico edilitare: In zona exista  retele de energie electrica, apa si canalizare pe str.Facliei

Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuţiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale, parcelare teren, zona str.Facliei, nr.cad. 201305, 201306, 200256, 201285, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Documentatia de urbanism este un Plan Urbanistic Zonal de urbanizare pentru  UTR ULiu delimitata de str.Facliei-la sud, UTR Liu si UTR Ll – la vest, limita de intravilan – la nord si limita UTR Liu – la est , stabilindu-se:

  a) o etapizare a procedurii de urbanizare prin impartirea zonei studiate in  subzone ce vor fi studiate in etape diferite;

  b) parcelarea si stabilirea reglementarilor urbanistice pe subzona din care face parte terenul care a generat PUZ-ul (subzona 1);

  c) dezvoltarea retelei stradale

a)Etapizarea procedurii de urbanizare

     - se propune impartirea zonei studiate  in 2 subzone, conform plansei U03;

Subzona 1 este reglementata de prezenta documentatie de urbanism

Subzona 2 va fi studiata ulterior prin PUZ.

     b)  Reglementari pentru subzona 1 (din care face parte terenul care a generat PUZ-ul):

   Subzona 1 reglementata prin PUZ cuprinde nr.cad. 201305, 201306, 200256, 201285.

Pentru subzona 1 nu va mai fi necesara elaborarea unui PUZ;

        Terenul care a generat PUZ-ul se va parcela, rezultand 7 loturi  destinate amplasarii de locuinte unifamiliale sau bifamiliale, stabilindu-se urmatoarele reglementari urbanistice:  ;

   - regim maxim de înălţime: (S+P+E/M);

    - POT maxim = 35%; - CUT maxim = 0,9

    - retragerea minimă faţă de aliniament:  4,50m (minim 6,0m pentru garaje);

    - retrageri minime faţă de limitele laterale:  3,0m ;

    - retrageri faţă de limitele posterioare:  minim 3,0m pentru parcela identificata cu nr.cad.200256, minim 6,0m in rest (distanta de 6,0m se va raporta la limita zonei cu interdictie de construire figurate in plansa U03 ;

    - Se instituie interdictie de construire pe zona destinata amenajarii, pe viitor a unei zone verzi, in comun cu dezvoltarea din etapa II, teren ce va ramane in proprietate privata; 

   - se va amenaja  minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Mobilarea fiecarei parcele  se va realiza in baza unei expertize geotehnice.

       c) Dezvoltarea retelei stradale astfel:

    - largirea str.Facliei la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor); Terenul necesar largirii str,Facliei va  trece, etapizat,  din proprietate privata in domeniul public; In acest sens s-a procedat la dezmembrarea suprafetelor de teren necesare largirii strazii, iar prin declaratiile autentificate notarial nr.2711/21.06.2019 si 2712/21.06.2019, beneficiarii renunta la dreptul de proprietate asupra loturilor identificate cu nr.cad.204617 si 204904.

Dupa aprobarea PUZ-ului acestia au obligatia de a depune la Directia Patrimoniului Imobiliar intreaga documentatie necesara trecerii terenului respectiv in domeniul public

         - Accesul la loturile din frontul II se va realiza indirect din str.Facliei pe un drum privat constituit din terenul identificat cu nr.cad.162240 (proprietar Ardelean Ioan, cu drept de servitute in favoarea nr.cad.201305)  si lot 3 provenit din lotizarea terenului dentificat cu nr.topo.7211, 7212, 7213, 7216, 7222, conform expertizei tehnice topografice anexa la Decizia Civila nr.1303/A/2016 pronuntata de Tribunalul Bihor; Profilul transversal al drumului privat va fi de minim 9,0m;

Asigurarea utilitatilor:

           Alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare se va realiza prin bransare la retelele existente pe str.Facliei, prin extinderea acestora (unde e cazul) prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor,

                     Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanística stabilite prin PUZ au un termen de valabilitate de 7 ani  de la data aprobarii lor.

                Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism si Avize

          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-    Compartimentul Urbanism si Avize,

-    Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Zaha Ioan Paul, Barui Victor Constantin, Sangeorzan Lazar si Sangeorzan Sabina, Matias Mircea-Claudiu, Matias Diana Raluca

-    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-    Primarul Municipiului Oradea

-    Directia Patrimoniului Imobiliar

-    Directia Juridica

-    Directia Tehnica

-    Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

 

                               

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 734

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila