Hotărârea nr. 733/2019

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea

ROMÂNIA                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL                             

HOTARARE

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –   Parcelare teren

 pentru amplasare locuinte ,

zona str. Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 298026/20.08.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 298413/21.08.2019, întocmit de către Instituţia Arhitectului Şef,  Compartimentul Urbanism si Avize,  prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic  Zonal  - Parcelare teren pentru construire de locuinte,  zona str. Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea”,  elaborat  in baza certificatului de urbanism nr.5920/23.10.2018, la solicitarea beneficiarei SC CANADIAN REZIDENCE SRL,  proiect elaborat de SC ParctVarh  SRL, arh.Pop Adrian Radu, specialist cu drept de semnatura RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor de parcelare a unui teren situat in zona str.Aurel Covaci, pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale, reglementarea accesului la parcele, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor.

Terenul studiat  este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea nordica-vestica  a localitatii, in cartier Oncea.

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ULiu - Zonă de urbanizare pentru  locuinte cu regim mic de inaltime.

Terenul are acces direct la str.Aurel Covaci si str.Ion Pop Reteganul, echipate cu retele edilitare (apa, canalizare si energie electrica)

POT maxim admis = 35,0%;  CUT maxim admis = 0,9;

Regim de inaltime maxim: trei nivele supraterane

Legatura zonei cu  reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Aurel Covaci si str.Ion Pop Reteganul;

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 4500,0 mp, este identificat cu nr.cad.159002 inscris in CF nr.159002 (proprietar SC CANADIAN REZIDENCE SRL),

Reţele tehnico edilitare: Zona este deservita de retele de apa, canalizare si electricitate, pe str.Aurel Covaci;

                Ţinând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuţiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

                                                                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte,  zona str.Aurel Covaci, nr.cad.1590025 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat  si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Zona studiata prin PUZ este aria delimitata de  str.Ioan Pop Reteganul, str.Aurel Covaci, zona  studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.649/2006 si modificat prin HCL nr.159/2009 si limita terenului unde se inchide str.J.J.Rousseau;

 Prin tema de proiectare se propun urmatoarele obiective:

1) Terenul care a generat PUZ-ul , in suprafata de 4500,0mp se va parcela conform propunerii prezentate in plansa U/3, rezultand 4 loturi  destinate construirii de locuinte bifamiliale,  un lot destinat prelungirii str.J.J.Rousseau  si  2 loturi destinate largirii str.Ioan Pop Reteganul, str.Aurel Covaci  in dreptul amplasamentului studiat;

2) Dezvoltarea retelei stradale care sa asigure continuitatea str.J.J.Rousseau (profil transversal de 12,0m) si reglementarea profilului transversal al str.Ioan Pop Reteganul si str.Aurel Covaci la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor)

1.Reglementari pentru pentru terenul care a generat PUZ-ul

  - Functiuni: locuinte unifamiliale sau bifamiliale

   - POT max = 35,0%, CUT max propus = 0,90;

   - Regim maxim de inaltime: S+P+E+M/R; H max:  8,0m la cornisa superioara, 12,0m la coama;

     - retragerea faţă de aliniament ; 6,0m de la aliniamentul  strazilor adiacente;

     - retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 4,0m fata de mejdia sud-estica, minim 2,0m fata de mejdia nord-vestica;

    -  retrageri minime fata de mejdia posterioara: 6,0m;   

    -  limita de implantare gard:  minim 6,0m din axul strazilor adiacente

   - Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

     2. Dezvoltarea retelei stradale

    - prelungirea etapizata a str.J.J.Rousseau (profil transversal de 12,0m), pana la limita UTR Lc.:

    - largirea str.Aurel Covaci si Ion Pop Reteganul, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

       Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din proprietate private in domeniul public

       In acest sens exista declaratia (autentificata notarial nr.1507/13.08.2019) data de beneficiara PUZ-ului privind  renuntarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar dezvoltarii retelei stradale (Lot 1, lot 4 si lot 7 din planul de amplasament a imobilului cu propunere de dezmembrare intocmit de catre Bodea Rasdu Ioan) conform propunerii din PUZ;

       Documentatia cadastrala si actul de renuntare se vor inregistra la Directia Imobiliara Oradea, in vederea trecerii terenului mai sus mentionat  in domeniul public cu destinatia de drum public.

        Accesul la loturile 2 si 3 se va realiza din drumul public nou creat in prelungirea str.J.J.Rousseau iar accesul la loturile 1 si 4 se va realiza direct din str.Ion Pop Reteganul, respectiv str.Aurel Covaci ;

Asigurarea utilitatilor:: Parcelele vor fi racordate la retelele de energie electrica, apa si canalizare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor (declatratia autentificata notarial nr.1273/12.07.2019)

      Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanística stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism si Avize;

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-    Compartimentul Urbanism si Avize,

-    Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC CANADIAN REZIDENCE SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

-     Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-    Primarul Municipiului Oradea ;

-    Directia Patrimoniu Imobiliar;

-    Directia Tehnica;

-    Directia Juridica

-    Se publică în M.O. al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 733

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila