Hotărârea nr. 730/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie

pe str. Calea Aradului din municipiul Oradea

 

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 300470 din 22.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 300576 din 22.08.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentaţiei aferente, a lucrării de extindere reţea de alimentare cu gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului în lungime 320 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,

În conformitate cu dispoziţiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum şi a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

          Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. 1 lit. b) și d), alin. 4 lit.d), alin. 7 lit. n), respectiv art.139 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăşte:

 

 

            Art. 1. Se avizează conform documentaţiei aferente, lucrarea de extindere a reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului în lungime 320 m.   

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și  SC Distrigaz Vest Oradea SA.

            Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu :

             -    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică

-       S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A. prin grija Direcției Tehnice

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

                      

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 730

 

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila