Hotărârea nr. 729/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 291533/1 din 21.08.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 299533/2 din 22.08.2019, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat  de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 -Centura Oradea”

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea” se identifică prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87776 din 2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 417 din 2019.

Luându-se în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului,

            În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În baza proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin (2) lit. b), lit.c) alin. (4) lit. a) lit.d), alin. (6) lit.a),  art.139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

            Art. 1.  Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, aferent lucrării de utilitate publică de interes local Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”, cu următoarele:

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

Ordonatorul principal de credite: …………..….........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: ……………...........................................................municipiul Oradea

 

Valoarea totală a investiţiei                               2.206.234,92 lei  inclusiv TVA

din care C+M                                         1.228.520,98 lei  inclusiv TVA

 

 

Eșalonarea investiției INV/C+M           

  Anul I         2.206.234,92 / 1.228.520,98 lei inclusiv TVA

 

 

Capacități:

Drum modernizat inclusiv utilitatile aferente:                                                               261,16 m

                 - profil transversal tip bretea:

    - parte carosabilă                                                                          2 x 4,50 m

                din care caseta de largire carosabil                           2,00 m

    - zona de siguranta pentru plantare parapet                      1 x 0,50 m

    - trotuar                                                                         1 x 1,50 m

    - pista de biciclete                                                                      2 x 1,50 m

    - zona verde de siguranta                                                           1 x 1,00

    - platforma drumului                                                         15,00 m

    - profil transversal tip drum de centura:

    - parte carosabilă                                                                          3 x 3,50 m

                din care caseta de largire carosabil                     1 x 3,50 m

    - zona de siguranta pentru plantare parapet                      1 x 0,50 m

    - trotuar                                                                         1 x 1,50 m

    - pista de biciclete                                                                      2 x 1,50 m

    - zona verde de siguranta                                                           1 x 1,00

    - platforma drumului                                                         16,50 m

    - șanturi pereate la baza taluzului                                             163,50 m

 

Durata de execuție a obiectivului:          6 luni din care: proiectare = 1 lună, execuție = 5 luni

Finanţarea investiției

Finantarea investiției se va face din bugetul local, din bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii sau din alte surse de finanțare legal constituite.

            Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, aferente lucrării de utilitate publică de interes local privind: Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87776 din 2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie nr. 417 din 2019, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -    Instituţia Prefectului judeţului Bihor

-       Primarul municipiului Oradea

-       Direcţia Tehnică - Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări 

-       Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

-       Direcţia Economică

-       Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România prin grija Direcției Tehnice.

-       Zona Metropolitană Oradea                                                     

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 729

                    

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru” 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila