Hotărârea nr. 727/2019

privind aprobarea Structurii organizatorice (organigramă și stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

 

H O T Ă R Â RE

privind  aprobarea  Structurii organizatorice (organigramă și stat de funcţii),

a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern

în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii

pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural

 

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 298993 din 21.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 299001 din 21.08.2019 întocmit de către Direcția juridică prin care Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea structurii organizatorice (organigramă și stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii.

Având în vedere prevederile Legii nr. 311 din 2003 a muzeelor şi colecţiile publice,

Luând în considerare Nota de constatare nr. 1974/23.07.2019 întocmită de către Direcția Județeană pentru Cultură Bihor cu privire la modificarea funcţională a spaţiilor, în vederea identificării depozitelor pe tip de obiecte din patrimoniul muzeal, fiind astfel identificate următoarele spaţii:

a)         parterul corpului C, identificat în planşa proiectului - C P 07 și C P 08 - din spațiu dedicat pentru Casa Căsătoriilor - în depozit;

b)         parterul corpului B, identificat în planşa proiectulu - B P 06  - din spațiu expozițional în depozit;

c)         etajul I al corpului B, identificat în planşa proiectulu - B E I 15 și BE I 16 - din spații expoziționale în depozite;

d)         etajul II corp B, identificat în planşa proiectulu - E II 06 - din spațiu de documentare în depozit;

e)         etajul II corp B,  identificat în planşa proiectulu - B E II 08 - din spațiu de depozitare în spațiu expozițional;

f)           etajul II corp A,  identificat în planşa proiectului - A EII 09 - din spațiu administrativ/birouri în spațiu de depozit.

Această schimbare se va efectua treptat, pe măsură ce patrimoniul muzeal se va dezvolta și diversifica, cu respectarea tuturor cerințelor și prevederilor legale. Prin aceste schimbări de funcțiune nu se aduc modificări structurale sau ale dotărilor realizate prin proiectele de finanțare europeană și amenajarea acestor spații se va face cu dotări mobile adecvate activităților muzeale.

Ţinând cont de raportul de audit nr. 294203 din 14.08.2019 privind activitatea de gestionare a cheltuielilor pe anul 2019 - pe semestru I prin care se specifică necesitatea modificări structurii organizatorice (organigramă şi stat de funcţii) şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru activităţile de suport - financiar contabile, achiziţii, resurse umane, argumente raportate la complexitatea răspunderii pe funcţiile ocupate. Astfel modificările aduse structurii organizatorice se refera la crearea compartimentului financiar - contabil şi resurse umane în subordinea directorului muzelui, schimbarea funcţiilor în raport cu volumul şi complexitatea atribuţiilor din fişa postului cu privire la sefii de birou şi transferul unor posturi din structurile existente. Prin aceste modificării ale structurii organizatorice nu se schimbă indicatorii de personal asumaţi prin proiectele de finanțare europeană.

În baza prevederilor Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, Titlul III - cu privire la personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) şi a art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural  conform Anexei nr.1.

Art. 2.  Se aprobă Statul de funcţii a Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural  conform Anexei nr. 3.

Art. 4.  Se aprobă Regulamentul Intern a Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural conform Anexei nr. 4.

Art. 5. Se abrogă prevederile HCL nr.1034/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară a instituției muzeale cu personalitate juridică ”Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural”, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor.

 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului Județului Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          Direcția Economică;

-          Direcția Juridică;

-          Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 727

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 Anexa nr. 1 la HCL nr.


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL

MUZEULUI ORAŞULUI ORADEA-COMPLEX C­ULTURAL

 

CUPRINS

CAPITOLUL I............................................................................................. ……

DISPOZITII GENERALE............................................................................... 2

CAPITOLUL II........................................................................................... …….

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE..................................................... 3

CAPITOLUL III.......................................................................................... …….

PATRIMONIUL.............................................................................................. 6

CAPITOLUL IV........................................................................................ ………

STRUCTURA DE CONDUCERE................................................................... 8

CAPITOLUL V............................................................................................ …….

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ............................................................. 21

CAPITOLUL VI......................................................................................... ……..

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI................................................ 29

CAPITOLUL VII............................................................... ………………………

DISPOZITII FINALE................................................................................... 30

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. MUZEUL ORAŞULUI ORADEA - COMPLEX CULTURAL denumită în continuare Muzeul, este o instituţie publică de cultură, de interes local, cu personalitate juridică, aflată în serviciul societăţii, organizată în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, structură care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei oraşului Oradea și a arealului din imediata sa vecinătate.

Art. 2. MUZEUL ORAŞULUI ORADEA - COMPLEX CULTURAL are sediul în complexul Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, localitatea Oradea, judeţul Bihor, cod poștal 41067. Muzeul a fost înfiinţat în baza Hotărârii nr. 157 din 2018 a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Toate documentele emise de instituție, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea – MUZEUL ORAŞULUI ORADEA - COMPLEX CULTURAL, alături de indicarea sediului.

Art. 3. Muzeul este organizat şi funcţionează din punct de vedere administrativ şi ştiinţific în conformitate cu prevederile Legii Muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/23.07.03, a normelor şi reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. 57 din 2019.

Art. 4. Muzeul are siglă proprie (logo), ștampilă și însemne proprii ce se utilizează pe ficare material tipărit sau documente emise.

Art. 5. Muzeul respecte relațiile de autoritate funcțională cu toate compartimentele din primăria Municipiului Oradea, în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile acestora stabilite prin regulament sau prin actele normative legale.

 

Art. 6. Activitatea funcțională a Muzeului se desfășoara în baza prevederilor legale de specialitate și a prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art. 7. Muzeul are următoarele obiective:

a)    cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter istoric şi arheologic, în vederea constituirii şi completării patrimoniului muzeal, în vederea obținerii acreditării ca instituție muzeală;

b)    organizarea evidenţei, gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut în administrare;

c)     constituirea şi organizarea fondurilor documentare precum şi a arhivei generale;

d)    depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor;

e)     punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

1.     organizarea de expoziţii permanente şi temporare, la sediul Muzeului, în ţară şi străinătate;

2.     organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut, în special despre istoria oraşului Oradea și a arealului din imediata sa vecinătate, potrivit normativelor în vigoare;

3.     editarea de publicaţii ştiinţifice şi de mediatizare în scop turistic;

4.     angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria locală;

 

f)      efectuarea de cercetări privind istoria locală, în contextul naţional şi general european, precum şi valorificarea rezultatelor muncii de cercetare în anuare, reviste de specialitate sau volume de autor sau colective.

Art. 8. Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, Muzeul are următoarele atribuţii principale:

a)    realizarea unei expoziţii permanente cu privire la istoria oraşului Oradea (sau a arealului din vecinătatea acestuia), a altor expozitii tematice, temporare, dedicate unor momente din istoria orasului, personalităților locale, clădirilor monument istoric etc.

b)   elaborarea de programe de cercetare şi proiecte culturale proprii, în concordanţă cu strategia culturală promovată de Ministerului Culturii şi Cultelor, Consiliul Local al Municipiului Oradea şi a Primăriei Municipiului Oradea;

c)     stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a programelor de cercetare şi culturale aprobate, de a căror realizare răspunde;

d)   cercetare în vederea dezvoltării colecţiilor muzeale;

e)     realizarea lucrărilor de restaurare, conservare şi protecţie a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa.

Art. 9. Principalele activităţi ale Muzeului sunt:

a)  cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine şi a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu;

b) documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale;

c)   evidenţa, conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu;

d) expunerea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, atât la sediul central cât şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;

e)   punerea în valoare prin expoziţii, publicaţii, comunicări şi sesiuni ştiinţifice şi de popularizare a rezultatelor muncii de cercetare;

f)    contactul permanent cu publicul de toate categoriile (inclusiv prin efectuarea de ghidaje în muzeu sau în oraș);

g)  contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii nonguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee, organisme şi foruri internaţionale de profil;

h) cercetarea patrimoniului cultural local, în contextul naţional şi general european;

i)    coordonează şi supraveghează lucrările de cercetare privind Cetatea Oradea şi zona ei de protecţie, precum și alte zone din Municipiul Oradea, iniţiind după caz, parteneriate cu instituţiile care au competenţe în domeniu.

j)    coordonează activități și evenimente culturale și de divertisment.

k) coordonează activitatea de gestiune și inventariere a patrimoniului imobil din Cetatea Oradea.

l)    alte activităţi generale şi specifice în vederea atingerii scopului muzeului.

Art. 10. Activitățile specifice Muzeului:

a)    Achiziția  de bunuri conform obiectivelor și activităților muzeului, pe specificul colecțiilor, se face prin comisia de achiziție, a cărei membrii sunt numiți prin decizia directorului instituției. Fiecărei achiziției este monitorizată de comisia de recepție, obiectele sunt inventariate și repartizate secțiilor.

b)    Evidența, gestiune și inventarierea obiectelor din colecții se face cu respectarea normelor legale în vigoare la data operațiunii. Depozitele muzeului trebuie să respecte toate normele de depozitare și criteriile de conservare, în funcție de parametri microclimatici și de natura materialului suport.

c)     Cercetarea tematică și sistematică, ca obiectiv principal pentru dezvoltarea patrimoniului muzeului, se realizează în raport cu normele de evidență științifică, conservare, restaurare și orientarea valorificării obiectelor din componență.

d)    Expunerea în spațiile muzeale sub formă de expoziție permanentă sau temporară, se realizează prin asigurarea și garantarea accesului publicului și al specialiștilor la bunurile care constuie patrimoniul muzeal. Expozițiile sunt rezultatul cercetărilor și documentărilor realizate pe tematicile muzeale de către personalul de specialitate și apoi avizate de căre Consiliul Științific. Prin modul de organizare a unei expoziții, conceptul de amenajare poate contribui atât la instruirea educațională a publicului vizitator cât și la dezvoltarea imaginației, sensibilității, spiritului de observație, deducției sau a altor competențe.

 

CAPITOLUL III.

PATRIMONIUL

 

Art.11. (1) Patrimoniul Muzeului este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial sau, după caz, ale colecţiilor publice asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică şi/sau privată.

                      (2) Patrimoniul imobil al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor:

1)               Clădirile aferente Cetății Oradea, cod LMI 204/BH-II-a-A-01052, din Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41, conform CF 195413 – C1 pană la C20.

2)               Imobilul din strada Iosif Vulcan nr. 11, Casa Darvas – La Roche, clădire monument istoric clasată pe lista cod LMI – BH-II-m-B-01090;

3)               Clădirea ”Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea” Cod LMI – BH-II-m-B-21129, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 4 în vederea înființării Muzeului Francmasoneriei, conform HCL 508/2016;

4)               Spațiul Sinagogii ortodoxe din strada Primăriei nr. 25, în vederea amenajării unui spațiu muzeal destinat istoriei evreilor, conform HCL 522/2016.

 (3) Patrimoniul mobil al Muzeului este constituit din bunuri patrimoniale arheologice, istorice, artistice, cartografice, documentare, arhivistice, memorialistice, epigrafice, numismatice, bibliofile, tehnice etc., legate de istoria oraşului Oradea, rezultate din cercetările proprii, achiziţii, asupra cărora are drept deplin de proprietate şi administrare, respectiv beneficiază de reglementările legii dreptului de autor, conform prevederilor în vigoare.

(4) Patrimoniul Muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, preluarea prin transfer şi schimb de bunuri, cu acordul părţilor, oferite de instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale, de persoane juridice de drept public şi/sau privat, de persoane fizice din ţară şi străinătate.

(5) Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural poate prelua în regim de custodie și comodat, după caz, bunuri aparţinând patrimoniului cultural mobil aflate în proprietatea altor instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale, ale unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, ale unor persoane fizice din ţară şi străinătate, cu acordul părţilor, având la baza un contract de imprumut sau custodie, dup caz, încheiat în condițiile legii.

(6) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau administrarea Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural sunt inventariate şi gestionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

 

CAPITOLUL IV.

STRUCTURA DE CONDUCERE

 

Art. 12. (1) Muzeul are o structură internă proprie, având la bază organigrama și Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern, fiind compusă din secții, compartimente și birouri.

  (2) Structura organizatorică a Muzeului este formată din:

a) personal de conducere: director și director adjunct (coordonator științific);

b) personal de specialitate și funcțional: cercetători științifici, muzeografi, conservatori, restauratori, bibliotecar, șef birou arte vizuale, sef birou administrativ;

c)  organisme colegiale deliberative și consultative: Consiliul de Administrație și Consiliul Științific;

d) personal auxiliar: consilieri, supraveghetori, custozi, educator muzeal, tehnicieni,  îngrijitori, muncitori necalificaţi.

               (3) Ocuparea posturilor se face, după caz, prin numire, concurs, preluarea/mutarea sau transferul din cadrul altor structuri, conform legii, iar încetarea raporturilor de muncă ale personalului Muzeului este reglementată de legislaţia muncii.

Art. 13. Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice se stabilesc prin organigramă și sunt specificate în prezentul Regulament.

Art. 14. Muzeul este condus de un director desemnat, potrivit legii, în urma concursului de management, pe baza contractului de management încheiat cu autoritatea publică în subordinea căreia se află instituția.

(1) Conducerea Muzeului este exercitată de Director și Director adjunct (coordonator științific), funcții ce au la bază studii superioare după caz, din domeniile de specialitate specifice (istorie, muzeografie, juridic – adminsitrativ, economic tehnic etc.) fiind ocupate prin numire şi/sau concurs concurs, în condiţiile legii.

(2) Conducerea Muzeului coordonează întreaga activitate şi reprezintă interesele muzeului în raporturile cu terţe instituţii şi persoane.

(3) Activitatea directorului este sprijinită de directorul adjunct, șeful biroului arte vizuale și șeful biroului administrativ, numiţi în urma promovării concursului/examenului organizat în condiţiile legii, prin decizie directorului.

(4) Directorul asigură conducerea executivă a Muzeului, coordonând activitatea structurilor organizatorice aflate în subordinea sa, respectiv Compartimentul Financiar-Contabil și Relații cu publicul.

Art.15.  (1) Directorul are următoarele atribuţii principale:

a)      este ordonator terțiar de credite pentru bugetul care îl gestionează;

b)      propune spre aprobare Consiliului Local, organizează și prezidează Consiliul de Administrație;

c)               îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul de management, precum şi obiectivele şi indicatorii culturali şi economici stabiliţi, prin contractul de management;

d)      asigură conducerea activităţii curente a Muzeului şi coordonează nemijlocit activitatea administrativă şi a secţiilor aflate în subordine directă;

e)       colaborează în mod direct privind activitatea compartimentul științific coordonat de către directorul adjunct, precum și compartimentul administrativ centre culturale.

f)        asigură împreună cu directorul adjunct coordonarea secţiilor de specialitate, gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;

g)      asigură coordonarea și gestionarea, în condiţiile legii, a evenimentelor culturale;

h)      asigură îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi prin proiecte şi programe culturale proprii, aprobate de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

i)         prezintă spre aprobare, programul proiectelor, acţiunilor şi manifestărilor culturale pe care urmează să le realizeze Muzeul în anul următor;

j)        solicită Consiliului Local al municipiului Oradea, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei, precum şi a programelor  minimale;

k)      ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali stabiliţi prin Consiliul Local al Municipiului Oradea;

l)         selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează şi concediază personalul, cu respectarea dispoziţiilor legale;

m)   aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului, atribuţii care se înscriu în fişa postului;

n)      acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, şi răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor conform destinaţiei aprobate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri proprii;

o)      asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de Consiliul Local al municipiului Oradea;

p)      reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

q)      încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competenţelor sale;

r)       aprobă fişele de evaluare ale posturilor pentru  personalul Muzeului;

s)        iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;

t)        propune Consiliului Științific al instituției muzeale activități expoziționale, evenimente culturale și de specialitate;

u)      propune organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

v)      aprobă măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;

w)    are calitatea de preşedinte al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

x)      aprobă planificarea concediilor legale şi a orelor de recuperare ale personalului Muzeului ;

y)      elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare și Regulemantul intern al instituţiei, în conformitate cu prevederile legale şi îl înaintează Consiliului Local spre aprobare;

z)       semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;

aa)  răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului, conform dispoziţiilor legale;

bb) colaborează cu structura din cadrul Primăriei Municipiul Oradea cu privire la activitatea de audit public intern şi juridică pentru desfășurarea activităților instituției muzeale.

cc)   Organizează activitatea de control financiar preventive cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

dd) alte atribuţii stabilite de către Consiliul Local al Muncipiului Oradea sau Primar, în conformitate cu prevederile legale.

         (2)  În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul emite decizii, note interne, adrese, acorduri, avize și instrucțiuni, luând în considerare actele normative în vigoare.

          (3) Atribuţiile Directorului vor fi delegate pe perioada absenţei acestuia directorului adjunct, pe baza unei decizii.

(4) Directorul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice Muzeului privind:

a)    evaluarea şi avizarea unor proiecte sau programe;

b)    evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de donaţii sau achiziţii muzeale;

c)     expertizarea, avizarea şi recepţia lucrărilor de conservare-restaurare;

d)    selectarea şi evaluarea bunurilor ce urmează a fi valorificate în incinta Muzeului;

e)     achiziţionarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional;

f)      casarea de bunuri;

         Art. 16. (1) Secțiile Muzeului, după caz, sunt coordonate de Directorul adjunct, subordonat Directorului.

               (2) Directorul adjunct are următoarele atribuţii principale:

a)    conduce operaţional secţiile aflate în subordine;

b)    stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa postului;

c)     coordonează elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică incluse în programul de cercetare;

d)    participă la realizarea planului muzeal și a altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a Muzeului;

e)     participă la realizarea proiectelor şi la îndeplinirea lor;

f)      face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi aprovizionarea cu materiale;

g)    răspunde de utilizarea eficientă și în conformitate cu legea, a resurselor financiare repartizate pentru întreținere, pentru achiziția de materiale, substanțe, aparatură;

h)    propune măsuri pentru stimularea activității de modernizare și optimizare a dotărilor;

i)       răspunde de întocmirea materialelor de analiză și sinteză ce privesc activitățile pe care le coordonează și le supune dezbaterii Consiliului de Administrație;

j)      participă la elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului;

k)    reprezintă Muzeul în limitele delegării de competențe stabilite prin decizie a managerului;

l)       se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le coordonează;

m) se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în subordine;

n)    întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului coordonator;

o)    propune măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii pentru personalul coordonat şi are calitatea de conducător al locului de muncă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în domeniul apărării împotriva incendiilor;

p)    desemnază personalul cu atribuții în domeniu protecției și apărării împotriva incendiilor;

q)    vizează lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine.

r)     întocmeşte evaluările anuale ale personalului din subordine;

s)      este, de drept, membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de specialitate vacante din structurile subordonate;

t)      propune directorului sancţionarea personalului din subordine;

u)    face parte, de drept, din Consiliul de Administraţie al Muzeului;

v)    verifică starea de conservare a patrimoniului aflat în spaţii expoziţionale şi în depozite;

w)  avizează  documentaţia privind starea de conservare a patrimoniului muzeal.

x)    alte atribuţii stabilite de conducătorul instituției, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 17. (1) Biroul Arte Vizuale al Muzeului este coordonat de șeful de birou iar acesta este subordonat Directorului.

          (2) Seful de birou are următoarele atribuţii principale:

a)    conduce operaţional structurile aflate în subordine;

b)    stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa postului;

c)     participă la realizarea proiectelor culturale şi la implementarea lor;

d)    face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar, inclusiv de cărți se specialitate și opere de artă, precum şi aprovizionarea cu materiale;

e)     întocmeşte evaluările anuale ale personalului din subordine;

f)      se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le coordonează;

g)    se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în subordine;

h)    întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului;

i)       vizează lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine.

j)       alte atribuţii stabilite de conducătorul instituției, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 18. (1) Biroul administrativ al Muzeului este coordonat de seful de birou administrativ, subordonat Directorului.

            (2) Seful de birou administrativ are următoarele atribuţii principale:

a)    conduce operaţional serviciile din punct de vedere tehnic aflate în subordine;

b)    stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa postului;

c)     coordonează elaborarea lucrărilor de întreținere;

d)    participă la realizarea proiectelor culturale sau muzeale şi la implementarea lor;

e)     face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi aprovizionarea cu materiale;

f)      întocmeşte evaluările anuale ale personalului din subordine;

g)    se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le coordonează;

h)    se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în subordine;

i)       întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului coordonator;

j)      propune măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii pentru personalul coordonat vizează lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine.

k)    vizează lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine.

l)       alte atribuţii stabilite de conducătorul instituției, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 19. Directorul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale: un Consiliu de Administraţie cu rol deliberativ şi un Consiliu Ştiinţific cu rol consultativ.

Art. 20. (1) Hotărârile referitoare la organizarea generală a activităţii muzeului se aprobă de către Consiliul de Administraţie, organism deliberativ de conducere.

         (2) Consiliul de Administraţie este format din 7 membri şi va avea următoarea componenţă:

1)    directorul -  preşedinte;

2)    directorul adjunct membru;

3)    șeful de birou arte vizuale, după caz persoană desemnată din cadrul biroului -  membru;

4)    șeful de birou administrative, după caz persoană desemnată din cadrul biroului -  membru;

5)    reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea – Direcția Juridică, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea -  membru;

6)    reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea – Direcția economică, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea -  membru;

7)    reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea – Direcţia Patrimoniu Imobiliar, desemnat prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Oradea -  membru;

(3) La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi invitate şi personalităţi ale vieţii economice, culturale, artistice şi ştiinţifice, în calitate de consultanţi, cu drept de opinie, fără drept de vot

Art. 21. Consiliul de Administraţie este obligat să invite liderul ales al sindicatului reprezentativ din unitate la şedinţele în care se discută probleme de interes profesional, economic și social. Reprezentantul sindicatului participă la şedinţele Consiliului de Administraţie cu statut de observator, cu drept de opinie, fără drept de vot.

          Art. 22. Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a)  se întruneşte la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi;

b)  este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;

c)          lucrările Consiliului de Administraţie sunt prezidate de preşedinte;

d)          preşedintele numeşte un secretar dintre membrii Consiliului de Administraţie, sau un alt salariat din instituţie;

e)            dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin şapte zile înainte, prin grija secretarului Consiliului de Administraţie;

f)             dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de şedinţe, semnat de toți membrii prezenți la ședință, întocmit de secretarul Consiliului;

g)           procesul-verbal al şedinţei se semnează de către toţi participanţii la lucrările şedinţei;

h)    Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri şi verifică modul de aducere la îndeplinire a acestora.

i)       Activitatea Consiliului de Administrație este neretribuită.

Art. 23. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:

a)               analizează şi aprobă proiectele de regulamente de organizare şi funcţionare a Muzeului, precum şi modificare a structurii (organigramă) și a funcțiilor utilizate în instituție (Stat de Funcții), pe care le înaintează spre avizare directorului, urmând ca Muzeul să le transmită Consiliului Local al Muncipiului Oradea, spre aprobare;

b)  avizează programele de activitate ale Muzeului, pe care le supune aprobării conducătorului Muzeului;

c)       elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Muncipiului Oradea,  programele culturale anuale şi de perspectivă ale Muzeului;

d)      aprobă programe culturale, informatice, de specialitate şi proiecte minimale proprii şi dispune luarea măsurilor necesare, pentru realizarea lor;

e)       dezbate după caz, competenta si funcționarea comisiilor interne de specialitate;

f)        analizează și dezbate documentația necesară obținerii acreditării sau reacreditării periodice a instituției muzeale, cu respectarea procedurilor și prevederilor legale în acest sens.

g)              aprobă colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

h)             elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Muncipiului Oradea programele de investiţii, reparaţii capitale şi reparaţii curente necesare Muzeului;

i)         iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere ale imobilelor aflate în administrare (inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor);

j)        elaborează, anual, statul de funcţii al instituţiei, în raport cu scopul, obiectivele şi  atribuţiile principale  ale Muzeului şi îl supune aprobării Consiliului Local al Muncipiului Oradea;

k)      adoptă Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Regulamentul intern al Muzeului;

l)         analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;

m)   stabileşte beneficiarii premiilor anuale şi primelor acordate personalului Muzeului, potrivit legii;       

n)      aprobă  măsuri  pentru organizarea  eficientă  a  muncii,  vizând  studii  şi programe de perfecţionare a activităţii;

o)      urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale Muzeului, luând   măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

p)      stabileşte modul în care se utilizează bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii;

q)      analizează periodic modul în care se realizează paza, protecţia şi securitatea Muzeului şi aprobă regulamentul de pază;

r)       asigură  legătura cu sindicatele din instituţie pentru rezolvarea optimă a diferitelor probleme profesionale, economice, sociale;

s)        propune, în vederea aprobării de către Consiliului Local al Muncipiului Oradea, taxele de intrare și alte taxe și tarife pe care le practică Muzeul precum şi sistemul prin care se fac vânzările prin stand.

         Art. 24.  (1)  În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organism colegial de specialitate, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.

                        (2) Componenţa Consiliului Ştiinţific este alcătuită dintr-un număr de 7 membri titulari și membri de specialitate și un secretar numit de către președinte:

1)  preşedinte – directorul instituției;

2)  membru – directorul adjunct

3)  membru – reprezentant a instituțiilor de învățământ superior de specialitate de la nivel national, județean sau local;

4)  membru – reprezentant a instituțiilor muzeale regionale;

5)  membru – reprezentant a instituțiilor muzeale naționale;

6)  membru – reprezentanți a instituțiilor muzeale naționale;

7)  membru – personalitate marcantă din mediul academic științific - cultural sau istoric;

                       (3) Membrii Consiliului Ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de Directorul Muzeului.

                         (4) Consiliul Ştiinţific sprijină activitatea de acreditare și de cercetare și a instituției muzeale în toate problemele importante ale desfăşurării activităţii prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

a)      dezbate programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri organizatorice, bugete şi materiale pentru punerea lor în aplicare;

b)      sprijină şi alte programe de interes pentru instituţie și examinează programe muzeologice - istorice şi formulează aprecieri;

c)       propune colectivele de specialişti care folosind materialul ştiinţific şi cultural, realizează ghiduri, cataloage de expozoziții, pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor, ş.a.m.d.;

d)      se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii de importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii de bunuri de patrimoniu, starea colecţiilor şi măsurilor ce se impun, diversificarea modalităţilor de valorificare a patrimoniului de obiecte, date şi informaţii, formarea profesională a personalului, tematica tipăriturilor şi publicaţiilor, relaţii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialişti străini etc.;

e)       face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului;

f)       Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare pentru analizarea activităţilor proiectate pentru perioada care urmează, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare;

g)      se pronunţă asupra atribuţiilor incluse în fişele de post ale personalului de specialitate al Muzeului;

h)      analizează, aprobă sau respinge planul editorial al anuarului Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural.

                    (5)  Procesele verbale ale şedinţelor se semnează de membrii prezenți și se consemnează de către secretar într-un registru special.

                    (6) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor titulari prezenţi la ședință.

 (7) Comunicările privind ordinea de zi și materialele anexă se fac prin corespondență electronică. Prin excepție, după caz, se pot aproba prin corespondență electronică, activități de complexitate redusă, urmând a se prezenta în prima ședință raportul privind derularea acestora. Aprobarea prin corepondență electronică se va realiza cu respectarea numărului de voturi – majoritate simplă, din numărul membrilor titulari.

                   (8) Activitatea Consiliului Științific este neretribuită. Pentru membrii desemnați din structuri din alte localități se vor deconta cheltuieli de cazare, transport și masă, în limita prevederilor legale stabilite în acest sens.

         Art. 25. În cadrul Muzeului funcţionează următoarele comisii de specialitate, înfiinţate prin decizia directorului:

a)              Comisia de inventariere;

b)              Comisia de evaluare achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii obiecte expoziționale;

c)                Comisia de recepţie a serviciilor, bunurilor și lucrărilor;

d)             Comisia de casare;

e)                Comisia pentru protecţia civilă, tehnică P.S.I.;

f)        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;

g)      Comisia de etică şi disciplină;

h)      Alte comisii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

 

CAPITOLUL V.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

         Art. 26. Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, conform organigramei aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

         Art. 27. (1) Exercitarea funcției cu atribuții juridice în vederea avizării documentelor emise de către directorul instituție se realizează prin structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

        (2) Elaborarea normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern, se realizează de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul Primăriei Municipiului Oradea.

Art. 28. (1) Muzeul funcţionează structurat pe secţii conform organigramei după cum urmează:

I.     Secția istoria Cetății, Secția Istoria orașului Oradea, Centrul de studii religioase, Centrul de restaurare.

1)    se subordonează Directorului adjunct cu atribuţii ştiinţifice;

2)    colaborează cu celelalte secţii și birouri din cadrul Muzeului;

3)    poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica planului de cercetare potrivit specializării fiecăruia dintre arheologi şi cercetători;

4)    secţiile au în componenţă, cercetători științifici, muzeografi, restauratori și supraveghetori.

5)    Secția Istoria orașului Oradea este organizată 3 (trei) subsecții: subsecţia de Artă Orăşenescă, subsecţia Istorie modernă și contemporană, subsecţia Multiconfesional.

6)    Centrul de studii regioase poate funcționa ca structură cu membrii cooptați în baza unui parteneriat încheiat cu instituțiile de învățământ superior sau cu alte entități de specialiate în doemniu.

 Atribuţii:

a)    elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare;

b)    participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a muzeului;

c)     întreprinde cercetări de suprafaţă în vederea identificării de noi puncte arheologice;

d)    întocmeşte proiecte de cercetare arheologică;

e)     execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor;

f)      participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică încheiate de Muzeu;

g)    în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi necesarul de personal şi materiale;

h)    în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier;

i)       participă pe şantierele arheologice din judeţ şi în afara acestuia la solicitarea altor instituţii de specialitate;

j)      asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază în maxim 1 an calendaristic de la prelevare;

k)    înaintează restauratorilor materiale de restaurat, convenind asupra termenelor.

l)       întocmeşte documentaţia de şantier, atât la începerea, cât şi la încheierea cercetării pe un şantier arheologic;

m) valorifică ştiinţific şi expoziţional rezultatele cercetării;

n)    participă la organizarea de manifestări pe plan judeţean, naţional sau internaţional;

o)    ţine evidenţa la zi a colecţiilor;

p)    realizează ghidaj în expoziţii și în oraș;

q)    păstrează şi depozitează colecţiile de arheologie, conform normelor ştiinţifice aprobate de forurile de specialitate;

r)     asigură supravegherea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei;

s)      inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie;

t)      selecţionează piesele pentru restaurare;

u)    comunică şi propune şefului ierarhic superior modalităţi de conservare, salvare a vestigiilor şi colecţiilor;

v)    anual, până la data de 1 decembrie, comunică Serviciului Buget, Contabilitate, Administrativ situaţia cantitativ - valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în inventarele speciale;

w)  analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la care acesta este supus în activitatea sa;

x)    îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei.

II.    Birou arte vizuale - Biblioteca virtuală și Galeria de artă:

1.     se subordonează Directorului;

2.     colaborează cu celelalte secţii și birouri din cadrul Muzeului;

3.     poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica;

4.     biroul are în componenţă, bibliotecar, inginer de sistem, custode, supraveghetor și îngrijitor.

Atribuţii:

a)    participă la organizarea de manifestări pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional;

b)    ţine evidenţa la zi a patrimoniului, activităților și evenimentelor de specialitate;

c)     inventariază şi gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar;

d)    comunică şi propune directorului  modalităţi de îmbunătățile a activităților administrative și culturale.

e)     îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei.

III.  Birou administratriv

1)    se subordonează Directorului;

2)    colaborează cu celelalte secţii și birouri din cadrul Muzeului;

3)    poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica;

4)    biroul are în componenţă: tehnicieni, îngrijitori, mucitori necalificați.

Atribuții

a)    asigură şi urmăreşte întreţinerea în stare optimă de funcţionare şi exploatare a instalaţiilor electrice, sanitare, încălzire centrală, tâmplărie, lăcătuşerie, spații verzi etc.;

b)    asigură şi urmăreşte efectuarea operativă a lucrărilor de remediere a defecţiunilor ce apar la instalaţiile şi maşinile din dotarea instituţiei;

c)     execută lucrările de reparaţii curente la clădirile aflate în administrarea instituţiei (zidărie, zugrăveli, vopsitorii etc.);

d)    asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere  şi de consum, bunuri de inventar, mijloace fixe etc., necesare desfăşurării activităţilor specifice instituţiei;

e)     asigură administrarea optimă a spaţiilor din dotare;

f)      urmăreşte şi controlează întreţinerea curăţeniei în spaţiile Casei Albastre precum şi a spaţiilor exterioare aferente clădirilor din administrarea instituţiei;    

g)    urmăreşte realizarea planului deinvestiţii, reparaţii capitale, reparaţii accidentale;

h)    analizează ofertele, în limita competenţelor;

i)       se ocupă de organizarea tehnică a expoziţiilor permanente şi temporare;

j)      gestionează şi întreţine parcul auto;

k)    asigură şi urmăreşte paza şi protecţia bunurilor din administrarea instituţiei;

l)       asigură activitatea de Securitate şi Sănătate în Muncă din instituţie;

m) asigură activitatea de P.S.I. (situaţiile de urgenţă), de protecţie civilă şi  antiteroristă;

n)    asigură respectarea normelor de metrologie şi I.S.C.I.R.;

o)    asigură activitatea magaziei centrale a instituţiei (note recepţii pentru materiale, publicaţii, bilete, obiecte inventar etc. cât şi fişe de magazie, fişe obiecte inventar, fişe cu regim special, bon de consum, bon de transfer, liste de inventar, casări obiecte inventar, aprovizionarea către casierii şi magazinele instituţiei, aranjarea magaziilor etc.);

p)    îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei.

IV.  Compartimentul financiar - contabil, resurse umane și relații cu publicul

1)    se subordonează Directorului;

2)    colaborează cu celelalte secţii și birouri din cadrul Muzeului;

3)    biroul are în componenţă: consilieri, custode, casieri, educator muzeal.

Atribuții:

1)  răspunde de înregistrarea în contabilitate a veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, cu respectarea principiilor unicităţii, universalităţii, echilibrului, realităţii şi anualităţii, îndeplinind următoarele atribuţii:

2)  răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor extrabugetare, potrivit dispoziţiilor legale;

3)  urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii), cu respectarea dispoziţiilor legale;

4)      urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea dispoziţiilor legale;

5)      răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor;

6)      urmăreşte din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate de Muzeu;

7)      înregistrează cronologic şi sistematic operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii documentelor justificative în conturi sintetice şi analitice;

8)      întocmeşte şi prezintă trimestrial şi anual situaţiile financiare în structura şi la termenele prevăzute de lege;

9)      efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi;

10)  elaborează şi propune spre avizare contabilului-şef proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;

11)  potrivit dispoziţiilor legale, deschide conturi de disponibil pentru fiecare sursă financiară;

12)  întocmeşte următoarele tipuri de documente: fişele de evidenţă contabilă sintetică şi analitică, statele de   salarii, balanţa de verificare lunară, note contabile, centralizatoare, registrul de casă, alte documente privind operaţiunile de casă;

13)  răspunde de respectarea normelor legale cu privire la: existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, efectuarea recepţiilor şi inventarierilor, angajarea şi constituirea de garanţii, obligaţiile şi răspunderile gestionarului, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor înscrise în bilanţuri şi conturi de execuţie;

14)  întocmeşte toate raportările lunare obligatorii;

15)  ţine evidenţa concediilor  medicale;

16)  ţine evidenţa mijloacelor fixe din instituţie (proces verbal de recepţie, fişa mijloacelor fixe, registrul numerelor de inventar, bonuri de transfer, liste de inventar, casări, transferuri mijloace fixe la alte instituţii, etc.);

17)  întocmeşte documentaţia legală pentru concursuri, angajări, promovări, salarizare, pensionări, încetări de contracte individuale de muncă, sancţionări disciplinare (rezultate în urma cercetării prealabile prevăzute de lege), evidenţe statistice, acordări de indemnizaţii, promovări în grade profesionale şi avansări în gradaţii, sporuri şi alte drepturi salariale prevăzute de lege şi aprobate de conducerea Muzeului;

18)  stabileşte structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, potrivit legii;

19)  întocmeşte statul de funcţii;

20)  demarează procedura de evaluare a personalului şi gestionează  fişele de evaluare profesională individuală anuală;

21)  întocmeşte situaţii statistice, evidenţe de personal şi salarizare;

22)  întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă, potrivit legii;

23)  eliberează la solicitarea angajatului, documente care atestă activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie, în specialitate;

24)  ţine evidenţa concediilor fără plată şi a absenţelor nemotivate, a concediilor de odihnă;

25)  eliberează legitimaţii de serviciu personalului Muzeului şi întocmeşte adeverințele necesare dosarelor de pensionare;

26)  asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea;

27)  verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante;

28)  verifică legalitatea acordării sporurilor şi a gradaţiilor  aferente salariului de bază;

29)  verifică condiţiile legale ce trebuie îndeplinite în vederea încheierii şi încetării contractului de muncă;

30)  completează şi actualizează în formă scrisă şi electronică Registrul general de evidenţă al salariaţilor, care va cuprinde datele de identificare a tuturor salariaţilor, elementele care caracterizează contractele individuale de muncă ale acestora, situaţiile care intervin pe durata desfăşurării relaţiilor de muncă în legătură cu executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă;

31)  asigură secretariatul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

32)  gestionează fişele posturilor;

33)  întocmeşte şi depune la termenele stabilite statisticile privind activitatea de resurse umane, precum şi informaţiile şi documentele specifice domeniului resurselor umane solicitate de autoritate;

34)  întocmeşte proiectele actelor administrative  aplicabile domeniului său de activitate;

35)  întocmește documentația necesară pentru salariații care parcurg cursuri de perfecționare conform legislației în vigoare.

36)  îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea instituţiei.

37)  elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

38)  întocmeşte documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

39)  îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;

40)  aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

41)  constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;

42)  respectă legislaţi în materia achiziţiilor publice, respectiv prevederile  Legii 98/2016 privind  achiziţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii cu nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică / acordului cadru cu modificările şi completările ulterioare;

CAPITOLUL VI.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

 

Art. 29. (1) Cheltuielile de funcţionare ale muzeului, precum şi cheltuielile cu personalul sunt finanţate exclusiv de la bugetul local.

      (2) Muzeul poate să realizeze şi venituri proprii, precum şi să atragă alte surse de finanţare, potrivit legii.

      (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei constituie anexă la bugetul Consiliului Local al municipiului Oradea

Art. 30. Veniturile proprii se realizează din:

a)     taxe pentru ghidaj, intrare, evenimente etc.;

b)    executarea de lucrări de restaurare-conservare sau investigaţii fizico-chimice a bunurilor culturale aparţinând terţilor, cu respectarea prevederilor legale de funcționare în acest sens;

c)     executarea de replici după lucrări din patrimoniul muzeului;

d)    acordarea dreptului de reproducere a imaginilor;

e)     executarea de lucrări de redactare, tehnoredactare, editare-tipărire;

f)      închirierea de spaţii pentru diverse activităţi care nu contravin Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu respectarea Regulamentului  Intern a Muzeului;

g)    taxe de fotografiere sau filmare;

h)    taxe de participare la simpozioane, după caz;

i)       asocierea sau colaborarea pentru diverse activităţi culturale;

j)       comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor muzeului (cataloage, ilustrate, pliante, afişe etc.) prin standul muzeului;

k)    sponsorizări acceptate conform legislației de specialitate;

l)       donaţii acceptate de muzeu, preluate în formă autentică;

m)  contracte de cercetare și supraveghere arheologică;

n)    orice alte surse de venituri, conform legii.

Art. 31. (1) Veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice muzeului se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor şi programelor culturale şi pentru stimularea personalului.

(2) Veniturile din proiectele şi programele culturale locale, naţionale şi europene, veniturile din alte contracte, precum şi donaţiile şi sponsorizările vor fi utilizate strict pentru destinaţia pentru care au fost acordate.

Art. 32. Tarifele percepute pentru servicii vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, la propunerea conducerii muzeului.

 

CAPITOLUL VII.

DISPOZITII FINALE

 

Art. 33. (1) Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

a)     actul normativ de înfiinţare;

b)    Hotararea Consiliului Local, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare și a regulamentului de ordine intern;

c)     corespondenţă financiar-contabilă, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice;

d)    Regulamentul de Organizare și Funcționare

e)     Regulamentul Intern

f)      alte documente, potrivit legii.

Art. 34. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare sunt obligatorii pentru întregul personal angajat al muzeului.

 Art. 35. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile normative în vigoare.

(2) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propusă de către structura de conducere a Muzeului, în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Oradea.

 

Oradea - august 2019

ANEXA nr. 2 la HCL nr._____________________

 

 

 

APROB,

PRIMAR

Ilie Bolojan

 

 

STAT DE FUNCŢII

Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural

 

 

STRUCTURA

Funcţia contractualã

de conducere

de

executie

Treapta prof./grad

Nivelul studiilor

MUZEUL ORASULUI ORADEA - COMPLEX CULTURAL

DIRECTOR

 

II

S

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL SI RELATII CU PUBLICUL

 

CONSILIER

I

S

 

CONSILIER

I

S

 

CONSILIER

I

S

 

CONSILIER

I

S

 

CONSILIER

I

S

 

CUSTODE

IA

M

 

CASIER

 

M

 

CASIER

 

M

 

EDUCATOR MUZEAL

IA

S

BIROU ADMINISTRATIV

SEF BIROU

 

I

S

 

TEHNICIAN

I

M

 

TEHNICIAN

I

M

 

TEHNICIAN

I

M

 

INGRIJITOR

 

M

 

INGRIJITOR

 

M

 

INGRIJITOR

 

M

 

INGRIJITOR

 

M

 

MUNCITOR CALIFICAT

II

M

 

MUNCITOR CALIFICAT

II

M

 

MUNCITOR CALIFICAT

II

M

DIRECTOR ADJUNCT

DIRECTOR ADJUNCT

 

II

S

SECŢIA ISTORIA ORASULUI ORADEA                                1. ARTĂ ORȘENEASCĂ

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

CONSERVATOR

IA

S

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

2. ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANĂ

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

3. MULTICONFESIONAL

 

CONSERVATOR

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

SUPRAVEGHETOR

IA

M

 

SUPRAVEGHETOR

IA

M

SECTIA ISTORIA CETĂȚII

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

MUZEOGRAF

IA

S

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

CENTRUL DE RESTAURARE

 

RESTAURATOR

IA

S

 

RESTAURATOR

IA

S

 

RESTAURATOR

IA

S

 

RESTAURATOR

IA

S

CENTRUL DE STUDII RELIGIOASE

 

CERCETATOR STIINTIFIC

IA

S

 

CERCETATOR STIINTIFIC

IA

S

 

CERCETATOR STIINTIFIC

IA

S

BIROU ARTE VIZUALE

SEF BIROU

 

I

S

BIBLIOTECA VIRTUALĂ

 

BIBLIOTECAR

IA

S

 

INGINER DE SISTEM

IA

S

GALERIA DE ARTĂ

 

CUSTODE

IA

M

 

CUSTODE

IA

M

 

SUPRAVEGHETOR

 

M

 

 

DIRECȚIA  JURIDICĂ

 

Director executiv                                                             Şef serviciu

 Eugenia Borbei                                                                 Oltea Marc