Hotărârea nr. 726/2019

aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a statului de funcţii și a numărului de posturi al instituției

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

 

 H O T Ă R Â R E

     aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea,

  a statului de funcţii și a numărului de posturi al instituției

 

Analizând:

-       Nota de fundamentare nr.22875/12.08.2019 privind propunerea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi al instituției;

-       Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a numărului de posturi  al Direcției de Asistență Socială Oradea nr. 298045 din 20.08.2019

-       Raportul de specialitate nr. 300671 din 22.08.2019 privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a statului de funcţii și a numărului de posturi al instituției;

Vazând prevederile OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, astfel:

- Art.382Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică  prevederile privind funcţionarii publici

a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi alte categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică;”

- Art.405Structura de posturi se stabileşte pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), precum şi prin raportare la activităţile desfăşurate de categoriile de personal prevăzute la art. 382.” 

- Art.409 alin (1) “Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice și alin (3)  Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în situaţia modificării calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art. 405-407.”

Cu respectarea prevederilor:

Ø  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ø  Legii nr.53/2003  Codul muncii, actualizată, republicată;

Ø  Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

Ø  H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, actualizată;

Față de cele prezentate mai sus, intervin următoarele modificări în structura organizatorică a instituției:

-       desființarea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Sociale.

-       înființarea postului de natură contractuală de deservire de muncitor necalificat treapta II în cadrul Biroului Administrativ aflat în subordinea Serviciului Economico Financiar și Administrativ.

-       transformarea funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical SSD din cadrul Compartimentului Cabinete Medicale Școlare, în funcția contractuală de execuție de asistent medical debutant cu menținerea acesteia în cadrul compartimentului.

      Astfel,  se menține numărul total de posturi din cadrul instituției de 539 din care: 55 funcții publice (9 de conducere, 46 de execuție), 234 posturi contractuale (16 de conducere, 109 de execuție, 109 de deservire) și 250 posturi contractuale de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, modificându-se organigrama și statul de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea.

      Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1. Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială Oradea  conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții și numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistență Socială Oradea.

              Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Direcția de Asistență Socială Oradea

·         A.N.F.P. BUCUREŞTI, prin grija DASO

·         Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul instituţiei www.oradea.ro

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 726

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de  voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA
Anexa Nr.2
STAT DE FUNCŢII
şi numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea
"Funcţii publice-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea-cadru nr.153/2017"
Nr. crt.Funcţia publicăNivel studiiGrad/Grad profesionalNumăr posturi
Funcţii publice de conducere
1Director executivSI1
2Şef serviciu SI7
3Şef birouSI1
Total funcţii publice de conducere9
Funcţii publice de execuţie
4Consilier S superior44
5ConsilierS principal1
6ConsilierSasistent1
7ReferentMsuperior1
Total funcţii publice de execuţie46
Total funcţii publice 55
Posturi contractuale
"O.U.G. nr.57/2019, Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată şi actualizată, Legea-cadru nr.153/2017"
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad/treaptă profesional/ăNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Șef birouSI11
2Coordonator centruSII11
3Coordonator creșăS/PLII1414
4Inspector de specialitate SIA55
5Inspector de specialitate SI22
6Inspector de specialitateSII22
7Inspector de specialitateSdebutant11
8EducatorS1515
9Medic SpecialistS66
10Medic PrimarS99
11Medic StomatologS33
12Medic Primar stomatologS22
13Asistent MedicalS/SSD/PLprincipal4848
14Asistent MedicalS/SSD/PL99
15Asistent MedicalPLdebutant11
16Psiholog Spracticant22
17Asistent Social Spracticant11
18ReferentMIA11
19InfirmierăG/M8282
20ÎngrijitoareG/M1818
21Muncitor calificat G/MI33
22Muncitor necalificatG/MII11
23Șofer G/MI33
24Supraveghetor de noapteG/M22
25Asistent Medical ComunitarPL11
26Mediator sanitarM11
Total posturi contractuale23416109109
PLUSPLUS posturi contractuale:
ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 250 POSTURI
CONDUCEREEXEC.DESERV.
FUNCTIONARI PUBLICI : 55946
PERSONAL CONTRACTUAL:23416109109
ASISTENȚI PERSONALI : 250250
TOTAL: 53925156358
DIN CARE :
CENTRUL COMUNITAR GUTENBERG
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2Mediator sanitarM11
3Asistent Medical ComunitarPL11
ADĂPOSTUL DE NOAPTE
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Inspector de specialitateSdebutant11
2ÎngrijitoareG/M11
3Supraveghetor de noapteG/M22
CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITAS
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2Psiholog Spracticant11
CENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Consilier (funcție publică)Ssuperior11
2PsihologSpracticant11
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI
Nr. crt.Funcţia Nivel StudiiGrad profesionalNr.posturi totalNr. Post conducereNr.post. executieNr.post. deservire
1Coordonator centru SII11
2Inspector de specialitate SIA33
3Inspector de specialitateSII33
4Asistent Medical PLprincipal11
5ReferentMIA11
6ÎngrijitoareG/M11
DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU - RESURSE UMANE-SALARIZARE
Arina Moş Florentina Şchiop

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEAAnexa Nr.1
CEDT APROBAT
25155359539"PRIMAR,"
din care FUNCTII PUBLICECONSILIUL LOCALPRIMAR ILIE BOLOJAN
94655
din care POSTURI CONTRACTUALE:DIRECTOR EXECUTIV1
161091092341CONSILIUL DIRECTOR
din care ASISTENȚI PERSONALI AI PERS. HANDICAP
00250250
SERVICIUL PROGRAME SOCIALESERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIVSERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARESERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂSERVICIUL SOCIAL SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALESERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI
00000001
012377648
11111111
0
96
0
"COMPARTIMENT PROGRAME,STRATEGII ȘI RELAȚII CU ONG "CREȘE - ORADEACOMPARTIMENT CABINETE MEDICALE ȘCOLARECOMPARTIMENT CONTABILITATE PUBLICĂCOMPARTIMENT BUGETBIROU ADMINISTRATIVPERSONALI ȘI INDEMNIZAȚIICOMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALICOMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARECOMPARTIMENT ASISTENȚĂ PERSOANE VÂRSTNICEBIROU COORDONARE CENTRE SOCIALECOMPARTIMENT BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
09700082500000
11266721122213
014000100010
NR. 1NR. 2NR. 3NR. 4NR. 5 NR. 6NR. 7NR. 8NR. 9NR. 10NR. 11NR. 12NR. 13NR. 14CENTRUL COMUNITAR GUTENBERGADĂPOSTUL DE NOAPTECENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională DIGNITASCENTRUL SOCIAL cu destinație multifuncțională CANDEO
7877747775771070300
212221222222221211111
111111111111110000
Personal contractual
DIRECTOR EXECUTIVȘEF SERVICIU RESURSE UMANE- SALARIZARE
ARINA MOŞFLORENTINA ȘCHIOP
POSTURI CONTRACTUALE
FUNCȚII PUBLICE