Hotărârea nr. 725/2019

privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018) aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

06156afadeef3495de641506a0e5dc98e64defcf223ac2ef940dcc2a85ef3b12


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

 

H O T Ă R Â R E

privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2392/111/2018

(dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018),

                              aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor

 

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 297132 din 20.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 297119 din 20.08.2019, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea formularea și aprobarea răspunsului la interogatoriul încuviințat în Dosarul nr. 2392/111/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bihor;

Având în vedere:

-       Încheierea de ședință din data de 18 iunie 2019 prin care instanța a încuviințat proba cu interogatoriul și a comunicat un exemplar de pe interogatoriu pârâtului Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru a depune răspuns la interogatoriu în scris;

-       Interogatoriul încuviințat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018), comunicat la data de 18 iunie 2019;

Raportat la prevederile:

-          art. 355, alin. 1 Cod Procedură Civilă, potrivit cărora  ”Statul şi celelalte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condiţiile prevăzute la art. 194 lit. e)”;

-          art. 358 Cod Procedură Civilă, potrivit cărora ”Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât și alte probe, inclusiv prezumțiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.”

În baza proiectului de hotărâre și a avizului Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) şi art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

                 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă răspunsul la interogatoriul încuviințat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018),  aflat pe rolul Tribunalului Bihor, așa cum a fost acesta propus prin raportul de specialitate, după cum urmează:

 

Răspuns întrebare nr.1

Baza legală care a stat la baza adoptării HCL nr. 827/28.09.2017, modificat prin HCL nr. 597 din 2018:

  • Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Art. 8. - Structurile de vânzare cu amănuntul și cele în care se prestează servicii de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

  • Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Pct. 6. - Pentru continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor, consiliul local poate stabili orare de funcţionare prin regulamentele elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.

 

 

Răspuns întrebare nr. 2

  • Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Art. 8. - Structurile de vânzare cu amănuntul și cele în care se prestează servicii de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor.

  • Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Pct. 6. - Pentru continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor, consiliul local poate stabili orare de funcţionare prin regulamentele elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.

Răspuns întrebare nr. 3

S-au realizat studii de către Asociaţia de promovare a turismului din cadrul Municipiului Oradea, sens în care s-a constat o creştere a numărului turiştilor potrivit graficelor întocmite ceea ce a condus şi la declanşarea procedurilor privind integrarea oraşului Oradea în categoria oraşelor cu statut turistic.

Răspuns întrebare nr. 4

Conform art.14 din HCL nr. 597/2018 Completar sancțiunii contravenționale, agenții constatatori pot propune suspendarea avizului de funcționare până la obținerea avizului pentru orarul de funcționare.”

Sancţiunea suspendării activităţii agenţilor economici din zona centrală se aplică pe cale administrativă, prin Dispoziţia Primarului la propunerea Compartimentului Control Comercial din cadrul Poliţiei Locale.

Procedura de aplicare are loc prin aducerea la cunoştinţă a Dispoziţiei Primarului, iar încetarea acesteia are loc în momentul intrării în legalitate a agentului economic.

Răspuns întrebare nr. 5

        Măsura suspendării activităţii este o măsură de natură administrativă.

Răspuns întrebare nr. 6

Primarul municipiului Oradea dispune suspendarea activităţii agenţilor economici prin emiterea unei dispoziţii în baza OUG nr. 57 / 2019.

Răspuns întrebare nr. 7

Încetarea suspendării activităţii agenţilor economici are loc în momentul constatării respectării regulamentului, adică la momentul funcţionării potrivit orarului de funcţionare stabilit prin regulamentul amintit.

 

Art.2.  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Juridică.

               

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului judeţului Bihor,

-          Primarul municipiului Oradea,

-          Direcția Juridică,

-          se afişează pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 725

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 13  voturi  „pentru”, 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila