Hotărârea nr. 722/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.065 mp, reprezentând - drum de acces, situat în mun. Oradea, în zona str. Santăului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.065 mp, reprezentând - drum de acces, situat în mun. Oradea, în zona str. Santăului

Analizând Referatul de aprobare al primaruluiMunicipiului Oradea, încalitate de inițiator, înregistrat cu nr. 326615/1 din 16.09.2019 șiRaportul de specialitate, înregistrat sub nr. 326615 din 16.09.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.065 mp, teren cu destinația drum de acces - proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Santăului - cartierul Episcopia Bihor.

În conformitate cu Schița cadastrală anexată, acest imobil - teren cu destinația drum, se constituie cu scopul reglementării accesului la proprietățile private constituite în baza legii fondului funciar, din numărul topo. indicat în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Ținând seama de prevederile art. 36(1) și 104 lit.d) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale art. 78 din Ordinul nr. 7/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,

Văzândproiectul de hotărâreșiavizulconsultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 286 alin. (4) din

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 1.065 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

CF (sau nr. Adev. O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

1118/22

3692 - Episcopia Bihor

46.929

1.065

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu destinația drum de acces în zona str. Santăului - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Tehnică;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - O.C.P.I. Bihor;

  • - societatea Maricar Trans SRL prin grija DPI - Serviciul Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 26 septembrie 2019 Nr. 772


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila