Hotărârea nr. 715/2019

privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în

Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA

 

  Analizând Referatul de aprobare nr. 306455 din 28.08.2019 și Raportul de specialitate nr.306463 din 28.08.2019 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății RER Vest SA, ca urmare a demisiei formulate de domnul Tau Ioan,

Ţinând cont de adresa dlui. Tau Ioan înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 300386/22.08.2019

Având în vedere HCL nr. 1070/2017 privind  mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA,

             Luând în considerare prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

             Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. 2 lit. a),  alin. 3 lit.d) și  art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aprobă încetarea mandatului de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor  Societății RER Vest SA a domnului Tau Ioan, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 2 Se aprobă mandatarea doamnei Mocan Ioana Teodora în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea RER Vest SA, în locul domnului Tau Ioan.

Art.3 Se aprobă modificarea corespunzătoare a art. 2 din HCL nr. 1070/2017 privind numirea unui reprezentant al Municipiului Oradea, în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana mandatată conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Juridică

·         Societatea RER Vest SA

·         Dnul. Tau Ioan

·         Dna. Mocan Ioana Teodora

               

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 715

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila