Hotărârea nr. 713/2019

privind respingerea atestării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind respingerea atestării inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

 

           Având în vedere:   

·      Raportul Comisiei speciale de inventariere desemnată prin dispoziția Primarului nr. 1845/20.08.2019 privind Consituirea Comisiei speciale având ca atribuții  întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Oradea conform prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

·      Referatul de aprobare  nr. 297.639/20.08.2019 al Primarului municipiului Oradea privind motivarea și prezentarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

·      Raportul de specialitate nr.297.648/20.08.2019 al Direcției Economice-–Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

·      Extrase de Cărțile funciare nr.197063, 177242, 195592, 176789, 195798, 198030, 176791, 176790  din care rezultă intabularea dreptului de proprietate pentru bunurile cuprinse în proiect.

·      Fișele mijloacelor fixe

·      Hotărârea Guvernului nr. 867/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective

·      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

·      Hotărârea Guvernului nr. 1141/17.11.2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea de la Consiliul Judeţean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea

·      Protocolul de predare primire nr. 4396/CJB/08.04.2011 și nr. 66856/PMO/07.04.2011 privind predarea imobilelor aflate în patrimoniul public al județului Bihor și în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și preluarea acestor imobile în patrimoniul public de către Municipiul Oradea și în administrarea Consiliului Local Oradea,

·      Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 178/07.10.2010 privind transferul Spitalului Clinic Județean Oradea din subordinea Consiliului Județean Bihor în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

·      Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018 privind acordarea avizului consultativ Liceului ,, Onisifor Ghibu’’ pentru modificarea denumirii din liceu theoretic în colegiu national,

·      Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/05.07.2019 privind acordarea titlului de ,,Colegiu Național’’ Liceului Teoretic ,, Onisifor Ghibu’’ din municipiul Oradea, județul Bihor,

·      Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare din Municipiul Oradea,

·      Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2113./17.09.2007 privind înființarea Liceului Teologic ,, Episcop Roman Ciorogariu’’ în Municipiul Oradea,

·      Dispoziția Inspectorului Școlar General nr.91/12.07.1995 privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ Școala cu cls.I-VIII nr.14,

·      Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/13.12.2011 privind  aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,

·      Prptocolul de predare-primire încheiat la data de 01.08.2000 privind predarea  clădirii  Liceului Teoretic ,, Onisifor Ghibu’’ situate în Oradea, str. Onisifor Ghibu nr.3,

·      Protocolul de predare primire ]ncheiat la data de 01.08.2000 privind predarea clădirii  Școlii cu cls I-VIII ,, A. Mureșan’’ situate  în Oradea,str. Aluminei nr.88

·      Protocolul de predare primire nr.1318/15.09.2000 privind predarea clădirii Școlii 08 ,,Dacia’’ cu sediul în Oradea, str. Dacia nr.25,

·      Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.78/30.05.2019 privind abrogarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor

·      Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 761/30.11.2010 privind preluarea patrimoniului  Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea din patrimoniul public al Consiliului Județean Bihor în patrimoniul public al Municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea,  

·      Declaraţia pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale potrivit căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii

·      HCL nr.237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

·      Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor, cu modificările și completările ulterioare

·      Prevederile art. 286 - 288, art. 289 alin. (5) şi alin. (6) şi art. 290 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Luând în considerare  proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.(2)  lit.c), art. 135, art. 139 alin. (1) și art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.I. Se respinge modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea, însușit prin HCL nr. 237/1999  privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, actualizată și modificată și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea „Bunuri imobile”, după cum urmează:

a) se respinge abrogarea pozițiile nr. 6480 și 6481;

b) se respinge modifiacarea următoarele poziții:

- la poziţia nr. 6479, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala Gimnazială Dacia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, Bulevardul Dacia, nr. 25, Corp C1, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafață construită la sol 1.824 mp, suprafața construită desfășurată 5.154 mp,  regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E, nr. cadastral 197063- C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960 - 1975”,  coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.011,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare –primire nr. 1318/15.09.2000,  Dispoziția  Insectorului Școlar General al Județului Bihor, nr.91/07.1995, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/ 13.12.2011, Carte funciară nr. 197063 Oradea”.

                - la poziția nr. 6487, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu – corp A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88,  cu pereți sau cadre din beton armat, suprafață construită la sol 1.081 mp, suprafața construită desfășurată 3.167,42 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E + pod, nr. cadastral 177242-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.385,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010, Carte funciară  nr. 177242 Oradea”.

                - la poziția nr. 6488, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Corp B”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, cu pereți sau cadre din beton armat, suprafața construită la sol 449 mp, suprafața construită desfășurată 1.286,19 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E + pod, nr. cadastral 177242-C2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „571,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/ 14.06.2010, Carte funciară  nr. 177242 Oradea”;

                - la poziția nr. 6489, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu – Sală de sport”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88,  cu pereți sau cadre din beton armat, suprafața construită la sol 235 mp, regim de înălțime P + 1 E parțial, suprafața construită desfășurată 312,28 mp, nr. cadastral 177242-C3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „162,72 ”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.2113/17.09.2007, Hotărârea Consiliului Local nr.390/14.06.2010, Carte funciară  nr. 177242 Oradea”.

- la poziția nr. 6557, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Național Onisifor Ghibu - Corp I”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3,  cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafața construită la sol 2.332 mp, suprafața construită desfășurată 6.996 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E, nr. cadastral 195592-C1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.389,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000,  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/ 05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară  nr. 195592 Oradea”.

                - la poziția nr. 6558, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Național Onisifor Ghibu - Corp II”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale fără cadre din beton armat, suprafața construită la sol 734 mp, suprafața construită desfășurată 2.202 mp, regim de înălțime Subsol tehnic parțial + P + 2 E,  nr. cadastral 19559-C2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „988,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/ 05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară  nr. 195592 Oradea”.    

                - la poziţia nr. 7180, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Școala Gimnazială Dacia”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, Bulevardul Dacia, nr. 25, categoria de folosință: curți construcții, teren parțial împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 8.699 mp, nr. cadastral 197063, vecinățăți Nord – teren proprietate privată, Sud – drumul public Bulevardul Dacia, Est – teren proprietate publică, Vest – teren proprietate publică” coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.263,47”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 206/2000, Protocol de predare –primire nr. 1318/15.09.2000, Dispoziția  Insectorului Școlar General al Județului Bihor, nr.91/07.1995, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/ 13.12.2011, Carte funciară  nr. 197063 Oradea”;

                - la poziția nr. 7183, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Aluminei nr. 88, categorie de folosință: curți construcții, teren împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 8.730 mp, nr. cadastral 177242, vecinățăți Nord –proprietate publică, Sud – proprietate privată și proprietate publică, Est – proprietate privată, Vest – drumul public Strada Aluminei ”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1969”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „497,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Hotărârea Consiliului Local nr.390/ 14.06.2010 Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr.2113/17.09.2007,  Carte funciară  nr. 177242 Oradea”.

                - la poziția nr. 7202, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Colegiul Național Onisifor Ghibu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oradea, strada Onisifor Ghibu nr. 3, categorie de folosință: curți construcții, teren împrejmuit cu gard de beton, suprafața de 16.167 mp, nr. cadastral 195592, vecinățăți Nord – drumul public Aleea Zidarilor , Sud – proprietate publică parc, Est – drumul public Aleea Onisifor Ghibu, Vest – drumul public Aleea Peneș Curcanul”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1975”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.960,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 206/2000, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4430/05.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr. 1328/19.12.2018, Protocol de predare-primire încheiat în 01.08.2000, Carte funciară  nr. 195592 Oradea”.

c) după poziția nr.7252 se introduc unsprezece poziții, pozițiile nr.7253-7263, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pozițiile 7260-7263, prin excepție  se vor aproba  și aviza ulterior.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 713

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 13  voturi  „pentru”  și  8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1la HCL /2019
Rectificare buget local pe anul 2019
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
VENITURI"40,920.00""49,825.00""8,905.00"
Sume repartizate din Fondul la dispozitia consiliului judetean04.02.05Functionare0.00100.00100.00fd
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06Functionare"28,774.00""37,579.00""8,805.00"V"8,071.27"833.73"8,905.00"
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50Functionare"8,897.12""8,107.68"-789.44C"8,071.27"833.73"8,905.00"
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.02.03Functionare"-154,583.27""-154,627.56"-44.290.000.000.00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare37.02.04Dezvoltare "154,583.27""154,627.56"44.29
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat39.02.07Dezvoltare "3,248.88""4,038.32"789.44
CHELTUIELI"78,326.75""87,231.75""8,905.00"
CAP.51.02.01.03 Autoritati executive0.0020.1020.10
Sisteme climatizare tip individual pe perete cladire PMO71.01.30Dezvoltare 0.0020.1020.10
Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale"1,816.00""9,759.02""7,943.02"
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale50.04Functionare"1,816.00""9,759.02""7,943.02"
Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala0.00128.25128.25
Cap. 61.02. 50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale0.00128.25128.25
Uniforme si echipament20.05.01Functionare0.00128.25128.25
Cap.65.02 Invatamant"2,163.41""2,227.41"64.00
Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar152.63152.630.00
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr.4623.7023.700.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare15.0014.47-0.53
Reparații curente20.02Funcționare4.000.00-4.00
Lenjerie și accesorii de pat20.05.03Funcționare0.009.239.23
Alte obiecte de inventar20.05.30Funcționare4.700.00-4.70
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr.53128.93128.930.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Funcționare107.50112.505.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare13.0011.00-2.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Funcționare8.435.43-3.00
Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior"1,121.02""1,121.02"0.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Avram Iancu”275.63275.630.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Funcționare220.74221.741.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv"20.01.08Funcționare11.279.27-2.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare37.6242.625.00
Pregătire profesională20.13Funcționare6.002.00-4.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Octavian Goga”212.10212.100.00
Furnituri de birou20.01.01Funcționare6.008.002.00
Materiale de curățenie20.01.02Funcționare7.008.001.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Funcționare170.15164.15-6.00
"Apă, canal și salubritate"20.01.04Funcționare15.9517.952.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Funcționare13.0014.001.00
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Oltea Doamna”269.32269.320.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Funcționare250.82252.021.20
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare18.5017.30-1.20
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”22.9722.970.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv"20.01.08Funcționare7.407.20-0.20
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare15.5715.770.20
Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ”Szacvay Imre”341.00341.000.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.03Funcționare320.00311.00-9.00
"Apă, canal și salubritate"20.01.04Funcționare21.0030.009.00
Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior775.15775.150.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Ady Endre”39.9063.1423.24
Alte obiecte de inventar20.05.30Funcționare0.0010.2410.24din chirii"mese, banci"
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare39.9052.9013.00din chirii"mat igienizare, diverse"
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr”11.1613.402.24
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii20.30.30Funcționare11.1613.402.24transp olimpiade
Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ”Constatin Brâncuși”63.4563.450.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv"20.01.08Funcționare10.759.75-1.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.30Funcționare52.7050.70-2.00
Pregătire profesională20.13Funcționare0.003.003.00
Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO660.64635.16-25.48
"Apa, canal si salubritate"20.01.04Functionare8.0021.0013.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30Functionare652.64614.16-38.48
Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului114.61178.6164.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30Functionare94.6132.61-62.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare20.0082.0062.00
Achizitie echipamente joaca 71.01.30Dezvoltare 0.0064.0064.00
Cap.66.02.06 Sanatate"9,213.00""9,358.54"145.54
Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale"3,232.00""3,377.54"145.54
Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii51.02.28Dezvoltare "3,232.00""3,377.54"145.54
Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica DASO"5,981.00""5,981.00"0.00
Salarii de baza10.01.01Functionare"5,281.00""5,181.00"-100.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30Functionare700.00800.00100.00
"Cap.67.02 Cultura, recreere si religie "74.0090.6616.66
Cap. 67.02.05.01 - Sport74.0090.6616.66
Alte transferuri de capital catre institutii publice51.02.29Dezvoltare 74.0090.6616.66
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala "5,716.85""6,111.85"395.00
Subcap. 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii DASO Centru Zi535.00535.000.00
Salarii de baza10.01.01Functionare470.00455.00-15.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30Functionare65.0080.0015.00
Subcap. 68.02.11 - Crese DASO"5,163.00""5,163.00"0.00
Salarii de baza10.01.01Functionare"4,437.00""4,287.00"-150.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30Functionare569.00719.00150.00
Reparatii curente 20.02Functionare11.0040.0029.00
Materiale sanitare20.04.02Functionare11.0017.006.00
Alte obiecte de inventar20.05.30Functionare135.00100.00-35.00
Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale18.85413.85395.00
Separare consum de apa rece la Blocurile Sociale situate pe str Voltaire nr.2 si 2A71.01.30Dezvoltare 17.85362.85345.00
Amenajare centru social rezidential pentru persoane adulte str.Iuliu Hossu nr.3771.01.30Dezvoltare 1.0051.0050.00
" Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ""17,032.01""16,630.01"-402.00
Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO"2,865.00""2,822.00"-43.00
Inlocuire retea de apa pe str. Octavian Goga si extindere retea apa pe str. Herbert Spencer55.01.12Dezvoltare 500.00470.00-30.00
Extindere reţea apă și canalizare menajeră pe strada Făgăraşului55.01.12Dezvoltare 425.00400.00-25.00
"Extindere retea de apa si canalizare menajera, str. Spartacus nr. 50, locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialistilor din sanatate "55.01.12Dezvoltare 310.00320.0010.00
Demolare turn apa str. Uzinelor55.01.12Dezvoltare 130.00132.002.00
"Relocare retele apa, canalizare menajera si pluviala in zona Pod Dacia - B-dul Magheru"55.01.12Dezvoltare "1,500.00"0.00"-1,500.00"
"Deviere retele edilitare pasaj Magheru,mun. Oradea"55.01.12Dezvoltare 0.00"1,500.00""1,500.00"
"Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ""14,167.01""13,808.01"-359.00
"Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Iosif Vulcan nr. 14 (exec)"71.01.30Dezvoltare 300.00133.00-167.00
"Reabilitare fatada stradala, calcane laterale si invelitoare imobil situat pe str. Primariei nr.54"71.01.30Dezvoltare 251.00100.00-151.00
Reabilitare fațadă imobil str. Republicii nr.1571.01.30Dezvoltare 200.006.00-194.00
"Rk imobil situat pe Str. Patriotilor, nr.4 si 4/A (Palatele Adorjan) (PT, exec)"71.03Dezvoltare 500.00181.00-319.00
"Construire hale de depozitare,ateliere si birouri str.Atelierelor"71.01.01Dezvoltare "2,916.01""3,288.01"372.00
Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii71.01.01Dezvoltare "10,000.00""10,100.00"100.00
Cap. 74.02 - Protectia mediului650.00693.0043.00
Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale650.00693.0043.00
Statie de pompare ape pluviale str. Calea Bihorului in zona Depou CFR55.01.12Dezvoltare 650.00693.0043.00
Cap. 81.02 - Combustibili si energie0.00551.43551.43
Cap. 81.02.06 - Energie termica- Termoficare0.00551.43551.43
Reabilitarea si modernizarea racordului termic primar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vladimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)55.01.12Dezvoltare - 352.29 352.29
"Realizare racord termic si instalare minipunct termic la Gradinita 31, Decebal nr. 43 (PT + Execuție)"55.01.12Dezvoltare - 199.14 199.14
Cap.84.02 Transporturi"41,661.48""41,661.48"0.00
Cap.84.02.03.03 Strazi"41,661.48""41,661.48"0.00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE81.04Dezvoltare " 10,029.52 "" 11,934.38 ""1,904.86"
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL"58.01.01Dezvoltare " 4,564.76 "" 4,279.03 "-285.73
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) BL"58.01.02Dezvoltare " 27,067.20 "" 25,448.07 ""-1,619.13"
Venituri"8,905.00"
donatii si sponsorizari
fond la dispoz CJ100.00
sume defalcate TVA pt echilibr"8,805.00"
Cheltuieli"8,905.00"
fd rezerva"7,943.02"
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DPI 0.00
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate DMPFI
redistribuirea sumelor alocate între obiectivele gestionate D Tehnica
redistribuirea sumelor DASO0.00
inv CAO0.00
inv Termoficare551.43
utilitati unit de invat
olimpiade2.24
invatam :din chirii23.24
pmo invatam-25.48
sist climatiz pmo20.10
transfer csm sist climatiz16.66
Spit Mun sume din chirii pt inv145.54
echipam prot antitero Jandarmi128.25
palat episcopal -sume Fond CJ100.00
0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2la HCL /2019
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019
Capitolul 6510 Învăţământmii lei
Denumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
Total cap.65.10 Invatamant
Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Nr.16
Venituri30.50192.50162.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice30.10.05.3016.0048.0032.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.5014.50144.50130.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.030.00-10.00-10.00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.040.0010.0010.00
Cheltuieli127.31289.31162.00
Fond aferent platii cu ora10.01.11124.02251.02127.00
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.073.296.293.00
Alte obiecte de inventar20.05.300.0022.0022.00
"Masini, echipamente si mijloace de transport"71.01.020.0010.0010.00
Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Dacia102.72102.720.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3067.7265.72-2.00
Reparatii curente20.0235.0037.002.00
Total cap.65.10.04.01 Învatamânt secundar inferior -Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu412.05412.050.00
Fond aferent platii cu ora10.01.11406.55406.23-0.32
Contributia asiguratorie pentru munca10.03.075.505.820.32
Total cap.65.10.04.02 Învatamânt secundar superior -Liceul Teologic Baptist Emanuel
Venituri10.0010.680.68
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.10.5010.0010.680.68
Cheltuieli0.321.000.68
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.300.321.000.68
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teologic Penticostal Betel
Venituri0.000.000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)37.10.030.00-300.00-300.00
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.040.00300.00300.00
Cheltuieli922.32922.320.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii20.30.30922.32622.32-300.00
Alte active fixe71.01.300.00300.00300.00
Total cap.65.10.11.03 Internate si cantine -Liceul Teoretic Aurel Lazar46.4946.490.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.090.004.004.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.3046.4942.49-4.00
Capitolul 6610 Sanatate
Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanumii lei
Denumirea indicatorilorCodPlan PropuneriInfluente
VENITURI"130,816.57""135,195.96""4,379.39"
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"130,076.57""134,310.42""4,233.85"
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii43.10.14740.00885.54145.54
CHELTUIELI"64,465.53""68,844.92""4,379.39"
Furnituri de birou20.01.01325.58321.48-4.10
Materiale pentru curatenie20.01.02504.38452.38-52.00
"Iluminat,incalzit si forta motrica"20.01.03"3,683.05""3,983.05"300.00
"Apa, canal si salubritate"20.01.04"1,110.00""1,210.00"100.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"3,202.20""3,015.80"-186.40
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30"5,584.21""5,864.21"280.00
Reparatii curente20.02"1,404.00""1,254.00"-150.00
Medicamente20.04.01"37,058.57""41,327.68""4,269.11"
Materiale sanitare20.04.02"3,773.74""3,523.14"-250.60
Reactivi20.04.03"3,380.97""3,215.70"-165.27
Alte obiecte de inventar20.05.30"1,016.50""1,116.50"100.00
Materiale de laborator20.09179.36172.47-6.89
Construire imprejmuire front stradal sectia neuro-psihiatrie71.01.0197.00160.0063.00
Construire imprejmuire front vestic cca 60 ml sectia TBC71.01.0124.0054.0030.00
"Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru pavilion extern pentru servicii suport , str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor"" (fazele :DTAC,PT,DE) "71.01.010.0039.4439.44
Computer tomograf71.01.02684.05538.51-145.54
Computer tomograf BL71.01.02500.00645.54145.54
Autovehicul dotat cu targa transport pacienti71.01.024.2564.2560.00
Vehicule cu utilizare speciala (transport pacienti)71.01.02407.40497.4090.00
Generator de oxigen71.01.02192.000.00-192.00
Caucior mobil pentru transport tavi71.01.0230.000.00-30.00
Autoizoterma transport alimente71.01.02100.000.00-100.00
Marmita indirecta electrica71.01.0210.000.00-10.00
Tigaie basculanta electrica71.01.0210.000.00-10.00
Cuptor convectie 10 tavi GN 1/1 alimentare electrica exterior si interior din inox alimentar71.01.0230.000.00-30.00
Centrifuga cu 64 locuri71.01.0215.0036.0021.00
Vitrina pentru stocarea produselor de sange71.01.0210.0048.0038.00
Ansamblu format din agitator si incubator pentru trombocite71.01.027.0034.0027.00
Sistem imobilizare cu accesorii pentru iradierea sanului si plamanului71.01.0258.8758.970.10
Monitor functii vitale de medie performanta71.01.020.005.005.00
Server date cu licenta Windows71.01.020.0080.0080.00
"UPS 3,6 KVA"71.01.020.0020.0020.00
Echipament stocare date retea 71.01.020.006.006.00
Switch Cisco - 48 porturi GB71.01.020.0012.0012.00
"Combine de electroterapie,unde scurte"71.01.020.0040.0040.00
Centrifuga pentru centrifugare la rece a probelor71.01.020.0040.0040.00
"Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului ,, Construire corp (P+5) Spital cu specialitati pediatrice cu legaturi functionale si pavilion extern pentru servicii suport aferente - Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor"" (fazele :DTAC,PT,DE) "71.01.30207.870.00-207.87
"Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului ,, Construire corp (P+5) Spital cu specialitati pediatrice cu legaturi functionale , str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor"" (fazele :DTAC,PT,DE) "71.01.300.00207.87207.87
RK Pavilion I71.03228.0028.00-200.00
"RK Pavilion III - Proiectare, executie si autorizare sisteme detectie incendiu - sectia psihiatrie 2"71.030.0096.0096.00
Proiectare si executie lucrari de recompartimentare fara modificari structurale etaj III corp B pentru sectia de ATI cu 10 paturi71.03627.53677.5350.00
Capitolul 6610 Sanatate
Spitalul Clinic Judetean de Urgentamii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod Plan PropuneriInfluente
ITOTAL VENITURI "280,294.80""291,158.47""10,863.67"
Venituri din prestari de servicii33.10.08"6,749.42""4,968.31""-1,781.11"
Venituri din cercetare33.10.20145.00227.5082.50
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate33.10.21"105,306.11""114,468.68""9,162.57"
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat33.10.30"88,804.04""89,858.04""1,054.00"
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati33.10.50650.00567.50-82.50
Alte venituri din valorificarea unor bunuri39.10.5012.1313.461.33
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local37.10.03"-7,830.23""-5,755.12""2,075.11"
Varsaminte din sectiunea de functionare37.10.04"7,830.23""5,755.12""-2,075.11"
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare42.10.70"1,899.93""1,903.04"3.11
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale43.10.33"72,475.73""74,891.73""2,416.00"
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent48.10.01.01"4,252.44""4,260.21"7.77
CHELTUIELI TOTAL"207,716.38""218,648.95""10,863.67"
Salarii de baza10.01.01"144,062.00""143,912.00"-150.00
Alte drepturi salariale in bani10.01.30"2,513.13""2,663.13"150.00
Materiale pentru curatenie20.01.02"1,159.48""1,143.48"-16.00
Carburanti si lubrifianti20.01.05181.79177.79-4.00
Piese de schimb20.01.06190.00189.24-0.76
"Posta, telecomunicatii"20.01.08376.50386.5010.00
Materiale si prestari servicii cu caracter functional20.01.09"8,608.48""10,379.48""1,771.00"
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare20.01.30"4,639.60""4,469.59"-170.01
Hrana pentru oameni20.03.01"1,883.00""1,913.00"30.00
Medicamente20.04.01"16,051.77""17,431.79""1,380.02"
Materiale sanitare20.04.02"14,377.81""17,849.85""3,472.04"
Reactivi20.04.03"6,242.99""6,968.51"725.52
Dezinfectanti20.04.04"1,365.00""1,282.00"-83.00
Alte obiecte de inventar20.05.30"1,324.88""1,344.80"19.92
Deplasari interne20.06.01106.86104.50-2.36
Deplasari in strainatate20.06.0295.2284.92-10.30
Materiale de laborator20.09255.40250.36-5.04
Consultanta si expertiza20.12209.00219.0010.00
Pregatire profesionala20.13219.00217.71-1.29
Protectia muncii20.14224.35239.6915.34
Chirii20.30.04113.40104.89-8.51
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30797.72"6,591.72""5,794.00"
Finantarea nationala58.01.01855.31858.643.33
Finantarea externa nerambursabila58.01.02"4,846.73""4,854.50"7.77
"Masini, echipamente si mijloace de transport"71.01.02"2,719.00"725.00"-1,994.00"
Sterilizator cu abur de capacitate mare71.01.02"1,935.00"645.00"-1,290.00"
Masina de spalat si dezinfectat instrumentar71.01.02784.000.00-784.00
Blender High Flow BL71.01.020.008.008.00
Blender High Flow BS71.01.020.0072.0072.00
"Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"71.01.0380.000.00-80.00
Blender High Flow BL71.01.038.000.00-8.00
Blender High Flow BS71.01.0372.000.00-72.00
mii lei
Clubul Sportiv Municipal
Nr.crtDenumirea indicatorilorCod PlanPropuneri Influenţe
Cap.67.10.05.01 Sport
ITotal Venituri"1,015.65""1,173.49"157.84
1Donatii si sponsorizari37.10.01941.65"1,082.83"141.18
2Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare43.10.1974.0090.6616.66
IITotal Cheltuieli"11,026.26""11,184.10"157.84
1"Apa, canal, salubritate"20.01.0435.0045.0010.00
2Materiale si prestari de servicii cu caracter functional20.01.09"10,844.26""10,955.44"111.18
3Alte obiecte de inventar20.05.30147.00167.0020.00
4"Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale"71.01.030.0016.6616.66
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.2.1la HCL /2019
Credite angajament multianuale
Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu mii lei
Nr. crt.Denumire obiectivCredite angajament Initiale 2020Propunere credite angajament 2020Propunere credite angajament 2021
1Generator de oxigen380.00380.00192
2Carucior mobil pentru transport tavi60.000.00
3Autoizoterma transport alimente200.000.00
4Marmita indirecta electrica30.000.00
5Tigaie basculanta electrica20.000.00
6Cuptor convectie 10 tavi GN 1/1 alimentare electrica exterior si interior din inox alimentar50.000.00
7Autovehicul special transport instrumentar steril/nesteril100.00100.00
8RK Pavilion I0.00318.00
9"Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului ,, Construire corp (P+5) Spital cu specialitati pediatrice cu legaturi functionale , str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor"" (fazele :DTAC,PT,DE) "0.00200.00
10"Elaborare proiect pentru autorizare , proiect tehnic de executie,expertiza tehnica, audit energetic al cladirii, asistenta tehnica din partea proiectantului pentru pavilion extern pentru servicii suport , str. Corneliu Coposu, nr. 12, jud. Bihor"" (fazele :DTAC,PT,DE) "0.00160.00
TOTAL840.00"1,158.00"192.00
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.3la HCL /2019
Bugetul creditelor externe pe anul 2019
mii lei
Nr.crtDenumirea indicatorilorCodSectiuneaPlanPropuneriDiferente
Venituri"108,500.00""103,462.33""-5,037.67"
Sume aferente creditelor externe41.06.03.01Dezvoltare "108,500.00""103,462.33""-5,037.67"
Cheltuieli"105,001.67""99,964.00""-5,037.67"
Cap. 51.06.01.03 - Autoritati publice si actiuni externe0.00"2,380.00""2,380.00"
Reabilitarea cladirii PMO (proiectare+executie)71.01.30Dezvoltare 0.00"2,380.00""2,380.00"
Cap. 65.06- Invatamant"1,853.61"0.00"-1,853.61"
Cap. 65.06.03.01 - Invatamant prescolar794.530.00-794.53
"Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie antepreșcolară si prescolara în Municipiul Oradea"580101Dezvoltare 42.990.00-42.99
"Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie antepreșcolară si prescolara în Municipiul Oradea"580103Dezvoltare 751.540.00-751.54
Cap. 65.06.04.01 - Invatamant secundar inferior793.740.00-793.74
"Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BL"580101Dezvoltare 21.360.00-21.36
"Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea ch neelig"580103Dezvoltare 523.920.00-523.92
"Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice Scoala Gimnaziala nr.11"710130Dezvoltare 248.460.00-248.46
Cap. 65.06.04.02 - Invatamant secundar superior265.340.00-265.34
Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea580101Dezvoltare 43.110.00-43.11
Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul Oradea580103Dezvoltare 222.230.00-222.23
Cap. 66.06 - Sanatate"9,013.03""12,322.00""3,308.97"
Cap. 66.06. 06.01 - Spitale generale"8,797.53""12,322.00""3,524.47"
Extindere ambulatoriu Corp B Spitalul Clinic de Urgenta Oradea etapa I si Etapa II580101Dezvoltare 363.530.00-363.53
Extindere ambulatoriu Corp B UPU Spitalul Clinic de Urgenta Oradea710130Dezvoltare "8,200.00""12,322.00""4,122.00"
Îmbunătățirea serviciilor medicale trasfrontariere prin dotarea cu echipamente medicale modernizae în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitaulul Central Județean Bekes 710130Dezvoltare 234.000.00-234.00
Cap. 66.06. 50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii215.500.00-215.50
"Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta"710130Dezvoltare 215.500.00-215.50
"Cap. 67.06 - Cultura, recreere si religie"832.690.00-832.69
"Subcap. 67.06.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei"832.690.00-832.69
"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 1"710130Dezvoltare 384.100.00-384.10
"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 2"710130Dezvoltare 448.590.00-448.59
"Cap. 70.06 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica""5,755.54""19,398.00""13,642.46"
Cap. 70.06.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte"1,117.14"0.00"-1,117.14"
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PC 82,PB 81,PB 83,PB 74,6/A in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 141.560.00-141.56
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PC 82,PB 81,PB 83,PB 74,6/A in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 4.130.00-4.13
Reabilitare termică blocului de locuinţe G6 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea 580101Dezvoltare 135.330.00-135.33
" Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB146,PB 147,PB 138,PB 131 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiu Oradea "580101Dezvoltare 94.740.00-94.74
" Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB 176,PB 127,P128,AN 122,AN123,AN 124,in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 111.590.00-111.59
" Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB 176,PB 127,P128,AN 122,AN123,AN 124,in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 40.000.00-40.00
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe X 21,X 23,PB 14,M 7 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 91.650.00-91.65
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe X 21,X 23,PB 14,M 7 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 30.000.00-30.00
Reabilitare termică blocului de locuinţe bloc turn Parc Traian in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea 580101Dezvoltare 38.290.00-38.29
Reabilitare termică blocului de locuinţe bloc turn Parc Traian in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea 580103Dezvoltare 22.000.00-22.00
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PC 129,PB 130,PB 132,PB 133,PB 134 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 117.020.00-117.02
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PC 129,PB 130,PB 132,PB 133,PB 134 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 2.020.00-2.02
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe R 119,AN 121,AN 120,PB 117, AN 4 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 115.380.00-115.38
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe R 119,AN 121,AN 120,PB 117, AN 4 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 20.000.00-20.00
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB 135,PB 136,PB 137,PC 139,PB 140,PB 141,PB 142 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580101Dezvoltare 148.900.00-148.90
"Reabilitare termică blocuri de locuinţe PB 135,PB 136,PB 137,PC 139,PB 140,PB 141,PB 142 in vederea cresterii eficientei energetice în municipiul Oradea "580103Dezvoltare 4.530.00-4.53
"Cap. 70.06.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale""4,638.40""19,398.00""14,759.60"
"Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural al obiectivului Muzeului Francmasoneriei din Oradea"580103Dezvoltare "1,877.59"0.00"-1,877.59"
Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession 580101Dezvoltare 99.140.00-99.14
Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession 580103Dezvoltare 560.860.00-560.86
"Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului "580101Dezvoltare 273.090.00-273.09
"Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I "580101Dezvoltare 139.78"2,239.78""2,100.00"
"Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I "580102Dezvoltare 0.00"12,900.00""12,900.00"
"Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I "580103Dezvoltare "1,687.94""1,878.22"190.28
Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii710130Dezvoltare 0.00"2,380.00""2,380.00"
"Cap. 80.06 - Actiuni generale economice,comerciale si de munca"833.460.00-833.46
Cap. 80.06.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala833.460.00-833.46
Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri;Cresc Oradea Mare710130Dezvoltare 500.000.00-500.00
"Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapaIII. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III "580101Dezvoltare 126.520.00-126.52
"Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapaIII. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III "580103Dezvoltare 206.940.00-206.94
Cap. 81.06 - Combustibili si energie"12,459.00""11,966.00"-493.00
Cap. 81.06.06 - Energie termica"12,459.00""11,966.00"-493.00
Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei710130Dezvoltare "5,779.00""6,409.00"630.00
"Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m3/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare (SF+PT+Executie)"710130Dezvoltare "6,680.00""5,557.00""-1,123.00"
Cap. 84.06- Transporturi"74,254.34""53,898.00""-20,356.34"
Cap. 84.06.03.02 - Transport in comun"3,049.09"0.00"-3,049.09"
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I 580101Dezvoltare 532.870.00-532.87
Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa II 580101Dezvoltare 531.950.00-531.95
"Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str.Fagarasului – str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) BS"580101Dezvoltare "1,084.66"0.00"-1,084.66"
"Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea (Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei – Decebal – Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului – str.Fagarasului – str.Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir; Solutie inovativa pentru creare unda verde pentru tramvai Pod Dacia-B-dul Magheru, Oradea) "580103Dezvoltare 899.610.00-899.61
Cap. 84.06.03.03 - Strazi"71,205.25""53,898.00""-17,307.25"
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze-"580101Dezvoltare 282.130.00-282.13
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze"580103Dezvoltare "4,062.80"0.00"-4,062.80"
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze "580101Dezvoltare 198.900.00-198.90
"Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcarii de tip Park and Ride din Piata Emanuil Gojdu;Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Alinierea la parcul de vehicole al OTL-6 autobuze "580103Dezvoltare "4,067.69"0.00"-4,067.69"
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) "580101Dezvoltare 636.88263.22-373.66
"Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea (reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in P-ta Ferdinand; creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede; pietonalizare zona Libertatii; pietonalizare strada Aurel Lazar; construire Pod peste raul Crisul Repede intre str. Plevnei si str. Szigligeti Ede mun. Oradea; demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)(proiectare+executie) "580103Dezvoltare "3,373.78""2,373.78""-1,000.00"
Drum de legatura intre str. Suisului si calea Bihorului (proiectare+executie)710130Dezvoltare "26,686.22""25,486.00""-1,200.22"
Reabilitare Calea Bihorului tronson cuprins intre Pod T Nes - intersectia drum de legatura intre str. Suisului si calea Bihorului (proiectare+executie)710130Dezvoltare "6,131.27""5,645.00"-486.27
Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea și strada Universității710130Dezvoltare "10,000.00""20,130.00""10,130.00"
Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul-Cantemir710130Dezvoltare "15,765.58"0.00"-15,765.58"
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.4la HCL /2019
Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre
Buget Local
mii lei
Nr.crt.Denumirea indicatorilorCODTrim IIITrim IV
ITotal venituri27.33-27.33
Impozit pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.0127.33-27.33
IITotal cheltuieli27.33-27.33
Cap.65.02 Învățământ27.33-27.33
Total Cap.65.02.03.01 Învățământ preșcolar17.59-17.59
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr.2814.59-14.59
Materiale de curățenie20.01.020.50-0.50
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.039.59-9.59
"Apa, canal și salubritate"20.01.041.00-1.00
"Poștă, telecomunicații, radio, tv"20.01.080.50-0.50
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.303.00-3.00
Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit Nr.533.00-3.00
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.033.000.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare20.01.300.00-3.00
Total Cap.65.02.04.02 Învățământ secundar superior9.74-9.74
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Aurel Lazăr”2.12-2.12
"Încălzit, iluminat și forță motrică"20.01.032.00-2.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional20.01.090.12-0.12
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ”Friedrich Schiller”5.00-5.00
"Apă, canal și salubritate"20.01.045.00-5.00
Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano- Catolic ”Szent Laszlo”2.62-2.62
Pregătire profesională20.132.62-2.62
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul OradeaAnexa nr.5
PROGRAM ACTIVITATI DE SALUBRITATE
Nr.crtSpecificatie-Tip cheltuialaPlan 2019PropuneriDiferente
1Salubrizare + Deszapezire"20,235.05""19,988.09"-246.96
2Mobilier urban12.0012.000.00
3"Serviciul de intretinere a amplasamentului si operarea/exploatarea, întretinerea și reparația utilajelor si aparatelor de masura si control ce deservesc, după închidere, Depozitul de deseuri neconform Oradea"160.00160.000.00
4"Serviciul de Monitorizare Post-Inchidere a calitatii solului, apelor, aerului si a stabilității Depozitului de deseuri neconform Oradea, dupa inchidere-pentru 12 luni "35.0035.000.00
5Halda deseuri paza 20.0020.000.00
6Servicii penitenciar115.00115.000.00
7"Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 1"450.00573.48123.48
8"Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 2"450.00573.48123.48
9Intretinere si reparatie sisteme electronice de acces la incinte119.00119.000.00
10"Transport penitenciar, toaleta ecologica"24.0024.000.00
TOTAL "21,620.05""21,620.05"0.00