Hotărârea nr. 712/2019

privind respingerea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind respingerea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 298494 din 21.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 298495 din 21.08.2019 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

Ținând cot de prevederile art.4, art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local

În baza art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a), art.139 alin.3 lit.a) și ale art.291 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Se respinge rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1  atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se respinge rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri.

Art.3. Se respinge modificarea creditelor de angajament multianuale aferente Spitalului Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu pentru anii 2020-2021 conform anexei nr.2.1. ataşată prezentei hotărâri.

Art.4. Se respinge bugetul creditelor externe pentru anul 2019, conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri.

Art.5.  Se resping noile obiective de investiții.

Art.6. Se respinge  modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.4 atașată  prezentei hotărâri.

Art.7. Se respinge rectificarea ,,Programului - activităţi de salubritate pe anul 2019”  conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri.

Art.8. Se respinge achiziționarea  unor echipamente  folosite pentru protecţia personalului propriu în situaţii de intervenţie antiteroristă în sprijinul cetăţenilor Municipiului Oradea.

Art.9. Se respinge darea în folosință de către Municipiul Oradea a echipamentelor  folosite pentru protecţia personalului propriu în situaţii de intervenţie antiteroristă în sprijinul cetăţenilor Municipiului Oradea Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,General de brigadă Anton Berlescu’’ Bihor pe baza unui protocol de predare-primire.

Art.10. Se resping donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 141.177 lei  după cum urmează:

-        Fortech SRL : 7452 lei pentru susţinerea activităţii clubului

-        Ana Bus Trans SRL : 25.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-        Rozoti Prodcom SRL: 2.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de polo

-        Anb Stokker Logistics SRL : 10.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet

-        persoane fizice: 96.725 lei pentru susținerea activității echipei de polo.

Art.11.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Primarul municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 712

Hotărârea a fost adoptată  cu 13  voturi  „pentru”, 4 voturi „împotrivă” , 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila