Hotărârea nr. 710/2019

privind retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Hală lactate având nr. de inventar 10003 și Grup sanitar având nr. de inventar 13235 din Piața Cetate și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Hală lactate având nr. de inventar 10003 și Grup sanitar având nr. de inventar 13235 din Piața Cetate și încheierea în acest sens a unui

Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 296476 din 19.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 296484 din 19.08.2019, întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Construcție hală lactate cu suprafața de 315 mp, situată în Piața Cetate – Piața Emanuil Gojdu  nr. 21, având nr. de inventar 10003 și Construcție birouri P, cu suprafața de 244 mp, situat în Piața Cetate – Piața Emanuil Gojdu, având numărul de inventar 13235 ( înregistrat sub denumirea de Grup sanitar ), în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv demolării acestora și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Oradea nr. 21020/2019.

Luând în considerare HCL nr. 173/2019 și adresa nr. 8922/08.08.2019 a  Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 289460/08.08.20919;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Oradea nr. 21020/2019;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. 2 lit. c),  alin. 6 lit. b) şi art. 139 alin.3  lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T ĂR Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Construcție hală lactate cu suprafața de 315 mp, situată în Piața Cetate – Piața Emanuil Gojdu nr. 21, având nr. de inventar 10003 și Construcție birouri P, cu suprafața de 244 mp, situat în Piața Cetate – Piața Emanuil Gojdu, având numărul de inventar 13235 (înregistrat sub denumirea de Grup sanitar), în vederea scoaterii din funcțiune, respectiv demolării acestora și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Oradea nr. 21020/2019.

  Art.2. După scoaterea din funcţiune şi casarea/demolarea activelor fixe, Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile și de gestiune.

  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Societatea Administrația Domeniului Public SA.

  Art.4 Prezenta Hotărâre se comunică cu :

                                  - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

                                  - Primarul Municipiului Oradea

                                  - Direcţia Economică

  - Direcţia Patrimoniu Imobiliar

                                  - Societatea Administrația Domeniului Public SA.

               

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 710

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila