Hotărârea nr. 71/2019

pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 22271 din 25.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat în condițiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, respectiv adjudecate prin licitație publică în concesiune, în Cartierul Tineretului, situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă.

Având în vedere art. 8 din Legea nr. 15/2003, republicată și actualizată, care prevede că: "După finalizarea construirii locuinței, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local".

Întrucât parcelele de teren luate în studiu au aceeași suprafață potrivit reglementărilor din PUZ.

În vederea stabilirii prețului de vânzare pentru anul 2019 și văzând Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a terenurilor în zona cartierului Tineretului, la 21,5 Euro/ mp, preț care nu conține TVA.

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată și actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, ocupate de construcții cu destinația de locuință.

Art.2. Se aprobă prețul de 21,5 Euro/ mp, la care se adaugă TVA, pentru vânzarea terenurilor ocupate de construcții - case, din Cartierul Tineretului, situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, atribuite prin comodat ori prin concesiune.

Art.3. Prețul stabilit la art. 2 va fi aplicat tranzacțiilor inițiate/ aprobate în cursul anului 2019.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică

  • •   Se publică în M.O. al jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Felea Adrian Ioan

Oradea, 30 ianuarie 2019 Nr. 71


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”