Hotărârea nr. 709/2019

privind darea în administrare a suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745 către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind darea în administrare a  suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745 către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 295463 din 19.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 295467 din 19.08.2019 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea dării în administrare a  suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745, constând în imobil, identificat în Cartea funciară nr. 204681 Oradea, nr. cadastral 204681 – C8 ( fostul CF nr. 159700 și număr cadastral 159700 – C1), reprezentând construcție P+E1 ( fostul sediu RAPAS ) către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019.

Luând în considerare HCL nr.213/2019 și adresa nr. 8922/08.08.2019 a  Societății Administrația Domeniului Public SA Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 289460/08.08.20919;

În conformitate cu prevederile art. 298 și art. 299 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129  alin. 2  lit. c),  alin. 6) lit. b şi art. 139 alin. 3 lit. g)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă darea în administrare a suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745, constând în imobil, identificat în Cartea funciară nr. 204681 Oradea, nr. cadastral 204681 – C8 ( fostul CF nr. 159700 și număr cadastral 159700 – C1), reprezentând construcție P+E1 ( fostul sediu RAPAS ) către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea, prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019.

Art. 2 După darea în administrare a imobilului mai sus menționat, Municipiul Oradea și Societatea Administrația Domeniului Public SA îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile.

         Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcția Patrimoniu Imobiliar și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

                                  - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

                                  - Primarul Municipiului Oradea;

                                  - Direcţia Economică;

  - Direcţia Patrimoniu Imobiliar;

  - Societatea Administrația Domeniului Public SA;

               

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 709

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila