Hotărârea nr. 707/2019

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 296464 din 19.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 296485 din 19.08.2019 întocmit de către Direcţia Economică, Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea,

Ţinând seama de adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 11678/12.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 295001/14.08.2019 și de prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanţele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1 Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 979/25.10.2018 astfel:

"Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" astfel:

         Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 83.544.445,89 lei

         din care: construcții montaj (C+M):            22.129.424,31 lei

         Indicatori minimi la sarcină nominală:

b1. Sarcina termică minimă a UfCog CAF:                  50,0 MW

b2. Randament minim al UfCog CAF:                           92,5% MW

b3. Sarcina electrică minimă a UCog cu Motor:             5,5 MW

b4. Randament minim a UCog cu Motor:                      82,5%

b5. Eficienta electrică minimă a UCog cu Motor:           47,5 %

Durata de realizare: 12 luni.

Beneficiar: Municipiul Oradea.

Finanțarea investiției se realizează din bugetul local, fondul IID, credite bancare sau alte fonduri legal constituite.”

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judetului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcţia Economică

·         Direcția Tehnică

·         Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

·         societatea Termoficare Oradea SA

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 707

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila