Hotărârea nr. 706/2019

privind transmiterea în folosința gratuită a unității mobile de terapie intensivă și salvare – ambulanță de tip C, Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare ( SMURD )

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

 

H O T Ă R Â RE

privind transmiterea în folosința gratuită a unității mobile de terapie intensivă și salvare – ambulanță de  tip C, Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare ( SMURD )

 

            Analizând Referatul de aprobare nr. 293434 din 13.08.2019 și Raportul de specialitate nr.294959 din 14.08.2019 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transmiterii în folosința gratuită a unei unități mobile de terapie intensivă și salvare, respectiv a unei Ambulanțe de tip C, pe șasiu de Volkswagen Crafter – serie șasiu WV1ZZZ2EZ86040261, către Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarecerare (SMURD) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana ” al Jud. Bihor, prin încheierea unui Contract de comodat, pentru o perioadă de 3 ani.

Ținând cont de Adresa nr. 95588 din 08.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 289034 din 08.08.2019, prin care Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” jud. Bihor solicită încheierea unui nou Contract de comodat pentru o perioadă de 3 ani, dat fiind faptul că cel menționat anterior, încheiat pentru o perioadă de 10 ani, a expirat,

În conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin.2 lit. c), alin. 6 lit. b) şi art. 139 alin.3 lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a unității mobile de terapie intensivă și salvare, respectiv a autospecialei reprezentând Ambulanță de tip C, pe șasiu de Volkswagen Crafter – serie șasiu WV1ZZZ2EZ86040261, având nr. de inventar 400024, către Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „ Crișana ” jud. Bihor, prin încheierea unui Contract de comodat, pentru o perioadă de 3 ani.

                Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „ Crișana ” al Județului Bihor – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare ( SMURD ).

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

-  Primarul Municipiului Oradea;

-  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

-  Direcţia Economică;

-  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al Județului Bihor – Serviciul Mobil de Urgență,   Reanimare și Descarcerare ( SMURD ).

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 706

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu unanimitate de voturi  „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila