Hotărârea nr. 705/2019

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în proprietatea acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                                          

                                                        

 

H O T Ă R Â RE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea

a unui activ fix aflat în proprietatea acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 297502/20.08.2019 și Raportul de specialitate nr. 297514/20.08.2019 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix WC public - Piaţa Cele Trei Crişuri ” având nr. de inventar 103469 cu valoarea de 5,03 lei.

             Ţinând cont de faptul că:

- în conformitate cu contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 378.535/15.10.2018, AC nr. 539/25.03.2019 şi Autorizaţia de Desfiinţare nr. 286/25.02.2019, se va realiza reabilitarea zonei Piaţa Ferdinand,

- pentru realizarea reabilitării mai sus menţionate, activul WC public – Piaţa Cele Trei Crișuri va fi demolat.

Având în vedere O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale și prevederile art. 361, alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

             Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

             În temeiul art.129 alin.(2) lit. c) și d), alin.(6) lit a), alin.(7) lit. n), art.139 alin.(3) lit.g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix WC public – Piaţa Cele Trei Crişuri” având nr. de inventar 103469 cu valoarea de 5,03 lei, prezentat în Anexa nr. 1 la hotărâre.

Art. 2 Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activului fix cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

             Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Economică și Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională.

             Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judetului Bihor

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Tehnică

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 705

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 17  voturi  „pentru” și 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 103469

Document proveniența: hg nr. 970 din 01/09/2002

Valoare de inventar: 5,03

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

WC public - P-ta Cele trei Crisuri - 30 mp

30mp

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/WC PUBLIC

Luna: 8 Anul: 2019

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.6.1.1.

Data darii în folosința:

Anul: 1990

Luna: 12

Data amortizării complete:

Anul: 2038

Luna: 12

Durata normala de funcționare:

576 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

30.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 ”Rezerve din reevaluare”

103469

hg:970 -01/09/2002

Valoare inițiala

1

4,10

Valoare reevaluata

4,10

31/12/2009

Reevaluare:31/12/2009

1,96

6,06

01/04/2010

Stornare Reevaluare:31/12/2009

1,96

4,10

31/12/2012

Reevaluare Decembrie 2012

0,85

4,95

31/12/2012

Reevaluare Decembrie 2012

0,28

4,67

31/12/2015

Reevaluare: 31122015

0,10

4,77

31/12/2015

Reevaluare: 31122015

0,03

4,74

28/12/2018

Reevaluare: 28/12/2018

0,43

5,17

28/12/2018

Reevaluare: 28/12/2018

0,14

5,03

Sold final

5,03

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Mijloace Fixe - © Indeco Soft - Licențiat pentru PRIMĂRIA ORADEA